Du er her: Forside / Nyheter / Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Meløy kommune har over tid hatt større utgifter enn inntekter. Dette; i kombinasjon med den ekstra store kostnadsutviklingen, gir behov for innstramminger i budsjettet for 2023 og økonomiplanperioden 2023-2026.

Mandag 7. november la konstituert kommunedirektør Rolf Kåre Jensen frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Det tar utgangspunkt i et driftsbudsjett på vel 800 millioner kroner og et investeringsbudsjett ca. 95 millioner kroner. Dette inkluderer ikke startlån.

Her kan du følge presentasjonen direkte eller senere i opptak på kommunens nett-tv.

Meløy har mange kvaliteter
- ­Meløy kommune lever opp til sine verdier, og er en Raus og Kraftfull kommune å bo i. Kommunens ti bygder gir fortsatt gode tjenester, og kommunen bruker svært store ressurser på å opprettholde denne strukturen. Kommunen har dermed hatt et utgiftsnivå over tid som har vært langt høyere enn sammenliknbare kommuner. Og når inntektene reduseres blir dette en struktur som er krevende å opprettholde, sier Jensen.

Samtidig har Meløy kommune en unik økonomisk base i inntekter fra kraft og eiendomsskatt på kraft. Utfordringen er at alle inntektene i all hovedsak er bundet i drift, som er en prioritering som er gjort for å opprettholde et svært høyt driftsnivå. Mulighetene til å skape økonomisk bærekraft er til stede med store ekstrainntekter som kan gi et godt økonomisk mulighetsrom, men slik det er nå er handlingsrommet sterkt svekket ved at utgiftene er høyere enn inntektene, og fondene tømmes raskt.

Utfordringer
De siste årene har vært krevende med pandemi, krig i Europa og et krevende kraftmarked.

- I tillegg viser utviklingstrekkene i Meløy at vi har en demografisk utfordring med negativ befolkningsutvikling generelt, færre barn og unge, og en voksende andel eldre. Dette gjør det nødvendig å styrke satsingen på helse og velferd, samtidig som tilbudet til barn og unge tilpasses et stadig synkende barnetall, sier Jensen og legger til.

- De statlige overføringene styrkes ikke i samme takt som nedgangen i inntekter og den sterke kostnadsøkningen. Svaret på dette er at kommunen må både se på mulighetene for økte inntekter, samt se på kutt i kostnader.

Økte inntekter, driftstilpasninger og omstilling
Kommunedirektøren foreslår at kommunen øker egne inntekter ved å innføre eiendomsskatt også på boliger og fritidseiendommer. Ved å vedta dette nå kan 2023 brukes til taksering, samt til andre vurderinger vedrørende bunnfradrag og annet. Dette innebærer innføring fra 2024, med en gradvis opptrapping av promillen i kommende år.

I økonomiplanperioden må omstillingskravet på 68,3 millioner kroner innfris. Dette må gjøres ved en driftstilpasning der både struktur, bemanning og driftsnivå må kunne drøftes. I Meløy løses dette via Omstillingsprogram Meløy 2025, som fortsetter i 2023, 2024 og 2025.

- Omstillingsprogram Meløy 2025 er nødvendig for å kunne ha et bærekraftig driftsnivå på de ulike tjenestene de neste årene og forberede oss på den fremtiden som kommer. Det betyr at vi må finne det nivået på tjenestene våre som gir nødvendig kapasitet, kvalitet og kompetanse i videre drift av Meløy kommune, avslutter Jensen. 

Videre behandling
Budsjettet skal behandles i følgende utvalg:

  • arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse 15. november
  • planutvalget, utvalg for samfunn, samt utvalg for helse og oppvekst 16. november
  • administrasjonsutvalget og formannskapet 17. november
  • kommunestyret 8. desember 

Publisert: 07.11.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?