Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

Generelt

Beskrivelse

Har du kjøpt, arvet eller fått en landbrukseiendom, kan det være konsesjonsplikt på eiendommen i henhold til konsesjonsloven. Dette betyr at du må søke kommunen om konsesjon (tillatelse) før du overtar eiendommen. Formålet med konsesjon er å regulere og verne landbrukets eier- og produksjonsforhold.

Du trenger ikke søke om konsesjon dersom:

  • du har odelsrett til eiendommen
  • du er ektefelle eller samboer med tidligere eier
  • du er i nær slekt med tidligere eier eller dennes ektefelle eller samboer
  • eiendommens karakter oppfyller kravene i konsesjonsloven § 4

Da er det tilstrekkelig å dokumentere at overtakelsen er konsesjonsfri. Skal du derimot ikke bosette deg på eiendommen, må du likevel søke om konsesjon.

I noen tilfeller følger det av loven at det er boplikt på en eiendom. I andre tilfeller kan kommunen bestemme at det er boplikt på eiendommen, enten ved forskrift, eller i den enkelte sak. Boplikt kan enten være personlig eller upersonlig. Personlig boplikt betyr at det er du selv som må bo der og du må være registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret. Upersonlig boplikt betyr at noen må være registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret, men at dette kan være en annen enn deg selv.

Målgruppe

Den som kjøper, arver eller får en landbrukseiendom.

Vilkår

Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom må fylles ut.

  • Vanligste unntak fra å måtte søke konsesjon er nært slektskap/odel mellom selger og kjøper (inklusive barn av søsken). I slike tilfeller skal det fylles ut en Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom.
  • Det er spesielle vilkår for landbrukseiendommer: Ved erverv mellom nære slektninger, samt odelsberettigede, gjelder bo- og driveplikt. Det kreves at eiendommen tilflyttes innen 1 år og bebos og drives i 5 år sammenhengende. Boplikten er personlig og tilflyttingen må være godkjent av Folkeregisteret. Unntaksvis kan kjøper oppfylle boplikten ved å forplikte seg til å overnatte minst 50 % av nettene på eiendommen. Folkeregisteret kan nekte godkjenning av  flyttemeldingen dersom ektefellen ikke flytter med.

Pris

Før kommunen behandler søknaden, må du betale et behandlingsgebyr. Du vil motta faktura for gebyret fra kommunen.

Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.


Om søknadsprosessen

Veiledning

Du søker om konsesjon ved å fylle ut fastsatt skjema som du sender til den kommunen eiendommen ligger i.

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om konsesjon og kan også gi veiledning dersom du er usikker på konsesjonsreglene.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Du må legge ved kopi av skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst dersom slike dokumenter finnes. Du må også legge ved skogbruksplan hvis det foreligger.

Søknadsfrist

Fire uker etter avtale om overtakelse ble inngått eller du overtok eiendommen.

Saksbehandling

Saksbehandlingstiden vil variere, men det kan forventes foreløpig svar med angivelse av tid for endelig svar innen 3 uker.

Kontaktinformasjon

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.


Andre opplysninger

Annen informasjon

Konsesjon (Landbruksdirektoratet)

Boplikt (Landbruksdirektoratet)

Oversikt over kommuner med lokale konsesjonsforskrifter (Landbruksdirektoratet)

Konsesjon (Landbruks- og matdepartementet)


Lover og retningslinjer

Lover

Konsesjonsloven kap. 3 (Overdragelser som ikke trenger konsesjon, nedsatt konsesjonsgrense mv.)

Konsesjonsloven kap. 4 (Forhold av betydning for om konsesjon skal gis)

Forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.

Forskrift om konsesjonsfrihet mv.


Søkeord

Landbrukseiendom, landbruk, boplikt, bo- og driveplikt, eiendom, gård, overdragelse, erverv, fritak, drift, konsesjon, odel, bolig, tomt, kjøp, salg, tinglysing, tinglysning, grunneier, arv, gave, skifte, leietaker, utbygger, forvaltning, grunn, næring, miljø, naturvern, friluft, interesser, bosetting, jord, dekar, jordbruk, skogbruk, dyrket mark, areal, forpakting, forpakter, landbruksdrift, skogbruksdrift, jordbruksdrift, landbruksareal, skogbruksareal, jordbruksareal,


Relaterte enheter