Du er her: Forside / Sykehjem

Sykehjem i Meløy

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Sykehjem er en boform for de som har behov for døgnkontinuerlig omsorg og pleie, men som ikke trenger behandling i sykehus. Meløy kommune har to sykehjem; Vall sykehjem og Ørnes sykehjem.

  Sykehjemsplass

  Meløy kommune kan tilby ulike opphold i sykehjem.

  Korttidsopphold

  Formålet med et korttidsopphold er å bedre helsetilstanden din ut fra forutsetningene som ligger til grunn for tildeling av ditt opphold. Det er også korttidsopphold når man får opphold i sykehjem etter sykehusinnleggelse. Oppholdet er tidsbegrenset, og målet er at du skal kunne reise hjem til din egen bolig etter avsluttet opphold.

  Hvem kan få korttidsopphold i sykehjem:

  Korttidsopphold er et tilbud til deg som av ulike årsaker har behov for et opphold i institusjon. Oppholdet gis i en tids­begrenset periode på inntil 14 dager.

  Tjenesten benyttes i perioder for deg som på grunn av sykdom trenger omfattende tilsyn og hjelp. Før korttidsopphold innvilges skal det vurderes om tiltak på lavere nivå, som helsetjenester i hjemmet, oppsøkende fysioterapi/ergoterapi, hverdagsrehabilitering eller dagplass er tilstrekkelig. Oppholdene skal ha en individuell målsetting, som for eksempel mobilisering, ernæring, kartlegging av funksjonsnivå, rehabilitering eller utredning.

  Korttidsopphold kan være aktuelt i forbindelse med døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, rehabilitering, avlastning eller i forbindelse med overgangspleie ved utskrivning fra sykehus. I tillegg har enkelte behov for institusjonsopphold av kortere varighet i forbindelse med pleie ved livets slutt.

  Dagopphold i sykehjem

  Dagopphold i institusjon passer for deg som er eldre, og har behov for å være sosial og delta i tilrettelagt aktivitet. Tjenesten skal gi deg en aktiv og meningsfull hverdag. Du kan få tilbud om dagopphold dersom du ikke får ivaretatt dine behov for aktivitet og sosialt samhold på andre måter.

  Avlastningsopphold

  Vi kan innvilge avlastningsopphold for deg som bor sammen med pårørende som yter deg særlig tyngende omsorgsoppgaver.

  Hvem kan få avlastningsopphold i sykehjem:

  Retten til avlastningstiltak gjelder alle som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Dette er en rettighet knyttet til den som yter omsorgen, og ikke den som trenger omsorg.

  I hovedsak gir vi avlastningsopphold for pårørende som bor sammen med pasient eller bruker og ivaretar omfattende omsorgsbehov. Vi gir avlastningsopphold for en tidsbegrenset periode på inntil 14 dager.

  Det er viktig å skille mellom avlastning med bakgrunn i omsorgsgivers behov for avlastning og korttids­opphold i institusjon på grunn av den hjelpetrengendes eget behov. Avlastning er hjelp til omsorgsyter, mens korttidsopphold er helsehjelp til den hjelpetrengende.

  Det er saksbehandleren som vurderer om hjelpebehovet dreier seg om

  • Pårørendes behov for avlastning fra sine omsorgsoppgaver eller
  • Pasientens egne behov for helsehjelp

  Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Avlastning erstatter ikke, men ytes i tillegg til tjenester til den omsorgstrengende.

  Langtidsopphold

  Langtidsopphold i sykehjem er en tjeneste for deg som ikke lengre kan bo hjemme, og har behov for et døgnkontinuerlig omsorgstilbud. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt før vi kan tildele deg langtidsplass i sykehjem.

  Hvem kan få langtidsopphold i sykehjem:

  Langtidsopphold i sykehjem kan tildeles deg som er vurdert til å ha et helse- og omsorgstjenestebehov som er av slik art at andre tjenester ikke gir deg forsvarlig helsehjelp.

  Andre tjenester skal være prøvd ut før tildeling av langtidsopphold, dersom ikke spesielle omstendigheter tilsier at langtidsopphold må innvilges.

  Andre kriterier som må være oppfylt:

  • Du må være vurdert som varig ute av stand til å ta vare på deg selv og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mental eller fysisk funksjonstap.
  • Du må som hovedregel være fylt 67 år.
  • Du har ikke et sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for ditt funksjonstap i eget hjem.

  Meløy kommune bruker lavest effektive omsorgsnivå som prinsipp ved tildeling av tjenester og tiltak i omsorgstrappa. Omsorgstrappa har tjenester på ulike nivå der økende hjelpebehov møtes med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem.

