Skredundersøkelser

Steinsprang fra Kvithammaren på Ørnes. Foto: Frode Sandersen/NGI. Steinsprang fra Kvithammaren på Ørnes. Foto: Frode Sandersen/NGI.

Meløy har mye bratt fjordlandskap. Jevnlig går det ras i de steile fjellsidene, men det er sjelden liv eller materielle verdier er utsatt for direkte fare. Kommunen jobber systematisk for å få oversikt over hvilke boområder som er mest skredutsatt.

Samfunnssikkerhet er et viktig tema i kommunal planlegging. Særlig viktig er det å vite hvilke område som er utsatt for skred, flom, vind, kvikkleire, stormflo og andre naturfarer. Dette for å eventuelt kunne sikre eksisterende bebyggelse og unngå nybygging i fareutsatte områder.

Erkjennelsen av menneskeskapte klimaendringer, som blant annet kan resultere i hyppigere ekstremvær, har aktualisert fokuset på samfunnssikkerhet.

I 2010 og 2011 engasjerte Meløy kommune fagekspertise i Norges Geotekniske Institutt (NGI) til å foreta vurdering av skredfaren i utvalgte områder på strekningen Glomfjord - Ørnes. I 2012 ble Rambøll engasjert til å undersøke strekningen Vassdalsvik-Bjærangen, samt Holandsvika i Holandsfjorden.

Kommunen har brukt aktsomhetskartene på NVE Atlas for å velge hvilke områder som skal undersøkes. De engasjerte skredekspertene foretar kartlegging i de utvalgte områdene og lager faresonekart for områder hvor det kan gå ras oftere enn hvert tusen år. Rapportene beskriver også eventuelle sikringstiltak for eksisterende bebyggelse innenfor faresonene.

Meløy kommune bruker faresonekartene som en del av arealforvaltningen.

Les mer:

Se også:


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30