Du er her: Forside / Nyheter / Kommunekompasset

Hvor god er egentlig Meløy kommune?

Det gir Kommunekompasset svar på.

Fakta om kommunekompasset

Kommunekompasset er et strategisk utviklingsverktøy som er utarbeidet av KS i Norge og SKR i Sverige. Kommunekompasset beskriver den ideelle forvaltningspraksisen i en kommune. Kommunene måles så opp mot dette idealet og man får en beskrivelse gjennom poeng og tekst hvor nære eller langt unna man står idealet. Rapporten gir et veldig godt blikk på hva som er kommunens strategiske utfordringer som organisasjon, og et godt grunnlag for en refleksjon rundt hva kommunen bør prioritere av utviklingsarbeid fremover.

Idealkommune er en kommune som:

  • jobber systematisk og planmessig

  • helhetlig og integrert

  • vektlegger resultater og effektivitet

  • er åpen og brukerorientert

  • kontinuerlig evaluerer sine tiltak og resultater

  • evner å lære av denne evalueringspraksisen

Kommunekompasset for Meløy kommune 2023

Kommunekompasset består av to deler. Den ene delen er en rapport som viser hvilke områder Meløy har en god forvaltningspraksis i dag og på hvilke områder det bør være rom for forbedringer. Den andre delen er en økonomisk analyse; KOSTRA-analyse.

I kommunestyremøte 11. mai 2023 presenterte Håvard Moe fra KS Kommunekompasset. Du kan se hele hans innlegg her.

Du kan også se presentasjonen i opptak på kommunens nett-tv.

1. Rapport om vår forvaltningspraksis

Rapporten angir hvordan Meløy kommune skårer på de ulike fokusområdene. Resultatene i Meløy er jamt over gode. Meløy skårer 429 av 800 mulige poeng i Kommunekompasset. Dette er over gjennomsnittlig skår blant de 80 evalueringene som er gjennomført med Kommunekompasset som metode siden 2013, og også over gjennomsnittet for kommuner i gruppa med mellom 5.000 – 10.000 innbyggere.

Rapporten viser at Meløy gjør mye bra i daglig drift i den enkelte virksomhet og tjenestested, og har utviklet mange gode systemer, rutiner, retningslinjer og policys  som gjelder for hele kommunen. Men de fleste systemer og rutiner mangler en god implementering og forankring helt ned i organisasjonen. Kommunen vil ha et stort potensial til forbedring hvis man i større grad klarer å ta i bruk alle systemene ned på virksomhetsnivå, samt få den til å henge sammen som én organisasjon med felles systemer, rutiner og læring på tvers i organisasjonen.

Her kan du lese Kommunekompasset for Meløy kommune, mars 2023.

2. KOSTRA-analysen

Analysen viser at Meløy har en svært presset kommuneøkonomi. Man har svært dårlige netto driftsresultat, ingen penger på bok, og et svært høyt kostnadsnivå på driften – og da særlig på de store områdene pleie og omsorg, grunnskole og administrasjon.

I analysen står det videre: "Samtidig har også Meløy kraftig fallende folketall - noe som medfører at rammeoverføringene fra staten reduseres. I tillegg vil man få en betydelig større andel eldre innbyggere og færre barn og unge i nær fremtid som gjør at man må flytte store ressurser fra oppvekstområdet til pleie og omsorg i løpet av relativt kort tid (om man ønsker å opprettholde dagens prioritering mellom de ulike tjenestemottagerne). Alt dette til sammen gjør at Meløy kommune står ovenfor en betydelig omstilling i årene som kommer for å forhindre et økonomisk sammenbrudd frem mot 2030."

Her kan du lese KOSTRA-analysen for Meløy kommune, mars 2023.

Publisert: 12.05.2023

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?