Kommunereformen i Meløy

Rådmannen innstiller på at Meløy kommune skal bestå som egen kommune.

I kommunestyrets møte torsdag 23. juni skal kommunestyret behandle kommunereformen og avgjøre om Meløy skal slå seg sammen med andre kommuner eller bestå alene som i dag.

Rådmann Hege Sørlie innstiller på at Meløy skal bestå alene som i dag. Her kan du lese rådmannens saksfremlegg og utredning av 0-alternativet.

Kommunestyrets behandling kan du følge direkte på Web-TV.  Møtet starter kl. 10.00.

Tidligere behandling i kommunestyret
Her er kommunestyrets vedtak etter behandling av sak om kommunereformen i møte 12. november 2015:

  1. BDOs rapport "Utredning av kommunestruktur Salten regionråd" tas til orientering.
  2. Meløys befolkning skal høres om kommunesammenslåing gjennom opinionsundersøkelse etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder.
  3. Det avklares med nabokommunene Rødøy og Gildeskål om eventuell sammenslåing eller grensejustering innen januar 2016.
  4. Informasjon og innbyggerdialog skal ha fokus gjennom hele prosessen.
  5. Det gjennomføres to folkemøter i februar, en i nordre Meløy og en i søndre Meløy.
  6. Høringen gjennomføres tidsmessig etter eventuell intensjonsavtale. Senest innen mars 2016.
  7. Meløy kommune søker Fylkesmannen i Nordland om 100.000,- til arbeidet med informasjon og høring.
  8. Det gjøres vedtak i kommunestyret om ny kommune/nullalternativ senest juni 2016.

Har kan du se rådmannens saksfremlegg.