Oppmålingsforretning

Generelt

Beskrivelse

Oppmålingsforretning vil si å kartlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom. Dette danner grunnlag for registrering i matrikkelen som er det offentlige registeret over fast eiendom, med bygninger, bosteder og adresser. Før en ny enhet registreres, må det som hovedregel foretas en oppmålingsforretning.

Kommunen har ansvaret for å gjennomføre oppmålingsforretning innen 16 uker etter at rekvisisjon er mottatt. 

Oppmålingsforretning må foretas hvis du skal:

 • opprette ny matrikkelenhet ved fradeling av grunneiendom, anleggseiendom, festegrunn eller jordsameie
 • registrere umatrikulert grunneiendom, jordsameie eller festegrunn
 • overføre areal fra en matrikkelenhet til en annen ved sammenslåing eller grensejustering
 • feste del av en matrikkelenhet for mer enn 10 år
 • endre registrert sameiefordeling
 • opprette eksklusiv bruksrett til ubebygd uteareal eller eierseksjon (f.eks. hageareal eller parkeringsplass)
 • måle og merke eksisterende grense på nytt

Målgruppe

 • Registrert eier av grunneiendom i matrikkelen
 • Eier eller fester av grunneiendom etter rettskraftig avgjørelse ved domstolene
 • Eier av grunn eller anlegg etter ekspropriasjon
 • Eier av innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Vilkår

Oppmålingsforretning skal gjennomføres ved:

 • oppretting eller deling av grunneiendom eller anleggseiendom
 • oppretting eller deling eller festegrunn for mer enn 10 år
 • matrikulering av eksisterende grunneiendom eller festegrunn
 • påvisning eller justering av grenser på eiendom
 • overføring av areal fra en eiendom til en annen
 • registrering av nytt eller endret uteareal til eksisterende eller nye eierseksjoner.

Pris

Du må betale gebyr for oppmålingsforretningen etter gjeldende regler og satser. Kommunen kan i tillegg kreve dekket nødvendig tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift.

Dersom kommunen ikke overholder fristen for oppmålingen, skal gebyret reduseres med en tredjedel. Dersom oppmålingsforretningen forsinkes med ytterligere to måneder, skal gebyret reduseres med ytterligere en tredjedel.


Om søknadsprosessen

Veiledning

Rekvisisjon av oppmålingsforretning skal gjøres skriftlig på skjema fastsatt av Kartverket.

Skal du opprette en eiendom (matrikkelenhet) som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, må du rekvirere oppmålingsforretning og foreta nabovarsling i forkant av søknaden.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du til høyre på siden.

Søknadsfrist

Behandling av søknader og rekvisisjoner foregår fortløpende.

Saksbehandling

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker. Dersom kommunen ikke overholder fristen for oppmålingen, skal gebyret reduseres med en tredjedel. Dersom oppmålingsforretningen forsinkes med ytterligere to måneder, skal gebyret reduseres med ytterligere en tredjedel.

Kontaktinformasjon

Klage

Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på oppmålingsforretningen. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Du sender klagen til kommunen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer eller gjennomføre ny oppmåling. Dersom det ikke gjøres endringer, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.


Andre opplysninger

Annen informasjon

Gebyr for arbeid etter matrikkellova skal betales etter regler og satser som gjelder den dagen saken blir fremmet for kommunen. Kommunen kan i tillegg kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift, jf. matrikkelforkriften § 16.

Dersom kommunen oversitter gjeldende frist for oppmålingssaken (se nedenfor under saksbehandling), skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel, jf. matrikkelforskriften § 18.

Samarbeidspartnere

Kartverket (Matrikkelen)

Kommunen kan velge å leie inn et landmålerfirma. Kommunen er likevel ansvarlig for at en oppmålingsforretningen blir utført på korrekt måte. Du blir ikke belastet for økte kostnader om kommunen leier inn slik bistand.


Lover og retningslinjer

Lover

Matrikkelloven kap. 7 (Oppmålingsforretning)

Matrikkelforskriften kap. 5 (Gebyr og betaling)

Matrikkelloven § 46 (Klage)

Matrikkelforskriften kap. 6 (Tidsfrister og klage)

Plan- og bygningsloven § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse)


Søkeord

Oppmåling, eiendom, eiendomskjøp, eiendomssalg, eiendomsomsetning, tomtegrunn, tomteareal, areal, tomt, feste, tinglysing, grunneier, grunneiendom, arv, skifte, fradeling, oppdeling, utskillelse, utskilling, landmåling, grense, grenseendring, grensetvist, nabo, nabotvist, tomtedeling, justering, oppmålingsbrev, matrikkelføring, matrikkel, ekspropriering