Høring - reguleringsplan Vassbakken hyttefelt

Utsnitt av reguleringsplan for Vassbakken hyttefelt. Utsnitt av reguleringsplan for Vassbakken hyttefelt.

Kommunen legger ut et forslag til reguleringsplan for Vassbakken hyttefelt til andre gangs høring.

Har du synspunkter på det nye forslaget til reguleringsplan for Vassbakken hyttefelt på Reipå? Send dine innspill til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller postmottak@meloy.kommune.no innen fredag 4. august 2017.

Tidligere behandling av planen

Reguleringsplan for Vassbakken hyttefelt ble vedtatt av kommunestyret i sak 120/15 den 17. desember 2015. Kommunestyrets planvedtak ble påklaget av Saltfjellet reinbeitedistrikt på grunn av konflikt med reindriftsinteresser. Fylkesmannen i Nordland opphevet kommunestyrets vedtak i brev av 2. august 2016.

Under en befaring 8. mars 2017 kom tiltakshaver og reinbeitedistriktet til enighet om å ta et 8,7 dekar stort område i den sørlig delen av hyttefeltet ut av planen, slik at det er mulig å flytte reinen forbi hyttefeltet. Tiltakshaver har nå laget et nytt planforslag, som kommunen sender ut på høring.

Beskrivelse av planen

Planen er i samsvar med kommuneplanens arealdel og er utarbeidet av Meløy Byggeservice, 8157 Meløy på vegne av tiltakshaver Halle Cato Midthun, 8150 Ørnes. Planen gjelder for eiendommen gårdsnummer 67 bruksnummer 21 (gnr. 67/21). Regulert areal er på 41,5 dekar (redusert fra 50,2 dekar i tidligere planforslag). Planen legger til rette for bygging av inntil 12 fritidsboliger med tilhørende naust, friområder og infrastruktur.

Høringsperiode

Kommunen legger det nye forslaget til reguleringsplan for Vassbakken hyttefelt ut på høring i perioden fra 9. juni til 4. august 2017.

Informasjon

Du finner alle plandokumenter nederst på denne siden. Ta kontakt med servicetorget på tlf. 75 71 00 00 hvis du ønsker å få plandokumentene tilsendt med post.

Videre saksgang

Hvis du sender inn merknader, vil du ikke motta noe eget svarbrev fra kommunen. Dine merknader blir gjengitt kort og kommentert i saksframlegget når saken blir lagt fram for kommunestyret. Vi gjør oppmerksom på at alle innspill og merknader er offentlige.

Melding om vedtatt plan blir annonsert i lokalavis, og alle berørte får brev om vedtaket.

Ta gjerne kontakt med servicetorget på tlf. 75 71 00 00 hvis du har spørsmål om planen eller saksgangen.

Høringsdokumenter

  1. Høringsbrev datert 06.06.2017
  2. Plankart (pdf-fil)
  3. Plankart (sosi-fil)
  4. Planbestemmelser (pdf-fil)
  5. Planbeskrivelse (pdf-fil)
  6. Risiko- og sårbarhetsanalyse (pdf-fil)
  7. Vurdering av skredfare og grunnforhold (pdf-fil)


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid plan- og utviklingsavdelingen
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30