Deling av eiendom

Generelt

Beskrivelse

Delingsforretning er utskillelse av en del av en fast eiendom. Eiendommen får tildelt eget gårds- og bruksnummer.

I en slik utskillelse inngår en oppmåling. Det er kommunen som har ansvar for å avholde delingsforretning. Unntaket er delingsforretning på bruk som ligger under offentlig jordskifte og som behandles av jordskifteretten.

Bestyreren for delingsforretningen påser at nye grenser stikkes ut i marka i samsvar med kommunens tillatelse. Bestyreren kan samtykke i mindre avvik fra det kartet som tillatelsen knytter seg til. Dette vil kunne være aktuelt når den nye eiendomsdelen ellers ville fått en uhensiktsmessig form ut fra forholdene i terrenget.

Delingsforretning er trinn 2 i en saksbehandlingsprosess der trinn 1 består i at du må søke kommunen om tillatelse til å dele eiendommen (se Deling av eiendom).

Målgruppe

Delingsforretning kan kreves av blant annet:

 • grunneier(e)
 • den som gjennom en rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som ønskes fradelt  
 • den som har innløst festegrunn etter Lov om tomtefeste.

Vilkår

Det må foreligge en tillatelse til deling fra kommunen.

Pris


Om søknadsprosessen

Veiledning

Krav (rekvisisjon) om delingsforretning skal skje skriftlig. Rekvisisjonen skal blant annet opplyse om:

 • hva som rekvireres (delingsforretning, kartforretning over eiendom eller festegrunn, justering av grenser mv.)  
 • beskrivelse av grensene  
 • eier- og festeforhold  
 • naboeiendommer

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret.

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

For søknader som en bla. er avhengig av særlovsbehandling – jordlov, veilov m.m.:

 • Søknad om tillatelse etter § 20-2 skal avgjøres av kommunene innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. Ved overskridelse av fristen skal kommunen tilbakebetale byggesaksgebyret etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. § 21-8 tredje ledd.

For søknader som er komplett – ikke særlovsbehandling:

 • Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-3 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.

Kontaktinformasjon

Klage

 • Delingsforretning kan påklages til Fylkesmannen av hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen får betydning for. 
 • Det kan klages over avvisning av en rekvisisjon på delingsforretning eller på selve utførelsen av delingsforretningen. 
 • Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt. 
 • Klagen sendes til kommunen, som også kan gi veiledning.

Andre opplysninger

Annen informasjon

Samarbeidspartnere

Kommunen kan i enkelttilfeller velge å leie inn for eksempel et landmålerfirma. Det er likevel kommunen som står ansvarlig for at en kart- eller delingsforretning utføres på korrekt måte. Det skal ikke medføre økte kostnader for rekvirenten om kommunen leier inn slik bistand.


Lover og retningslinjer

Lover

Kommunen må ha gitt tillatelse til deling, jf. plan- og bygningsloven, første ledd bokstav h.

Delingsloven kap. 3

Plan- og bygningsloven § 93

Forskrift til delingsloven


Søkeord

eiendom, kartforretning, boligsalg, tomt, oppmåling, kjøp, salg, tomtefeste, tinglysing, grunneier, arv, skifte, fradeling, delingsforretning, utskillelse, landmåling, grenser, tomtedeling


Relaterte enheter