Elektronisk kommunikasjon (eLink)

Elektronisk kommunikasjon

All meldingsutveksling av helseopplysninger mellom Meløy kommune og Nordlandssykshuset foregår nå elektronisk.

Som et ledd i samhandlingsreformen og Meløy kommuness interne kvalitetsutveksling har Nordlandssykehuset og Meløy kommune ifra 22. september 2014 opprettet elektronisk meldingsutveksling av helseopplysninger.

Dette innebærer at all kommunikasjon i papirform opphører fra denne dato, og informasjonen foregår i elektronisk form mellom partenes journalsystemer. Dette skjer via Norsk Helsenett og omfatter i første omgang kun somatiske pasienter. Kommunikasjon med Nordlandssykehuset psykiatri er uendret inntil videre.

Hensikten er å sikre at vitale opplysninger om pasienten sikkert og rask skal kunne deles mellom partene for å sikre best mulig grunnlaget for behandling av pasienten og at saksbehandling av søknader er basert på ny og relevant informasjon.

Av informasjon som utveksles kan det nevnes:

  • Diagnoser
  • Medikamentlister
  • Adl (funksjonsstatus)
  • Tjenestetilbud
  • Kontaktinformasjon

Meløy kommune anser at dette er et svært viktig verktøy for å sikre at de tjenester vi yter er basert på ny informasjon og førstehåndsinformasjon. Denne informasjonen lagres nå dirkete i pasientens journal og vil være tilgjengelig for dem som skal yte omsorgstjenester. Som eksempel kan det nevnes at kommunen skal motta utskrivningsrapporter/epikriser direkte inn i journalen før pasienten fysisk forlater sykehuset.

Saksbehandlere ved Tildelingskontoret vil også ha stor nytte av direkte og journalført kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, for slik å sikre at man tildeler tjenester på bakgrunn av informasjon som er «ferskvare» og dokumentert i journaler.


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Eide
Stilling
Kommunalsjef
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30