Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)

Generelt

Beskrivelse

Ønsker du å dele opp eiendommen din, det vil si å skille ut tomt, må du søke kommunen om opprettelse av ny grunneiendom etter plan- og bygningsloven. Kommunen vil gjennomføre en oppmåling av eiendommen din, ved å kartlegge og beskrive grenser og rettigheter til eiendommen (oppmålingsforretning).

Resultatet danner grunnlag for registrering i matrikkelen, hvor den nye grunneiendommen blir tildelt et eget gårds- og bruksnummer. Matrikkelen er det offentlige registeret over fast eiendom, med bygninger, bosteder og adresser.

Målgruppe

Registrert eier av grunneiendom eller anleggseiendom i matrikkelen

Vilkår

  • Nabovarsling må være foretatt  
  • Delingen må tilfredsstille de aktuelle kravene i plan- og bygningsloven, f.eks. krav til vei, vann og avløp
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommunens reguleringsplan for området

Pris

All saksbehandling for saker etter plan- og bygningsloven er ilagt gebyr som du finner i kommunens gebyrregulativ.

Du må også betale gebyr for oppmålingsforretningen etter gjeldende regler og satser. Kommunen kan i tillegg kreve at du dekker nødvendig tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift.


Om søknadsprosessen

Veiledning

Ta kontakt med kommunen som vil hjelpe deg med å søke om opprettelse av ny grunneiendom.

Du må varsle naboer og gjenboere om den planlagte oppdelingen. Nabovarsel kan gis på tre måter; enten ved e-post, personlig oppmøte eller ved rekommandert sending.

Når søknaden er godkjent, sender du rekvisisjon av oppmålingsforretning til kommunen. Rekvisisjonen skal være skriftlig på skjema fastsatt av Kartverket.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker. Dersom kommunen ikke overholder fristen for oppmålingen, skal gebyret reduseres med en tredjedel. Dersom oppmålingsforretningen forsinkes med ytterligere to måneder, skal gebyret reduseres med ytterligere en tredjedel.

Kontaktinformasjon

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.


Andre opplysninger

Annen informasjon

Fradele ny eiendom (Kartverket)

Hva er matrikkelen? (Kartverket)

Samarbeidspartnere

Kartverket (Eiendomsinformasjon)


Lover og retningslinjer

Lover

Plan- og bygningsloven § 20-1 m (Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene)

Plan- og bygningsloven § 21-7 (Tidsfrister med særskilte virkninger)

Matrikkelloven kap. 3 (Vilkår for matrikulering og andre føringer som gjelder matrikkelenheter)

Matrikkelloven kap. 7 (Oppmålingsforretning)

Matrikkelloven § 46 (Klage)

Matrikkelforskriften kap. 5 (Gebyr og betaling)

Matrikkelforskriften kap. 6 (Tidsfrister og klage)


Søkeord

Oppmåling, oppmålingsforretning, tomtekjøp, tomtefeste, eiendom, eiendomskjøp, eiendomssalg, eiendomsomsetning, tomtegrunn, tomteareal, areal, tomt, feste, tinglysing, grunneier, grunneiendom, arv, skifte, fradeling, fradele, oppdeling, oppdele, utskillelse, utskille, utskilling, landmåling, grense, grenseendring, grensetvist, nabo, nabotvist, nabogrense, tomtedeling, justering, oppmålingsbrev, matrikkelføring, matrikkel, matrikkelenhet, ekspropriering, ekspropriasjon, parsell, parselldeling, anleggseiendom, kartforretning, delingsforretning


Relaterte enheter