Samhandling og folkehelse

Folkehelsesatsningen i Meløy skal vises i alle ledd av kommunen, den skal implementeres i enheter/seksjoner og satsninger som gjøres. Arbeidet med "Helse i plan" og Folkehelsemeldingen er verktøy som skal bidra til at dette vises i praksis.

For hvert satsningsområde og folkehelsetema er målet at det skal være en samhandlingsgruppe. En slik samhandlingsmetodikk løfter folkehelsesatsningen fra å være et prosjekt til å implementeres i kommunen som helhet.

Bosted: Det ”å bo” innebærer identitet og nettverk og er utgangspunktet for deltakelse i samfunnet. Bosted er base for livsutfoldelse, lek og sosiale samhandlinger. Meløy vil fokusere på trygge boforhold, bolyst, tilgang på gode grøntområder, turområder og lekearealer. Dette fordi forskning viser at et slikt fokus vil påvirke helse positivt. 

Økonomisk trygghet: Det er en påvist sammenheng mellom usunn livsstil og lav inntekt, og derved også helseforhold og levealder. Mange langtidsmottakere av sosialhjelp har dårlig helse, og vil på grunn av varigheten av situasjonen bygge opp stadig nye barrierer mot å mestre eget liv. Økt fokus på langtidsmottakere av sosialhjelp kan bidra til at flere av mottakerne kan få en raskere utredning og komme over på en mer stabil økonomisk situasjon, eks. uførhetstrygd.

Skole og utdanning: Det er også påvist en sammenheng mellom utdanning, inntekt og helse/dødelighet. Det må derfor være et overordnet mål å legge til rette for at flest mulig gjennomfører videregående skole, fordi dette åpner mulighetene videre til deltakelse i arbeidslivet. Når ungdom faller ut av skoleløpet, kan det være sammensatte grunner til det. Dette stiller krav til tverrfaglig samhandling. Her er samarbeid med helsestasjonen og tannhelsetjenesten viktig fordi de møter alle.

Hjelp etter behov: Meløy kommunes utfordring i plansammenheng er å foreta beregning av antatte behov for tjenester, som står i forhold til befolkningsfremskrivningen, vurdert opp mot erfarte behov. Tidlige tiltak kan forebygge eller utsette etterspørsel etter de mest kostnadskrevende tjenester. En del av tryggheten for befolkningen er basert på vissheten om at kommunen evner å tilby ulike typer av tjenester i ulike livsfaser: det være seg barnehage, skole, helsetjenester, sosialtjenester, hjemmebaserte tjenester eller institusjonsplass.

Sosial tilhørighet: Sosial tilhørighet handler om alle skal få være deltakere i samfunnet på likeverdige vilkår, uavhengig av funksjonsevne og ressursstyrke. Å tilhøre noen eller noe utgjør en vesentlig livssammenheng og påvirker dermed helse og omsorgsbehov. Det å bli satt på sidelinjen eller holdt utenfor, det være seg skole, arbeidsliv, sosiale sammenhenger etc vil etter hvert føre til en sosial skjevutvikling som er sykdomsfremmende.

Universell utforming: Kravet til universell utforming gjelder også andre funksjonshemminger enn fysiske, bla sansehemming og orienteringshemming. Det må unngås å bygge unødige barrierer ved tilrettelegging av lokalsamfunnet, også friarealer. I kommuneplanarbeidet kan det planfestes å utforme uformelle sosiale møteplasser med tilgjengelighet for alle.

Ytre miljø og sikkerhet: Ytre miljø og sikkerhet i bomiljøet skal bidra til å sikre innbyggerne mot ytre trusler og miljøfaktorer som kan svekke helsen. Tiltak som ikke er lovfestede, men som kommunen kan planfeste, er arbeidet med skade- og ulykkesforbygging gjennom f.eks. konseptet ”Tryggelokalsamfunn”. ”Samordnet lokale tiltak” (SLT) er en tverretatlig satsing på kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge, og handler først og framst om oppvekstvilkår, men også om befolkningens trygghet.

Levevaner: Folkehelsearbeidet omfatter forebygging av sykdom og skader, samt stimulering av forhold som styrker helsen. Samfunnsdelen av kommuneplanen skal gi føringer i forhold til hvordan områder som kosthold, røyking og fysisk aktivitet skal ivaretas i kommunens virksomhetsområder. Det skal tilrettelegges for å sikre arealer til lek og utfoldelse i barns nærmiljø. Trygge skoleveier og lokalisering av boliger og skoler er avgjørende. Eks på tiltak er Aktiv skolevei, skolefruktordningen, (røyk)Fri-programmet, vann som første tørstedrikk og utearealer på skolen/barnehager/institusjoner.


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30