Priser for pleie- og omsorgstjenester

Priselisten gjelder for kalenderåret 2017 og ble vedtatt av kommunestyret 08.12.2016 sak 95/16.

Egenbetaling hjemmebaserte tjenester:
InnteksgruppePris pr. måned
Under 2 G pr måned 200,- *
2 G  inntil 3 G pr måned 1200,-
3 G  inntil 4 G pr måned 1730,-
4 G  inntil 5 G pr måned 2810,-
Fra og med 5 G pr måned 3245,-
2G-3G pr time 294,-
3G-4G pr time 380,-
4G-5G pr time 412,-
Over 5G pr time 420,-

G = Grunnbeløpet i folketrygden.
*For gruppen inntil 2G settes satsen i samsvar med rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Egenbetaling institusjonsopphold:
Type oppholdPris pr døgn
Maksimal egenbetaling sykehjem pr døgn 2846,-
Korttidsopphold i hht. ovennevnte forskrift per tiden, pr døgn 155,-
Dag- eller nattopphold i hht. ovennevnte forskrift, pr døgn 80,- 
Salg/leie
Tjeneste:Pris:
Matsalg/matombringing 98,-
Vask av klær 140,-
Trygghetsalarm pr mnd (inntekt over 2G 155,-
Montering trygghetsalarm 660,-

* Forutsatt at disse tjenestene er innvilget etter Lov om helse- og omsorgstjenester.


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Eide
Stilling
Kommunalsjef
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00