Industriarealer til salgs på Æsøyneset

Kartutsnitt for Æsøyneset. Kartutsnitt for Æsøyneset.

Kommunen ønsker å selge industriarealer på Æsøyneset på Halsa.

Meløy formannskap vedtok i møte den 26. oktober 2017, sak 69/17, å legge et areal på 8,5 dekar ut for salg på eiendommen gårdsnummer 27 bruksnummer 125 på Halsa. 

Arealet er regulert til industriformål i reguleringsplan for Æsøyneset, som ble egengodkjent av kommunestyret i sak 68/04 den 16. september 2004. 

Eiendommen ligger på Æsøyneset på Halsa, vest for anlegg tilhørende Sørheimbrygga AS og like ved kommunal dypvannskai som ble ferdigstilt høsten 2011. 

Utdrag fra reguleringsbestemmelsenes «§ 5 område for industri, I»

  • Byggehøyde - innen området kan det oppføres bygninger med mønehøyde begrenset til kote +21,0.  
  • Utnyttelsesgrad - maksimal utnyttelsesgrad er 100 % BYA.

Det er fremlagt vann i hovedveien frem til dypvannskai. 

Det foreligger en takst fra Arne J Pedersen datert 27. mars 2012, der arealet er vurdert til å ha en markedsverdi på 350 kroner pr. m2

Meløy kommune tar forbehold om at samtlige tilbud kan forkastes hvis kommunen anser prisen til å være for lav i forhold til markedspris. 

Tilbudsfrist er 1. desember 2017 kl. 12.00. 

Tilbyder må levere tilbudet i lukket konvolutt med påskrift «27/125».

 Adresse for tilbudslevering er Meløy kommune, Plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes. 

Kontaktperson er Frank Holdal, telefon 75 71 05 77, e-post frank.holdal@meloy.kommune.no 

 


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30