Du er her: Forside / Nyheter / Næringsarealer Kilvik

Ledige industriarealer i Kilvik

Meløy kommune har ferdigstilt reguleringsplan for Kilvik næringsområde. Interesserte bes ta kontakt innen 31. januar.

Meløy kommune har nylig vedtatt en detaljreguleringsplan for Kilvik næringsområde. Området er på ca. 435 dekar, derav 110 dekar næringsareal, og ligger innerst i Holandsfjorden, ca. 13 km sør for industristedet Glomfjord. Kilvik næringsområde ligger i en fjordbotn, og landskapet er preget av skarpe konturer med høye fjell og en dyp dal/fjord. Kilvik har gode solforhold og det er mulig å se Svartisen fra flere steder.

Eksisterende bebyggelse består av Statnett sitt anlegg, oppført i en etasje, og Svartisen kraftstasjon hvor kun portalbygningen som er ca. 20 meter høy er synlig. Øvrig bebyggelse i området er industripreget. Det ligger noen boliger/gårder nord for næringområdet og en naustrekke mot nordvest.

Atkomst

Næringsområdet har atkomst fra fylkesvei 17 (indre Holandsfjordveien). Fra fylkesveien er det etablert kryss og interne veier. Hovedatkomstveien er kommunal. Øvrige interne veier er private og er etablert i tilknytning til drift og vedlikehold av Svartisen kraftstasjon med tilhørende anlegg, og for å hente ut masser fra sanduttak som ligger øst for planområdet.

Innenfor planområdet er det regulert inn landingsplass for helikopter med inn- og utflygningssone mot nordvest. 

Beskrivelse av tomten

Det meste av planområdet (midtre del) består av en massetipp etter utbyggingen av Svartisen kraftstasjon som ligger øst i planområdet. Svartisen kraftverk med tilhørende anlegg og konstruksjoner, samt Statnett sitt anlegg ligger innenfor planområdet. Den nordøstlige delen av planområdet består av et skogområde. Mot vest omfatter planområdet både strandområder og arealer i sjø (Holandsfjorden). Innenfor planområdet ligger også elvene som renner langs nordsiden av planområder og elver/bekk ved foten av Svartisen. I planen er deler av strandområdene avsatt til utfylling.

Reguleringsplanens bestemmelser

I planområdet er følgende arealformål med hensynssoner regulert i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-5 og 12-6:

  • Bebyggelse og anlegg, herunder næringsbebyggelse og energianlegg 
  • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder vei, kjørevei, annen veigrunn
  • Grønnstruktur, herunder friområde
  • Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
  • Hensynssone – faresone, herunder ras- og skredfare, høyspenningsanlegg
  • Hensynssone – sone med angitte særlige hensyn, herunder bevaring av kulturmiljø
  • Hensynssone – sikringssone, herunder frisikt og andre sikringssoner

For mer inngående informasjon om de ulike formålene og eventuelle begrensninger satt for området i reguleringsplanen se plandokumenter nedenfor.

Krav til ny bebyggelse

Ny bebyggelse i planområdet skal gis en estetisk tiltalende utforming og være godt tilpasset landskapet samt ha en god estetisk utforming i samsvar med dens funksjon. Se mer i reguleringsplanens bestemmelser.

Rekkefølgebestemmelser

Det er tre rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. Se reguleringsplanens bestemmelse i punkt 5 for mer informasjon om disse.

Leie

Arealene til industriformål skal Meløy kommune erverve for deretter å leie/feste arealene videre til aktuelle leietakere.

Fakta om Meløy kommune

Meløy kommune ligger i Nordland fylke. Kommunen grenser mot Gildeskål i nord, i øst mot Beiarn og i sør mot Rana og Rødøy. Kommunesenteret er Ørnes. Næringslivet består av industri, landbruk, fiske, fiskeoppdrett og servicenæringer. Meløy kommune har store vannreserver i fjellene og flere vannkraftverk.

Kontaktinformasjon

Frank Holdal, fungerende leder for Plan- og utvikling, tlf. 75710577 eller Trond Skoglund kommuneplanlegger, tlf 75 71 05 72.

Publisert: 07.01.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?