Gravetillatelse og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn

Generelt

Beskrivelse

Skal du grave eller utføre arbeid i kommunal vei eller på annen kommunal grunn, må du søke kommunen om tillatelse. Du må også utarbeide en arbeidsvarslingsplan som du sender kommunen for godkjenning. Dette kan du gjøre etter at søknaden er godkjent, eller du kan sende både søknad og arbeidsvarslingsplan samtidig.

Følgende arbeid på kommunal vei og grunn trenger tillatelse fra kommunen:

  • graving
  • fjerning av masser (gravemasse, hogst, sprengmasse eller lignende) 
  • plassering av masser (tømmer, stein, byggematerialer eller lignende) 
  • etablering eller flytting av ledningsanlegg av alle slag 
  • oppsetting av mindre byggverk, for eksempel løs kiosk eller mur

Det er tilstrekkelig å levere en arbeidsvarslingsplan eller riggplan til kommunen når du skal:

  • utføre arbeid som kun medfører bruk av utstyr og innretninger
  • plassere container, utstyr, stillas eller lignende

Ved graving og arbeid på riks- eller fylkesvei, må du søke Statens vegvesen om tillatelse.

I Meløy kommune skal det ikke igangsettes graving av noe slag uten at gravetillatelse er innhentet i form av signert Gravemelding.

Gravearbeider skal ikke igangsettes før gravemelding er signert av ALLE berørte parter.
Gravearbeider som krever tillatelse etter Plan- og bygningsloven  og evt. andre særlover (eks. Kulturminneloven), må ikke igangsettes før tillatelse etter disse lover er innhentet.

Gravemelding må leveres til signering senest  2 - to - dager før graving skal settes igang.
All graving skal skje etter Retningslinjer for Gravemelding.
Gravemeldingsskjemaet skal fylles ut og leveres / sendes til signering av alle berørte instanser.

Plan og kommunalteknikk, Meløy Energi AS og Gravemeldingstjenesten ved Geomatikk AS skal alltid signere gravemeldingen. Ved graving i offentlig veg skal også lensmannen i Meløy, Salten Brann og AMK-sentralen signere gravemeldingen. Ved graving i og langs riks- eller fylkesveg må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen. 

Ved graving på privat grunn skal det alltid innhentes tillatelse fra grunneiere.

Eventuelle private anleggseiere skal kontaktes for påvisning av kabler etc.  

Målgruppe

Entreprenører og private som skal foreta graving i kommunen.

Vilkår

Når gravemeldingen sendes / leveres til signering av berørte parter, skal det ligge ved et kartutsnitt med angitt målestokk der området det skal foretas graving i er markert.
Gnr/bnr og adresse til graveområdet skal være angitt på gravemeldingen og på kartutsnittet.

Pris

All saksbehandling tilknyttet byggesaker er ilagt gebyr som du finner i kommunens gebyrregulativ.


Om søknadsprosessen

Veiledning

Ved alt gravearbeid i Meløy kommune skal
"Meløy Kommune: Retningslinjer for Gravemelding" og de vilkår som der settes følges fullt ut.

Ved graving/arbeider for ledninger i eller ved riks- og/eller fylkesveg gjelder
"Statens Vegvesen - Generelle vilkår for legging av ledninger på vegområdet"

Kartutsnitt kan du finne på nettstedet www.kart.salten.no
laste det ned og skrive ut.

Søknadsskjema

Skjema må lastes ned, fylles ut og skrives ut  før den sendes til signering  hos de som skal ha den. Frist for innlevering er minimum to dager før gravearbeidene planlegges startet

Gravemelding.pdf (Kan lastes ned, fylles ut og skrives ut - og sendes manuelt)

Ved graving/arbeider i eller ved riks- og eller fylkesveg må
"Søknad / Tillatelse til å legge ledning gjennom/langs riks- og fylkesveg" lastes ned, fylles ut og skrives ut før den sendes Statens Vegvesen.

Søknadsfrist

Saksbehandling

Saksbehandlingstid: inntil 5 dager.

Kontaktinformasjon

Klage


Andre opplysninger

Annen informasjon

Arbeid på og ved veg (Håndbok fra Statens vegvesen)

Samarbeidspartnere

Statens vegvesen (Gravetillatelse)

Meløy Energi AS

Gravemeldingstjenesten ved Geomatikk AS

Meløy lensmannskontor

Salten Brann

AMK-sentralen

Statens vegvesen


Lover og retningslinjer

Lover

Veglova § 30, § 32 og § 57 gjelder på veien, langs veien eller nærmere enn 3 meter til offentlig veg. Loven gjelder også over veien og under veien. Kommunale trafikkarealer er all veigrunn som i henhold til Veglova §1, er åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av kommunen. Kommunale trafikkarealer er i denne forbindelse også inkludert privat grunn som disponeres av kommunen til vei -og trafikkformål. Som trafikkarealer regnes vei/gate, fortau, snuplass, opplagsplasser, holdeplasser, bruer, grøntanlegg, torg, uterom og annet som står i forbindelse med kommunale trafikkarealer. For graving i private veier se Veglova kap. VII. Private vegar.


Søkeord

Gravemelding, gravetillatelse, graveløyve, grave, graving, offentlig, grunn, vei, veg, fortau, gate, trafikk, areal, grøntareal, snuplass, vendeplass, gangvei, gangsti, sykkelvei, sykkelsti, opplagsplass, holdeplass, snuplass, bro, bru, parkeringsplass, skolegård, oppstillingsplass, torg, plass, park, parkanlegg, uterom, friareal, hogst, trær, tømmer, sprenge, sprenging, sprengmasse, bygningsmasse, materialer, bygge, bygging, anlegg, kabel, kabling, kabelnett, avløp, ledning, ledningnett, ledningsnett, vannrør, avløpsrør, løypestrenger, mur, forstøtningsmur, arbeidsvarsling, trafikant, trafikanter, kollektivtrafikk, skolevei


Relaterte enheter