Høring - reguleringsplan Våtvikmyra

Forslag til reguleringsplan Våtvikmyra. Forslag til reguleringsplan Våtvikmyra.

Reguleringsplan for Våtvikmyra på Ørnes er ute på høring til 5. mai.

Har du synspunkter på den nye detaljreguleringsplanen for Våtvikmyra på Ørnes? Send dine innspill til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller postmottak@meloy.kommune.no innen fredag 5. mai 2017.

Beskrivelse av planen

Planen er i samsvar med kommuneplanens arealdel og er utarbeidet av Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan på vegne av Handelsbygg 1 AS. Planen gjelder for eiendommene gnr. 54/1, 54/48, 55/22, 55/155 og 55/180 i Spildra på Ørnes. 

Regulert areal er på 34,7 dekar. Planen legger til rette for utbygging av forretning, industri, lager og kontor.

Høringsperiode

Planutvalget har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Våtvikmyra ut på seks ukers høring i perioden fra 24. mars til 5. mai 2017. Du kan laste ned alle plandokumenter nederst på denne siden eller få dem tilsendt i posten ved å kontakte servicetorget på rådhuset, tlf. 75 71 00 00.

Videre saksgang

Hvis du sender inn innspill og merknader til planen, vil du ikke motta noe eget svarbrev fra kommunen. Dine merknader vil bli gjengitt kort og kommentert i saksframlegget når saken blir lagt fram for kommunestyret. Vi gjør oppmerksom på at alle innspill og merknader er offentlige.

Melding om vedtatt plan vil bli annonsert i lokalavisene, og alle berørte får brev om vedtaket.

Kontaktperson i kommunen er Trond Skoglund, tlf. 75 71 05 72.

Høringsdokumenter


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid plan- og utviklingsavdelingen
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30