Utredning kommunesammenslåing

Salten Salten

BDO anbefaler sammenslåing av ni kommuner i Salten.

Kommunene i Salten, i regi av Salten regionråd, engasjerte BDO til å lage en utredning som skal danne grunnlag for lokale prosesser i forbindelse med kommunereformen.

Sluttrapporten ble presentert for Salten regionråd 17. og 18. september 2015. BDO har gjennom denne rapporten søkt å svare på om dagens kommunestruktur er hensiktsmessig for å ivareta kommunenes lovpålagte oppgaver og gi innbyggerne et best mulig tjenestetilbud?

Deres konklusjon er at dagens kommunestruktur i Salten ikke er hensiktsmessig sett opp mot formålene med reformen, og begrunner dette med følgende:

  • Kommunenes utfordringer knyttet til små fagmiljøer og lav kapasitet internt i egen organisasjon.
  • Kommunene er preget av høy andelsmessig sysselsetting i offentlig sektor og lav andel sysselsatte i privat næringsliv sammenlignet med gjennomsnittet for landet.
  • Svak kommuneøkonomi.

BDO anbefaler derfor kommunene i Salten å se på mulighetene for å skape nye og større kommuner i regioner, og da primært en Stor-Salten kommune som inkluderer alle ni kommuner. En slik storkommune er etter BDOs vurdering avhengig av at det etableres kommunedelsutvalg med beslutningsmyndighet over blant annet innbyggernære tjenester som helsestasjonstjenester, barnehage og pleie- og omsorgstjenester.

Salten regionråd har tatt rapporten til orientering og oversendt den til kommunene for videre behandling.

Her kan du lese utredningen i sin helhet.