Fylkesvei 17 Storvika-Reppen

Fylkesvei 17, Storvika i Holandsfjorden. Foto: Trond Skoglund. Fylkesvei 17, Storvika i Holandsfjorden. Foto: Trond Skoglund.

Et forslag til kommunedelplan for ny fylkesvei mellom Storvika og Reppen er vedtatt i kommunestyrene i Rødøy og Meløy.

19.5.2016: Kommunedelplanen er godkjent

Den vedtatte kommunedelplanen innebærer at ny fylkesvei 17 på strekningen Storvika i Meløy og Reppen i Rødøy skal bygges med bru over Holandsfjorden (alternativ 1).

I løpet av høringsperioden 4.1-15.2.2016 kom det inn 12 høringsuttalelser. Kommunenes vurdering av høringsuttalelsene framkommer av saksframlegget som du finner i boksen på høyre side. 

Fylkesmannen i Nordland fremmet innsigelse til en begrenset del av planen, fordi den planlagte veitraseen kom i direkte konflikt med et område som er klassifisert som svært viktig for naturtypen «boreal regnskog med lauvtrær» ved Fonndal. I dette området finnes en av de to rikeste lokalitetene med granfiltlav (Fuscopannaria ahlneri) i Norge, samt at området har en av to kjente forekomster med boreal regnskog med lauvtrær i Nordland. Fylkesmannen foreslo som løsning at arealformålet på veitraseen forbi dette området kunne endres fra juridisk bindende veilinje til hensynssone med krav om senere regulering, noe som ville medføre at grunnlaget for innsigelsen ikke lenger vil være til stede. Denne løsningen ble vedtatt av kommunestyrene i Rødøy og Meløy.

Kommunedelplan for framtidig fylkesvei 17 Storvika-Reppen ble egengodkjent av Meløy kommunestyre 31.3.2016 i sak 24/16 og Rødøy kommunestyre 26.4.2016 i sak 27/16. Kommunestyrenes vedtak kan ifølge plan- og bygningslovens § 11-15 ikke påklages.

I samsvar med kommunedelplanens bestemmelser § 2.1 skal det utarbeides en detaljreguleringsplan før ny fylkesvei på strekningen Storvika-Reppen kan bygges.

Alle vedtatte plandokumenter finner du i boksen til høyre.


18.12.2015: Kommunedelplanen er ute på høring

Plan- og jordstyret i Rødøy kommune og utvalget for plan og kommunalteknikk i Meløy kommune vedtok henholdsvis 10.12.2015 i sak 45/15 og 15.12.2015 i sak 10/15 å legge kommunedelplan for framtidig fylkesvei 17 Storvika-Reppen alternativ 1 ut til offentlig ettersyn.

Formålet med kommunedelplanen er å legge til rette for utbygging av en fergefri, kortere og kvalitets- og trafikksikkerhetsmessig bedre fylkesvei 17 på strekningen Storvika-Reppen etter alternativ 1 (bru over Holandsfjorden).

Faglig ansvarlig for utarbeiding av kommunedelplanen er Norconsult AS, Bodø på vegne av oppdragsgiverne Rødøy og Meløy kommuner.

Kontaktperson for eventuelle spørsmål i plansaken er Trond Skoglund, tlf. 75 71 05 72.

Planen legges ut til offentlig ettersyn i perioden 4.1 – 15.2. 2016 og kan ses på rådhusene på Vågaholmen og Ørnes. Alle plandokumenter kan lastes ned fra menyen på høyre side, eventuelt bestilles hos Servicetorget i Meløy kommune, tlf. 75 71 00 00.

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til Meløy kommune, plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 15. februar 2016.

