Folkehelseloven

Lov av 24. juni 2011 om folkehelsearbeid

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Folkehelsemeldinger

Folkehelsedugnaden for hundre år siden stagget de smittsomme sykdommene. En ny dugnad må til for å stagge livsstilssykdommene. Helse- og omsorgsdepartementet har kalt inn til dugnad med folkehelsemeldingene God helse - felles ansvar (Meld. St. 34 (2012-2013)) og Mestring og muligheter (Meld. St. 19 (2014-2015))


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30