Dispensasjon fra veglovens bestemmelser

Generelt

Beskrivelse

Dispensasjon fra veglovens bestemmelser om byggeavstand langs offentlig veg. 

Målgruppe

Eiere av eiendom og bygninger, Næringsdrivende

Vilkår

Vegloven Kap. V. Byggverk m.m., avkjørsle, gjerde og grind. gir bestemmelser angående byggeavstand fra veg.

Type veg Byggeavstand fra midtlinje
Riksveg 50 m
Fylkesveg 50 m
Kommunal veg 15 m
Gang- og sykkelveg 15 m

Der det foreligger reguleringsplan kan reguleringsbestemmelsene fravike disse avstandskravene.

Ved oppføring av bygning etc nærmere offentlig veg enn det veglooven eller evt. reguleringsbestemmelser fastsetter, må det søkes om dispensajon.

For kommunale veger behandles søknaden av Meløy Kommune Enhet kommunalteknisk drift.
For Riks-/Fylkesveg behandles søknaden av Statens Vegvesen Nordland

Pris


Om søknadsprosessen

Veiledning

Søknadsskjema

Vedrørende kommunal vei:

Søknadsskjema kan lastes ned, fylles ut, skrives ut og sendes:
Meløy kommune
Plan og kommunalteknikk
Gammelveien 5
8150 ØRNES

Vedrørende riks- og fylkesveg

Søknadsskjema kan lastes ned, skrives ut, fylles ut og sendes
Statens vegvesen
Region nord
Dreyfushammarn 31
8002 BODØ

Søknadsfrist

Saksbehandling

Saksbehandlingstid: Fortløpende saksbehandling. Vegloven setter ingen frist til saksbehandlingstid. 

Kontaktinformasjon

Klage


Andre opplysninger

Annen informasjon

Samarbeidspartnere

Statens vegvesenSøkeord


Relaterte enheter