Innlandsfiskefondet

Kommunal tilskuddsordning for fiskestellstiltak og nødvendig utstyr til slike. Søknadsfrist er 15. april hvert år.

Vedtekter for innlandsfiskefondet


Vedtekter for bruk av midler innbetalt av Statkraft til Meløy kommune for opphjelp av innlandsfisket i kommunen

Med hjemmel i kgl. res. av 24. juli 1987 om reguleringsbestemmelser for regulering av Storglomfjordvassdragene, har Direktoratet for naturforvaltning den 2. januar 1989 godkjent følgende vedtekter for midler innbetalt av Statkraft til opphjelp av innlandsfisket i Meløy kommune.

§ 1
Midlene skal, basert på et godt faglig grunnlag, disponeres til planlagte, konkrete fiskestelltiltak samt nødvendig utstyr til slike.

§ 2
Innlandsfiskenemnda skal være styre og forvalte midlene. Midlene settes inn på konto i lokal bank. Ubrukte midler står til disposisjon for senere år.

§ 3
Innen 1. april hvert år skal styret utarbeide forslag til arbeidsprogram og budsjett for årets fiskestelltiltak. Arbeidsprogram/budsjett sendes Meløy formannskap for godkjenning. Kopi sendes fylkesmannen i Nordland med 3 ukers innsigelsesfrist. Styret skal videre påse at midlene blir brukt i samsvar med formannskapets vedtak og fremlegge regnskap for foregående år innen utgangen av januar måned.

§ 4
Utarbeidelse av arbeidsprogram/budsjett skal foregå i samråd med grunneiere, de lokale fiskerforeninger og etter faglige råd fra fiskerikonsulenten hos fylkesmannen. Økonomisk støtte kan bare ytes til fiskestelltiltak i vann og vassdrag der allmenheten gis adgang til fiske f.eks. mot løsing av fiskekort.

§ 5
Direktoratet for naturforvaltning avgjør tvist om tolkningen av disse vedtekter.

§ 6
Brudd på disse forskrifter kan medføre straff jfr. § 339, 2 i lov av 22. mai 1902 nr. 10.

§ 7
Vedtektene tar til å gjelde straks.

Kontaktinformasjon

Navn
Hans Haraldsen
Stilling
Skogbruksveileder
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 80

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30