Kommunereformen

Grenseskilt til Meløy kommune Kommunereformen

Det er igangsatt regionale prosesser med sikte på en ny kommunestruktur, som kan få konsekvenser for Meløy kommune.

Alle landets kommuner er invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Refomen varer fram til Stortinget gjør sitt vedtak om ny kommunestruktur innen 1. januar 2018.

I brev til kommunene skriver kommunal- og moderinseringsminister Jan Tore Sanner følgende:
"Målet for refomen er gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, kommuner som er bærekraftige og økonomisk robuste, og et styrket lokaldemokrati."

I Nordland er det Fylkemannen som leder prosessen. Dette skjer i tett samarbeid med blant annet Salten regionråd, som er det regionrådet Meløy kommune er en del av.

Meløy kommune ønsker bred involvering av innbyggerne gjennom hele prosessen, og startet allerede i september 2014 ved å opprette en egen debattside på Facebook om kommunereformen.

Meløy kommune har opprettet denne nettsiden for å dele informasjon og kunnskap om reformen og den videre prosessen. Du finner mer informasjon til venstre på siden.