  Vurdering av behovet for helsehjelp skjer via kommunens eget kartleggingsverktøy samt kartleggingsverktøyet IPLOS. IPLOS er et lovpålagt helseregister med data som beskriver bistandsbehov og ressurser til den som søker eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. 

  Hvis din helsetilstand bedrer seg vesentlig under oppholdet, kan du skrives ut fra langtidsoppholdet når dette er vurdert som faglig forsvarlig. Denne vurderingen gjør vi sammen med deg og dine pårørende, dersom du ønsker at de skal delta.

  Meløy kommunes forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem kan leses her.

  Venteliste for langtidsopphold

  Hvis du fyller kriteriene for å få tildelt langtidsopphold i sykehjem, men kan motta forsvarlige helse- og omsorgstjenester i hjemmet mens du venter på tilbud om plass, setter vi deg på venteliste.

  Ved ledig plass, vil vi vurdere alle som står på venteliste likt med nye søkere. Den som har det største hjelpebehovet vil prioriteres foran andre.

  Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem

  Har du fått vedtak om å stå på venteliste for langtidsopphold, skal du få nødvendige tjenester for å sikre forsvarlig helsehjelp i ventetiden. 

  Tiltak og observasjonsområder skal defineres og dokumenteres, i vedtaket og i din elektroniske pasientjournal.

  Hvis din helsetilstand endrer seg i ventetiden, gjør vi en ny vurdering. 

  Hvordan søke opphold på sykehjem?

  Har du behov for opphold på et av våre sykehjem, eller andre helse- og omsorgstjenester? Da må du søke til Tildelingskontoret.

  Her kan du lese mer om Tildelingskontoret, og hvordan du kan søke om institusjonsopphold og andre tjenester.

  Vall sykehjem

  Vall sykehjem holder til i Vall omsorgssenter og har 27 plasser fordelt på to avdelinger. Seks av disse plassene er tilrettelagt for personer med demens.

  Kontaktinformasjon

  Besøksadresse:Vall sykehjem, Lundhågveien 10, 8170 Engavågen

  Hovednummer: 476 89 995

  Avdelingsleder:
  Mailen Mikalsen
  Mobil: 901 23 824

  Avdeling 1: 477 04 792
  Avdeling 2: 477 05 257
  Fellesstue: 477 09 915

  Vakttelefon sykepleier: 468 59 875
  Vakttelefon Vall sykehjem: 952 41 775
  Kjøkken: 477 12 281

  Hjemmetjenesten Vall:  957 04 620/ dag, 913 95 049/ kveld

  Hjemmetjenesten Halsa: 952 67 473/ dag, 913 96 487/ kveld         

  Send e-post til Vall sykehjem

  Kjøkkenet

  Kjøkkenet ved Vall omsorgssenter leverer alle måltider ved Vall alders- og sykehjem, og leverer varm middag til hjemmeboende.

  Vi legger vekt på å servere god hjemmelaget mat med rett næringsinnhold.

  Meny
  Vår meny er basert på lokale tradisjoner. Vi markerer høytider og merkedager, for eksempel  morsdag og farsdag. Når en beboer har bursdag serveres det bløtkake eller festkake.

  Spesialkost
  Alle som har spesielle behov får tilrettelagt kost. Spesielle ønsker vil også bli oppfylt så langt det lar seg gjøre.

  Tidspunkt for måltider

  • frokost kl 08.30
  • lunsj/formiddagskaffe kl. 11.30
  • middag kl 15.30
  • ettermiddagskaffe kl 17.30
  • kveldsmat kl 20.30
  • senkvelds kl. 22.00

  Senkvelds etter behov

  Mattilbud for besøkende
  Besøkende kan kjøpe mat fra kjøkkenet. Det bør bestilles i god tid på forhånd. Ta kontakt med kjøkkenpersonalet for bestilling.

  Kjøkken: 477 12 281
  Kontor kjøkken: 47 71 08 34  

  Vaskeriet

  Merking av tøy
  Beboernes klær må være merket før ankomst. Vaskeriet er behjelpelig med å bestille navnebånd. Hver enkelt beboer blir fakturert for navnebåndene.

  Vask og stell av klær
  Klær bør være lettstelte og tåle maskinvask på 40 grader C eller varmere.

  Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for klær med lavere vasketemperatur, for eksempel ull. Håndvask og rensing har vi dessverre ikke mulighet til. I de tilfeller der beboere har slikt tøy må pårørende ta med tøyet hjem til vask eller rensing.

