Fyrverkeri – salg og oppbevaring

Generelt

Beskrivelse

Forhandlere/selgere av pyrotekniske artikler / fyrverkeri skal ha tilfredsstillende kunnskaper om produktene og håndteringen av dem. Enkelte typer pyrotekniske artikler skal dessuten bare håndteres av personer med nødvendige kunnskaper, ferdigheter og erfaring i slik håndtering. Kravet om å delta på sertifiseringskurs og bestå prøve er tatt inn som en lovpålagt plikt i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften).

Det innebærer at alle som skal forhandle/selge fyrverkeri, må ha gjennomført sertifiseringskurs og bestått eksamen.

Praktiske opplysninger om fyrverkerikursene finnes på hjemmesiden til Norsk brannvernforening.

Målgruppe

Virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri klasse II og III.

Vilkår

 1. Virksomheten skal ha minst to person over 20 år (ansvarshavende og stedfortreder) som kan dokumentere kunnskaper (gjennomført og bestått kurs hos Norsk Brannvernforening) og politiattest, og som skal være til stede når salg foregår.
 2. Virksomheten må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted og må legge fram firmaattest fra Foretaksregisteret.
 3. Utsalgsstedet må minst tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav i byggeforskriftene og må i tillegg oppfylle en rekke andre sikkerhetskrav.
 4. Oppbevaring, salg og utlevering tillates ikke i virksomhet som ligger nærmere enn 25 m fra bensinstasjoner.  
 5. Oppbevaring, salg og utlevering tillates ikke i kjøpesenter.
 6. Oppbevaring, salg og utlevering tillates ikke i bygning som også  inneholder bolig.
 7. For virksomheter som kommer inn under pkt. 5 og 6, kan det gis tillatelse til oppbevaring i godkjent container og salg og utlevering fra utvendig salgsbod.
 8. Salg til forbruker kan bare skje i perioden 27. til 31. desember, og skal skje fra godkjent handelslokale, over disk og av betjening over 18 år.
  Ansvarshavende eller stedfortreder skal være tilstede under salget.
 9. Fyrverkeri som selges i Norge, skal være godkjent. Godkjenning gis av SINTEF-Norsk brannteknisk laboratorium på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det skal være påtrykt et godkjenningsnummer som starter med: SINTEF FG 05. ..... . Godkjenningen skal sikre at fyrverkeriet opptrer som forutsatt ved bruk og ikke gjør skade på personer og eiendom.

Pris

Gebyret for 2017 er 2700 kroner.


Om søknadsprosessen

Veiledning

Det er utarbeidet egne retningslinjer for salg av fyrverkeri Meløy kommune, se link i høyremenyen.

Søknadsskjema

Særskilt søknadsskjema for Meløy kommune er utformet ut fra skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, se link i høyremenyen. 

WORD-skjema kan lastes ned, fylles ut, lagres på egen PC og evt sendes inn som vedlegg til e-post.

PDF-skjemaet kan lastes ned, fylles ut og skrives ut, - og sendes pr. brev.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for søknad om handel med fyrverkeri er satt til 30. april.

Saksbehandling

Meløy kommune har vedtatt gebyr for saksbehandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri. 

Forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og for gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg, Meløy kommune, Nordland

Kontaktinformasjon

Søknad om handel med fyrverkeri i Meløy kommune
sendes innen 30. april til:

Salten Brann IKS
Dronningensgate 26
8006 BODØ

merk: Søknad om salg av fyrverkeri i Meløy

Klage

 • Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.
 • Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket.
 • I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og en begrunnelse for dette.
 • Klagen behandles i henhold til "Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff" § 17-4. Klage - 2. ledd, 2. setning: "For øvrige vedtak fattet av kommunen gjelder forvaltningslovens § 28 annet ledd". Klageorgan er Meløy formannskap i henhold til vedtak i kommunestyret .
 • Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen fra kommunen.

Andre opplysninger

Annen informasjon

Salten Brann IKS gjennomfører tilsyn med fyrverkeriutsalgene i den perioden fyrverkeriet selges - 27. - 31.12.Søkeord

Fyrverkeri, pyroteknisk vare, brann- og eksplosjonsvern, eksplosiver, brannvern, brannfarlig vare, raketter, nyttårsraketter


Relaterte enheter