Høring på ny forskrift

Stortinget har vedtatt lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister.

Dette omfatter forskriften
Alle kommuner skal ha vedtatt kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av plass som senest kan tre i kraft 1. juli 2017. Forskriften skal omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

Prosess
Utarbeidelse av forskrift svil bli gjort gjennom bred involvering av berørte parter. Det er lagt opp til følgende prosess i Meløy kommune:

  • Forslag til kriterier blir utarbeidet i samarbeid med Tildelingskontret, andre Salten-kommuner og med veiledning fra RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene)
  • Forslaget lblir lagt fram for eldrerådet for innspill på innhold og prosess.
  • Forslag til kriterier blir lagt ut på bred høring i perioden 15. mars – 15. mai 2017.
  • Høringsinnspill vil bli vurdert og nye forskrifter fremmet som egen sak til politisk behandling i juni 2017 med endelig vedtak i kommunestyret 22. juni 2017

Høringsfrist
Det er to måneders høringsfrist. Frist for å gi høringssvar er 15. mai 2017. Vi ber om at høringssvar blir sendt skriftlig til postmottak@meloy.kommune.no. Merk svaret med saksnummer 17/433 og «Svar på høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Meløy kommune». 


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Eide
Stilling
Kommunalsjef helse og omsorg
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30