Havneplan - revisjon 2017

Illustrasjonsfoto fra Reipå havn. Illustrasjonsfoto fra Reipå havn.

Arbeidet med revisjon av kommunens havneplan er i gang.

Meløy kommune varsler planoppstart for revisjon av kommunens havneplan og ber om innspill til planarbeidet. Har du synspunkter, forslag og innspill til havneplanen, kan du sende disse inn til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller til postmottak@meloy.kommune.no innen 12. mai 2017.

Formålet med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å revidere gjeldende havneplan, som ble vedtatt av kommunestyret i sak 54/05 den 27.10.2005. Havneplanen skal være et styringsredskap for å utvikle kommunens kaier og havner med tilhørende næringsarealer. Vi skal utvikle en havneplan som skal sette retning og må for den fremtidige havneforvaltningen i kommunen.

Planens innhold

Vi skal gi en utfyllende beskrivelse av kommunens eksisterende kai- og havneanlegg med status og utfordringer. Behov for tiltak på havner og kaier skal kartlegges og beskrives. Vi skal utvikle en handlingsplan med tiltak i løpet av økonomiplanperioden som skal bidra til en god og fremtidsrettet utvikling av kai- og havneanleggene til det beste for fiskerinæringen, oppdrettsnæringen og andre brukere av de kommunale kaianlegg. Handlingsrommet og inntekter til å gjennomføre vedlikehold og næringsrettet utvikling vil bli finansiert ved hjelp av kai- og varevederlag for bruk av offentlige kai- og havneanlegg.

En helhetlig havneforvaltning kan også inkludere kommunens sjøområder. Kommunen har det overordnede ansvaret for å sikre trygg ferdsel og sikkerhet i kommunalt farvann. Dette gjelder likevel ikke i farleder hvor Kystverket har ansvaret. Forvaltning av kommunens sjøarealer og eventuell innkreving av anløpsavgift krever egen forskrift og vil bli behandlet i høringsprosess med særskilt utredning av hvordan slik anløpsavgift skal forvaltes og innkreves. Forvaltning av kommunens sjøareal og eventuell innføring av anløpsavgift vil vi derfor behandle i egen høringsprosess, og ikke være et hovedtema i havneplanen som vi nå skal utvikle.

Planprosessen

Vi vil utarbeide havneplanen som en temaplan. Vi starter planarbeidet med kunngjøring om planoppstart. Kunngjøringen vil ligge til offentlig ettersyn i seks uker og vi vil deretter bearbeide synspunkter og innspill til havneplan og planprosessen. Selve planarbeidet starter med kartlegging og beskrivelse av status for våre havner og kaier. Tiltak for utvikling og vedlikehold skal deretter beskrives og prioriteres. Vi vil invitere til åpne møter gjennom planprosessen. Når vi har utarbeidet et første planutkast legges dette til offentlig høring i seks uker. Havneplanen skal endelig vedtas av kommunestyret i siste del 2017.

Medvirkning

Gjennom planarbeidet vil vi ha fokus på bred medvirkning. Vi inviterer alle brukere av kai- og havneanlegg, offentlige instanser og andre med interesse for havneforvaltning i Meløy kommune gi innspill og synspunkter igjennom høringsprosesser, åpne møter og gjennom offentliggjøring av planutkast.

Meløy kommunes havnestyre består etter reetablering av havneforvaltningen av politisk utvalg for plan og kommunalteknikk med tilhørende administrativ sekretariat. Det er kommet innspill om at det bør være medvirkning fra næringen i havnestyret. Dette er et tema som er naturlig å drøfte i løpet av planprosessen.

Kontaktperson i planarbeidet er Merethe Skille, tlf. 992 25 720, e-post merethe.skille@meloy.kommune.no

 


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30