Privat avkjørsel fra offentlig vei

Generelt

Beskrivelse

Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal vei i forbindelse med:

  • Bygging av ny avkjørsel
  • Flytting av avkjørsel
  • Endret bruk av avkjørsel

Denne tjenesten gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken. For avkjørsel fra fylkesvei og riksvei sendes søknad til henholdsvis fylkeskommunen eller Statens vegvesen.

Målgruppe

Grunneiere og utbyggere.

Vilkår

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom, dvs. området fra veikanten til tilstøtende privat terreng. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til kommunens reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen. Veimyndighetene legger en bred sikkerhetsvurdering til grunn. Hvis området ikke er regulert, eller det ikke er planer for avkjørsel i reguleringsplanen, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

Pris

Saksbehandlingen kan være ilagt gebyr som du finner i kommunens gebyrregulativ.


Om søknadsprosessen

Veiledning

Se kommunale reguleringsplaner om området for avkjørsel er regulert eller ikke.

Kommunen har veiledningsplikt og gir informasjon om hvordan du skal søke, hvilke retningslinjer som gjelder og om området er regulert eller ikke.

Søknadsskjema

Skjema for søknad om privat avkjørsel fra kommunal vei

Skjemaet (.pdf-fil) kan lastes, fylles ut, skrives ut

Det skal legges ved kartutsnitt min målestokk 1:1000,
kart kan lastes ned på www.kart.salten.no

Utfylt skjema og kartutsnitt sendes:

Meløy kommune
Plan og kommunalteknikk  
Gammelveien 5
8150 ØRNES

Avkjørsel fra Fylkes- / Riksveg

Det må søkes Statens vegvesen for slik avkjørsel.

Skjema fra Statens vegvesen kan lastes ned, skrives ut, fylles ut og sendes inn.

Søknadsfrist

Saksbehandling

Saksbehandlingstid: Fortløpende saksbehandling. Vegloven setter ingen frist til saksbehandlingstid.

Kontaktinformasjon

Klage

Avkjørsel fra Kommunal vei

Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.
Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket.
I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og en begrunnelse for dette. Kommunen vil hjelpe til med å skrive klagen.
Klageinstans er kommunal klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Klagenemnda for klagebehandling.
Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen fra kommunen.

Avkjørsel fra Fylkes- / Riksveg

Statens vegvesen har egne regler for klage


Andre opplysninger

Annen informasjon

Nærståande tenester:
Landbruksvei - bygging

Samarbeidspartnere

Statens vegvesen (Bygge langs veg)


Lover og retningslinjer

Lover

Se primært vegloven ( Veglova §§ 40-43 og § 13 ) med forskrifter (hvis området ikke er regulert eller avkjørsel ikke inngår i reguleringsplan).
Se ellers plan- og bygningsloven §27-4


Søkeord

Vegbygging, veibygging, avkjøringstillatelse, avkjørsel, avkjøring, landbruksveg, landbruksvei, jordbruksvei, jordbruksveg, gårdsvei, gårdsveg, hyttevei, hytteveg, privatvei, privatveg, privat vei, privat veg, landevei, landeveg, anleggsvei, anleggsveg, bilvei, bilveg, sykkelvei, sykkelveg, gangvei, gangveg, kjørevei, kjøreveg, utkjørsel, utkjøring, innkjørsel, innkjøring, fortau, fotgjenger, grusvei, grusveg, asfaltvei, asfaltveg, skogsvei, skogsveg, skogsbilvei, skogsbilveg, skogbruksvei, skogbruksveg, garasje, driftsvei, driftsveg, veianlegg, veganlegg, veinett, vegnett, trafikk


Relaterte enheter