Beredskap/kriseledelse

Kriseledelsen i Meløy kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner der disse finnes og ses anvendelig i den aktuelle krisen.

All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå og så vidt mulig løses/ledes i egen regi.

Krise
Krise er alle typer uønskede hendelser som rammer større grupper av mennesker/områder med direkte eller indirekte skader av et omfang som er mer omfattende enn det ordinære hjelpeapparatet kan klare å håndtere tilfredsstillende.

Kriseplan
Kriseplanen skal være et verktøy for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid.

Plan for kommual kriseledelse og kriseledelse
Plan for kommunal beredskap og kriseledelse i Meløy kommune er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap i fred og krig utgjør kommunens totale kriseberedskap. 

Medlemmer kommunal kriseledelse
Kriseledelsen består av følgende medlemmer:

 • ordfører
 • rådmann
 • leder plan og kommunalteknikk
 • kommunalsjef helse og omsorg
 • kommunalsjef oppvekst
 • organisasjonssjef
 • kommunikasjonsrådgiver

Andre fagpersoner innkalles etter behov.

Kriseledelsens hovedoppgave
Oppgaven til den kommunale kriseledelsen vil i hovedtrekk være:

 • livreddende innsats
 • hjelpe mennesker som er rammet
 • verne verdier
 • informere og opplyse
 • gjenopprette normalsituasjon


Kontaktinformasjon

Navn
Hege Sørlie
Stilling
Rådmann
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 05 / 905 19 691