Vannforsyning og drikkevann

Generelt

Beskrivelse

Kommunen har ansvar for å levere vann med tilfredsstillende kvalitet til innbyggere og næringsliv. Du skal ha tilgang på nok vann til å dekke et normalt forbruk.

Vannet skal ha god nok kvalitet til å kunne drikkes og skal være:

 • klart
 • uten fremtredende lukt, smak eller farge
 • hygienisk betryggende, dvs. uten fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan gi helseskade

Vannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre kommunen melder om noe annet. Kommunen vil informere via internett og media (ev. også varsle på telefon til berørte innbyggere) ved følgende hendelser:

 • stenging av vannet på grunn av vedlikehold og lekkasjer
 • endring i vanntrykket
 • nedsatt vannkvalitet ved unntakssituasjoner som flom, parasittspredning el.

Er det behov for tiltak som f.eks. koking av drikkevannet, vil kommunen informere om framgangsmåte og varighet.

Ved langvarig tørke og vannmangel kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk, for eksempel på hagevanning.

Kommunens ansvar for kvaliteten på drikkevannet, gjelder det offentlige vannledningsnettet.

Målgruppe

Eiere, beboere og brukere av boliger, hytter, institusjoner og næringsbygg i kommunen.

Vilkår

Eiendommen må være tilknyttet offentlig vannledning.

Er ikke eiendommen tilknyttet offentlig vannledning, må det være etablert alternativ vannforsyning, f.eks. brønn eller inntak fra innsjø eller bekk.

Pris

Du betaler vann- og avløpsgebyr som du finner i kommunens gebyrregulativ. Gebyret består av:

 • en fast del (abonnementsgebyr)
 • en variabel del (forbruksgebyr). Den variable delen er enten faktisk bruk målt med vannmåler eller et stipulert forbruk basert på eiendommens størrelse.

Om søknadsprosessen

Veiledning

Tilknytningsavgift for vann skal betales:

 • når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vannledning
 • ved nybygg som tilknyttes kommunal vannledning
 • ved utvidelse av eksisterende bygg som medfører bruksendring eller at samlet areal overstiger grense for minsteavgift
 • Tilknytningsavgift betales i henhold til regulativ vedtatt av Kommunestyret.
 • Tilknytningsavgiften skal være betalt før tilknytning kan skje.
 • Tilknyttingsavgiften fastsettees i forhold til bebyggelsens areal. For nybygg må minimum minsteavgift betales.
  Minsteavgift beregnes etter 150 m2 for boliger og 100 m2 for andre bygg.

Årsavgift kommunal vannforsyning

Som abonnent ved kommunalt vannforsyningsanlegg betales abonnementsavgift i henhold til regulativ vedtatt av Kommunestyret.

 1. Plikten til å betale vann- og kloakkavgifter gjelder:
  - Fast eiendom som skal tilknyttes eller som er tilknyttet kommunal vann- og/eller kloakkledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
  - Ubebygd eiendom som planutvalget har vedtatt å avkreve vann- eller kloakkavgift
 2. Eier står ansvarlig for avgiftene. For festet eiendom står festeren ansvarlig, unntatt for tilknyttingsavgift der gjenværende festetid er mindre enn 30 år.
 3. Årsgebyr består av to gebyr, fast (abonnementegebyr) og variabel del (forbruksgbeyr)
 4. Årsavgift for fast del betales som en fast sats pr eiendom. Kombinasjonsbygg og næringseiendom skal betale abonnementsgebyr etter fastsatte kategorier i gebyrregulativet.
 5. Årsavgift for variabel del skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk.
  Eiendom som har godkjent vannmåler skal betale forbruksgebyr i henhold til målt vannforbruk og gjeldende pris pr. m3.
  Eiendom som ikke betaler etter målt vannforbruk betaler etter stipulert forbruk.
  Stipulert forbruk beregnes ut fra boligens bruksareal i henhold til et forholdstall mellom bruksareal og vannvolum som fremgår av gebyrregulativet
 6. Abonnenten eller kommunen kan kreve at forbruksgebyret skal betales etter målt forbruk.
  Avgifter / Gebyrer fastlegges av Kommunestyret ved den årlige behandling av budsjett og inngår i:
  Kommunale avgifter for Vann.

Nærmere opplysninger om bakgrunnen for disse avgiftene finnes i
Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Meløy Kommune.

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Kontaktinformasjon

Klage

Ettersom drikkevann er et næringsmiddel som kommunen leverer, kan du klage etter forbrukerkjøpsloven dersom du er misfornøyd med vannkvaliteten. Du sender klagen til kommunens vann- og avløpsetat. Dårlig vannkvalitet som skyldes private vannrør frem til offentlig vannledning, er normalt ikke kommunens ansvar.

Opplever du lavt vanntrykk eller annet som skyldes offentlig vannledning, melder du fra til kommunen som vil undersøke og rette problemet.


Andre opplysninger

Annen informasjon

Meløy kommune eier og drifter 6 vannverk:

 • Reipå/Støtt
 • Spildra
 • Glomfjord
 • Halsa
 • Vassdal
 • Bolga

Vannverkene består av kilde, behandlingsanlegg, evt. høydebasseng og ledningsnett. Alle vannverk har UV-behandling som rensemetode. Samlet forsyner de  X-antall  husstander med Y-antall personer

Samarbeidspartnere

Mattilsynet har overordnet ansvar for drikkevannet og fører tilsyn med at kommunen følger kravene i drikkevannsforskriften.Søkeord

vann, vannmåler, vannforsyning, vannkilde, kildevann, brønnvann, brønn, vanntank, vannverk, vannmagasin, vannreservoar, vannforurensning, vannforurensing, vannkvalitet, drikkevann, drikkevannskilde, ledningsnett, stikkledning, vannledning, samledning, vannrør, kran, tappekran, vannkran, kranvann, spring, vannspring, springvann, parasitt, parasittinfeksjon, parasittutbrudd, tarminfeksjon, giardia, bakterie, bakterieutbrudd, bakterieflora, salmonella, campylobacter, legionella


Relaterte enheter

Relatert informasjon