  Vi foretar lette reparasjoner, som isying av knapper og åpne sømmer.

  Praktisk informasjon ved innleggelse

  Har du fått plass ved Vall sykehjem, eller er pårårende til noen som har fått plass? Da har du kanskje en del spørsmål du lurer på. 

  I brosjyren "Velkommen til Vall sykehjem" håper vi du finner svar.

  Ørnes sykehjem

  Ørnes sykehjem holder til i Meløy helse- og velferdssenter og har 44 plasser fordelt på tre avdelinger: To av avdelingene er forbeholdt opphold for dem som trenger heldøgns omsorg og pleie hvor hjemmesykepleie ikke er tilstrekkelig. Den tredje avdelingen er forbeholdt demens og alderspsykiatri.

  Sykehjemmet har i tillegg følgende tjenester:

  • kommunalakutt døgnopphold (KAD)
  • dialyse
  • korttidsplasser

  Ørnes sykehjem har eget kjøkken.

  Kontaktinformasjon

  Adresse: Ørnes sykehjem, Gammelveien 16,  8150 Ørnes

  Avdeling 1
  Ansvarsvakt: 902 17 655
  Pårørende telefon: 902 29 631

  Avdeling 2
  Ansvarsvakt: 902 36 453
  Pårørende telefon: 902 35 903

  Avdeling 3
  Ansvarsvakt: 902 48 556
  Pårørende telefon: 902 43 027

  Avdeling 4
  Ansvarsvakt: 481 19 208
  Pårørende telefon: 481 21 128

  Send e-post til Ørnes sykehjem

  Kjøkkenet

  Kjøkkenet blir drevet etter kok-servér prinsippet. Vi legger vekt på å servere god hjemmelaget mat med rett næringsinnhold.

  Meny
  Vår meny består hovedskelig av vanlig norsk tradisjonsmat. Vi markerer høytider og merkedager, for eksempel morsdag og farsdag. Når en beboer har bursdag serveres det bløtkake eller festkake.

  Spesialkost
  Alle som har spesielle behov får tilrettelagt kost. Spesielle ønsker vil også bli oppfylt så langt det lar seg gjøre.

  Tidspunkt for måltider

  • frokost fra kl 08.30
  • lunsj fra kl 12.00
  • middag kl 15.30
  • ettermiddagskaffe fra kl 17.30
  • kveldsmat fra kl 20.30
  • eventuelt senkvelds fra kl. 22.00

  Mattilbud for besøkende
  Besøkende kan kjøpe mat fra institusjonens kjøkken. Det bør bestilles i god tid på forhånd. Ta kontakt med personalet på avdelingen for bestilling av mat.

  Vaskeriet

  Merking av tøy
  Beboernes klær må være merket før ankomst. Vaskeriet er behjelpelig med å bestille navnebånd. Hver enkelt beboer blir fakturert for navnebåndene.

  Vask og stell av klær
  Klær bør være lettstelte og tåle maskinvask på 40 grader C eller varmere.

  Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for klær med lavere vasketemperatur, for eksempel ull. Håndvask og rensing har vi dessverre ikke mulighet til. I de tilfeller der beboere har slikt tøy må pårørende ta med tøyet hjem til vask eller rensing.

  Vi foretar lette reparasjoner, som isying av knapper og åpne sømmer.

  Matomsorg

  Ørnes sykehjem prioriterer matomsorg høyt. Den jobben sykehjemmet gjør innen matomsorg har også fått nasjonal oppmerksomhet. Blant annet er sykehjemmet fremhevet som et godt eksempel av Forbrukerrådet, som har laget en film og rapport fra sykehjemmet om god matomsorg. Det gode arbeidet er også tatt med i Stortingsmeldingen Leve hele livet.

  Her kan du se Forbrukerrådets film "Appetitt på livet" fra Ørnes sykehjem.

  Her finner du våre retningslinjer for matomsorgen ved Ørnes sykehjem.

  Praktisk informasjon ved innleggelse

  Har du fått plass ved Ørnes sykehjem, eller er pårårende til noen som har fått plass? Da har du kanskje en del spørsmål du lurer på. 

  I brosjyren "Praktisk informasjon ved innleggelse" håper vi du finner svar.

  Pris for opphold på våre sykehjem 

  Priser på institusjonsopphold per dag. 

   Priser for institusjonsopphold per dag
  (prisene gjelder for 2024)

  InstitusjonPris kr
  Korttidsopphold per dag                      *
  Dag- og nattopphold per dag      *

  * statlig fastsetting. Egen forskrift.

  Sist endret: 01.03.2023