Rådmannens budsjettforslag

Se rådmannens forslag til budsjett 2018.

Rådmann Hege Sørlie la torsdag 9. november fram sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2019 - 2021.

Slik oppsummerer rådmannen sitt forslag:

Negativ utvikling
Den økonomiske utviklingen til Meløy kommune går som forventet i negativ retning. Meløy kommune ble i 2017 også innlemmet i ROBEK-registeret. Dette skyldes at vi i 2016 ikke klarte å tilbakebetale hele underskuddet fra 2014. Dette er en negativ utvikling vi har sett over mange år, og det er helt nødvendig å ta vesentlige grep som endrer denne utviklingen. Dette fordi:

 • Et ambisiøst investeringsprogram øker gjeldsbelastningen med påfølgende økte rentekostnader og låneavdrag. 
 • Regjeringens forslag om å endre eiendomsskatten medfører en reduksjon på 15-20 millioner kroner i inntekter.
 • Regjeringens forslag om å endre grunnrenteskatten fører til en reduksjon i naturressursskatten.
 • Fra forrige økonomiplan har vi en økonomisk utfordring på 30 millioner kroner.
 • Vi har små reserver på fond og bør ha et netto driftsresultat på rundt 12 millioner kroner.

Endringsprosjektet
Rådmannen har gjennom endringsprosjektet satt i verk flere tiltak i organisasjonen som er nærmere beskrevet i budsjettskrivet. Det er også løftet opp større saker til kommunestyret som ville hjulpet oss økonomisk hvis de hadde blitt vedtatt. Kommunestyret har ikke tatt dette ansvaret og har stemt ned de forslagene som har kommet så langt, og har heller ikke foreslått andre tiltak. Dette medfører at rådmannen i forbindelse med budsjettforslaget må fremme noen av disse sakene på nytt. Dette blir gjort etter å ha vurdert grundig om det finnes andre løsninger på å ta ned driften i Meløy kommune med tilsvarende beløp.

Foreslåtte tiltak
Vi har videreført de tiltak som allerede er vedtatt av hensyn til blant annet skolestruktur. For fortsatt å kunne drifte kommunen fornuftig er det i budsjettforslaget konkrete tiltak som kan være med på å gi Meløy kommune en bærekraftig økonomi på sikt. Disse er først og fremst foreslått på inntektssiden i form av innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Ytterligere reduksjon på driftsbudsjettet må skje i perioden for å møte utfordringene når nytt sykehjem står ferdig. Det er foreslått følgende:

 • innføring av eiendomsskatt på boliger, fritidshus og næringseiendommer fra 2019
 • prognoser konsesjonskraft gir økte inntekter fra 2020 og settes på fond
 • besparelser ved sammenslåing av Spildra og Neverdal skoler
 • besparelser ved sammenslåing av 4 barnehager til én
 • redusere 10 stillinger i ulike enheter
 • Meløy Eiendom organiseres inn under kommunal ledelse, og reduksjon på drift
 • redusere tilskudd til MATS (Meløy arbeidstreningssenter)
 • redusere privat kjøp til ressurskrevende tjenester 
 • gjennomføre Meløylegen med betydelige innsparinger

Flere eldre
Det er den yngre delen av befolkningen som reduseres i fremskrevne prognoser fra SSB, mens den eldre øker. På bakgrunn av denne utviklingen foreslår rådmannen endringer innenfor barnehagestruktur og gjennomføre vedtak som foreligger på skole. Det forslås også å gjennomføre sykehjemsutbygging med omsorgsboliger på toppen, samt å styrke hverdagsrehabilitering som skal hjelpe eldre med å klare seg lengre hjemme i egen bolig. 

Omfattende arbeid
Budskapet er fortsatt det samme: Dette er et stort og omfattende arbeid som vi selv må ha eierskapet til. Hvis vi står sammen; ansatte, politikere og innbyggere, skal vi klare å gjøre Meløy kommune til en robust kommune for framtiden.

Budsjettbehandling
Budsjettet skal behandles i følgende utvalg:

 • 16. november: utvalg for plan og kommunalteknikk
 • 22. november: arbeidsmiljøutvalget
 • 23. november: administrasjonsutvalget og formannskapet
 • 28. november: funksjonshemmedes råd og eldrerådet
 • 4. desember: driftsutvalget
 • 7. desember: kommunestyret


Kontaktinformasjon

Navn
Hege Sørlie
Stilling
Rådmann
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 05 / 905 19 691