Planvedtak

Illustrasjonsbilde. Utsnitt av detaljreguleringsplan for Fore boligtun. Illustrasjonsbilde. Utsnitt av detaljreguleringsplan for Fore boligtun.

Her finner du reguleringsplaner som kommunestyret har godkjent i 2015-2017.

Detaljreguleringsplan for Våtvikmyra næringsområde, Ørnes

Meløy kommunestyre godkjente i sak 50/17 den 22.06.2017 detaljreguleringsplan for Våtvikmyra næringsområde på Ørnes. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge et 34,7 dekar stort område for kombinert formål forretning og tjenesteyting BKB1, kombinert formål industri, lager og kontor BKB2, samt energianlegg/trafo BE1.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslovens kapittel VI, påklages til departementet. 

 • Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Meløy kommune, planutvalget, 8150 Ørnes innen 15. august 2017. 
 • Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning må fremsettes skriftlig til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger og dokumenter kan du få dette ved henvendelse til Meløy kommune, Plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

Nedenfor kan du laste ned alle dokumenter i saken:

 1. Plankart, datert 28.02.2017
 2. Planbestemmelser, datert 28.02.2017
 3. Planbeskrivelse, datert 28.02.2017
 4. Saksframlegg og -protokoll for kommunestyresak 50/17
 5. Melding om vedtak med skjema for klage på forvaltningsvedtak


Detaljreguleringsplan for Fore boligtun, Reipå

Meløy kommunestyre godkjente i sak 51/17 den 22.06.2017 detaljreguleringsplan for Fore boligtun på Reipå. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge et 26,3 dekar stort område for utbygging av inntil 32 boenheter, forsamlingslokale, lekeplass og tilhørende infrastruktur.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslovens kapittel VI, påklages til departementet. 

 • Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Meløy kommune, planutvalget, 8150 Ørnes innen 15. august 2017. 
 • Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning må fremsettes skriftlig til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger og dokumenter kan du få dette ved henvendelse til Meløy kommune, Plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

Nedenfor kan du laste ned alle dokumenter i saken:

 1. Plankart, datert 03.03.2017
 2. Planbestemmelser, datert 03.03.2017
 3. Planbeskrivelse, datert 03.03.2017
 4. Saksframlegg og -protokoll for kommunestyresak 51/17
 5. Melding om vedtak med skjema for klage på forvaltningsvedtak


Detaljreguleringsplan for Tukthuset, Meløya

Meløy kommunestyre godkjente i sak 49/17 den 22.06.2017 detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse på Tukthuset, Meløya. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge et 73,8 dekar stort hytteområde på Meløya, med seks nye fritidsboliger, tre naust, friområder, friluftsområder, vei- og parkeringsareal.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslovens kapittel VI, påklages til departementet. 

 • Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Meløy kommune, planutvalget, 8150 Ørnes innen 15. august 2017. 
 • Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning må fremsettes skriftlig til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger og dokumenter kan du få dette ved henvendelse til Meløy kommune, Plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

Nedenfor kan du laste ned alle dokumenter i saken:

 1. Plankart, datert 06.04.2017
 2. Planbestemmelser, datert 18.04.2017
 3. Planbeskrivelse, datert 18.04.2017
 4. Saksframlegg og -protokoll for kommunestyresak 49/17
 5. Melding om vedtak med skjema for klage på forvaltningsvedtak


Detaljreguleringsplan for Blåfjell boligfelt på Ørnes

Meløy kommunestyre godkjente i sak 69/16 den 23.6.2016 detaljreguleringsplan for Blåfjell boligfelt på Ørnes. Hensikten med reguleringsplanen er å regulere for utbygging av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i boligfeltet. I tillegg inkluderes det også andre byggverk og boligformer for å skape en variasjon i boligfeltet.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslovens kapittel VI, påklages til departementet. 

 • Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Meløy kommune, planutvalget, 8150 Ørnes innen 29. juli 2016. 
 • Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning må fremsettes skriftlig til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger og dokumenter kan dette fås ved henvendelse til Meløy kommune, plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

Nedenfor kan alle dokumenter i saken lastes ned som pdf-filer:

 1. Plankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Saksframlegg og -protokoll for kommunestyresak 69/16
 5. Melding om vedtak med skjema for klage på forvaltningsvedtak


Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei Aspdalen

Meløy kommunestyre godkjente i sak 68/16 den 23.6.2016 detaljreguleringsplan for del av gang- og sykkelvei mellom fylkesvei 17 og Aspdalen på Ørnes. Reguleringsplanens formål er å forbedre de trafikale forhold og utbedre veisystemet opp Aspdalen før utbygging av flere boligområder kan skje. Reguleringsplanen regulerer inn en ny mer trafikksikker G/S-veiløsning for det smale partiet i starten av adkomsten til boligbebyggelsen i Aspdalen-Ørneshaugen.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslovens kapittel VI, påklages til departementet. 

 • Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Meløy kommune, planutvalget, 8150 Ørnes innen 29. juli 2016. 
 • Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning må fremsettes skriftlig til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger og dokumenter kan dette fås ved henvendelse til Meløy kommune, plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

Nedenfor kan alle dokumenter i saken lastes ned som pdf-filer:

 1. Plankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Saksframlegg og -protokoll for kommunestyresak 68/16
 5. Melding om vedtak med skjema for klage på forvaltningsvedtak

 


Detaljreguleringsplan for Ørnes sentrum utfyllingsområde

Meløy kommunestyre godkjente i sak 59/16 den 23.6.2016 detaljreguleringsplan for utfyllingsområdet i Ørnes sentrum. Reguleringsplanens formål er å utvikle Ørnes til et regionalt senter mellom Bodø og Mo i Rana langs Kystriksveien/FV17. Målet er å styrke regionen og legge til rette for en større sysselsetting innen handel og turistbasert næring langs den nasjonale turistvei, «Kystriksveien på Nordre Helgeland».

Kommunestyrets endelige vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslovens kapittel VI, påklages til departementet. 

 • Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Meløy kommune, planutvalget, 8150 Ørnes innen 29. juli 2016. 
 • Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning må fremsettes skriftlig til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger og dokumenter kan dette fås ved henvendelse til Meløy kommune, plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

Nedenfor kan alle dokumenter i saken lastes ned som pdf-filer:

 1. Reguleringsplankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Saksframlegg og -protokoll for kommunestyresak 59/16
 5. Melding om vedtak med skjema for klage på forvaltningsvedtak

 


Områdereguleringsplan for boligfelt B405 på Neverdal

Meløy kommunestyre godkjente i sak 58/16 den 23.6.2016 områdereguleringsplan for boligfelt B405 på Neverdal. Formålet med planen er å regulere planområdet på gnr. 49/256 til boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur, lekeplass og park/grønnstruktur. 

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI, påklages til departementet. 

 • Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Meløy kommune, planutvalget, 8150 Ørnes innen 29. juli 2016. 
 • Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning må fremsettes skriftlig til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger og dokumenter kan dette fås ved henvendelse til Meløy kommune, plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

Nedenfor kan alle dokumenter i saken lastes ned som pdf-filer:

 1. Reguleringsplankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Saksframlegg og -protokoll for kommunestyresak 58/16
 5. Melding om vedtak
 6. Skjema for klage på forvaltningsvedtak

 


Endring av reguleringsbestemmelse Reipå havn

Meløy kommunestyre godkjente i sak 60/16 den 23.6.2016 endring av planbestemmelsen § 2.3 i reguleringsplan for Reipå havn. Hensikten med endringen av reguleringsplanens bestemmelser er at tiltakshaver planlegger å bygge et høyere bygg for sin næringsvirksomhet på området N/I-7 og N/I-8 ved at mønehøyden i bestemmelsene til reguleringsplanen økes fra 9,0 m til 25,0 m, og en høyere utnyttingsgrad.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI, påklages til departementet. 

 • Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Meløy kommune, planutvalget, 8150 Ørnes innen 29. juli 2016. 
 • Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning må fremsettes skriftlig til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger og dokumenter kan dette fås ved henvendelse til Meløy kommune, plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

Nedenfor kan alle dokumenter i saken lastes ned som pdf-filer:

 1. Revidert planbestemmelse § 2.3
 2. Plankart godkjent av kommunestyret 20. juni 2013
 3. Planbeskrivelse
 4. Saksframlegg og -protokoll for kommunestyresak 60/16
 5. Melding om vedtak med skjema for klage på forvaltningsvedtak

 


Områdereguleringsplan for Vassbakken hyttefelt på Reipå

Meløy kommunestyre godkjente i sak 120/15 den 17.12.2015 områdereguleringsplan for Vassbakken hyttefelt på Reipå. Formålet med planen er å regulere planområdet på gnr. 67/21 til fritidsbebyggelse, naustbebyggelse, veiformål og friområde.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI, påklages til departementet. 

 • Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Meløy kommune, planutvalget, 8150 Ørnes innen 29. januar 2016. 
 • Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning må fremsettes skriftlig til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger og dokumenter kan dette fås ved henvendelse til Meløy kommune, plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

Nedenfor kan alle dokumenter i saken lastes ned som pdf-filer:

 1. Reguleringsplankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Saksframlegg og -protokoll for kommunestyresak 120/15
 5. Melding om vedtak
 6. Skjema for klage på forvaltningsvedtak

 


Detaljreguleringsplan for Ørnes sykehjem

Kommunestyret egengodkjente den 1.10.2015 detaljreguleringsplan for nytt sykehjem på Ørnes. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for etablering av et nytt sykehjem med tilhørende fasiliteter, teknisk infrastruktur og uteareal, samt å regulere inn eksisterende omsorgsboliger.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI, påklages til departementet. 

 • Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Meløy kommune, planutvalget, 8150 Ørnes innen 5. november 2015. 
 • Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning må fremsettes skriftlig til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger og dokumenter kan dette fås ved henvendelse til Meløy kommune, plan- og utviklingsavdelingen, Rådhuset, 8150 Ørnes.

Nedenfor kan alle dokumenter i saken lastes ned som pdf-filer:

 1. Reguleringsplankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Saksframlegg og -protokoll for kommunestyresak 59/15
 5. Melding om vedtak
 6. Skjema for klage på forvaltningsvedtak
 7. Rapport om grunnundersøkelse fra Multiconsult
 8. Rapport om flomfare og sikringstiltak fra Norconsult


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30