Prosess

Kart over Salten

Kommunereformen ble igangsatt høsten 2014 og varer frem til nasjonale vedtak er fattet, innen 1. januar 2018.

Regionale prosesser
Fylkesmannen i Nordland har ansvar for å sette i gang de regionale og lokale prosessene høsten 2014. Det skjer i tett samarbeid med KS.

Lokal prosess i Meløy kommune
Meløy kommunestyre har i sak 4/14 og 29/14 vedtatt å delta i en mulighetsstudie ledet av Salten regionråd og som skal styres av den politiske ledelse i den enkelte kommune. Dette arbeidet startet opp i oktober 2014. BDO ble engasjert til å gjøre utredningsarbeidet og sluttrapporten ble lagt fram i reginorådet 17. - 18. september 2015 og i Meløy kommunestyre 12. november 2015 i sak 78/15. 

Meløy kommune inviterer til folkemøter på Halsa 30. mars og Ørnes 31. mars 2016. I april vil Opinion AS gjennomføre en folkehøring pr. telefon blant innbyggerne i Meløy. Innspill fra folkemøtene og folkehøringen skal danne grunnlag for kommunestyrets behandling av kommunereformen 23. juni.

To løp
Det legges opp til to ulike løp i reformperioden.

Løp 1: Kongelig resolusjon
Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er enige. For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. Med dette løpet vil sammenslåingene kunne tre i kraft fra 1. januar 2018.

Løp 2: Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur
Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som ikke følges opp av kongelig resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i proposisjonen. I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker fra de lokale vedtakene. Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar 2020. Dersom det er ønsket lokalt, vil det kunne være aktuelt at enkelte sammenslåinger kan iverksettes fra 1. januar 2019. Dette vil avhenge av hvor langt de ulike kommunene har kommet i sine prosesser.