Høringsdokumenter:

  1. Brev om offentlig ettersyn, datert 18.12.2015
  2. Plankart
  3. Planbestemmelser
  4. Planbeskrivelse
  5. Saksframlegg og protokoll til første gangs behandling


25.8.2015: Planlegging igangsatt

Meløy kommune sendte ut en forespørsel om pristilbud på arbeidet med kommunedelplan for fylkesvei Storvika-Reppen alternativ 1 til fire konsulentfirma den 11.5.2015. Innen tilbudsfristen 15.6.2015 mottok kommunen tre tilbud. Tilbudet fra Norconsult AS i Bodø på kr. 265 000 ble vurdert å være det mest gunstige, og Meløy kommune har engasjert dette firmaet til å utarbeide kommunedelplanen.

Oppstartsmøte for planarbeidet ble gjennomført 25.8.2015, der representanter fra Rødøy kommune, Meløy kommune og Norconsult var til stede. Et planforslag som kan førstegangsbehandles i planutvalgene i de to kommunene forventes å foreligge i siste halvdel av oktober.  


11.12.2014: Kommunestyret har vedtatt brualternativet

Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en kommunedelplan for fylkesvei 17 Storvika-Reppen etter alternativ 1. 

Konsekvensutredningen levert av Asplan Viak i 2011 ble behandlet i kommunestyret i sak 76/14 den 11.12.2014, hvor det ble vedtatt at det skal utarbeides en kommunedelplan for fylkesvei 17 Storvika-Reppen etter alternativ 1, det vil si med bru over Holandsfjorden. Planarbeidet skal gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid mellom Rødøy og Meløy kommuner etter plan- og bygningslovens § 9-1.


10.6.2011: Drøftinger i formannskapene i Meløy og Rødøy

Formannskapene i Meløy og Rødøy har i løpet av våren 2011 hatt to felles drøftingsmøter om den nye konsekvensutredningen. Møtene ble avholdt 10. mars og 14. april. På sistnevnte møte var Asplan Viak tilstede. Her kan du laste ned referat fra begge møtene og et notat fra Asplan Viak med utdypende kommentarer til en del problemstillinger som ble tatt opp under møtet den 14. april:


24.1.2011: Konsekvensutredning fra Asplan Viak

Asplan Viak leverte den 24.01.2011 på oppdrag fra Meløy kommune en ny konsekvensutredning av framtidige veialternativer for fylkesvei 17 Storvika-Reppen.

Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensyn til miljø, naturressurser og samfunn blir vurdert i tilstrekkelig grad gjennom god planlegging og senere gjennomføring av tiltaket.

I utredningsarbeidet har det naturlig nok kommet fram at de ulike faginteressene har ulik tilnærming til de ulike veialternativene.

I forhold til miljø og naturressurser kommer alternativ 1 dårligst ut samlet sett, mens alternativ 2.1 foretrekkes av de fleste fagtema. I et samfunnsmessig perspektiv er alternativ 1 det alternativet som rangeres som det beste, hvis man ser bort i fra de samfunnsmessige interessene som kan knyttes til kulturminner, gode landskapsopplevelser og tradisjonelt friluftsliv. Samtidig er alternativ 1 det alternativet som utfordrer vern- og naturinteressene mest.

Rapporten konkluderer med at alternativ 2.1 totalt sett er det beste.


26.5.2010: Planprogram vedtatt

Kommunestyret vedtok i sak 101/08 den 29.10.2008 at det skal igangsettes et arbeid med konsekvensutredning og kommunedelplan etter plan- og bygningsloven for en framtidig fylkesvei 17 mellom Storvika i Meløy kommune og Reppen i Rødøy kommune. Et planprogram for kommunedelplanen ble vedtatt av planutvalget i Meløy 26.05.2010 i sak 35/10 og i plan- og jordstyret i Rødøy kommune 26.05.2010 i sak 30/10. Planprogrammet er utarbeidet av COWI AS.


Tidligere utredninger

Veistrekningen Storvika-Reppen er tidligere utredet av Statens vegvesen i 1995. Nedenfor kan du laste ned vegutredningen, samlerapport og delrapporter i konsekvensutredningen og en del andre dokumenter fra perioden 1994-2000.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30