Du er her: Forside / Kommunale tilskuddsordninger

Kommunale tilskuddsordninger

Kulturkontoret, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Kulturmidler

  Meløy kommune deler årlig ut kulturmidler til lag og foreninger. Søknadsfristen er 15. mars og det søkes elektronisk. Retningslinjene er vedtatt av Driftsutvalget for helse/omsorg og oppvekst, saksnr. 28/18.

  Elektronisk søknadsskjema


  Generelle retningslinjer
  1. Bare lag og foreninger tilhørende i Meløy kan søke og motta kulturmidler. Laget/foreningen skal være registrert i enhetsregisteret. Enkeltpersoner kan ikke motta midler.
  2. Fordelingsnøkkel vil måtte justeres i henhold til avsatte midler på budsjettet. Ved tildeling prioriteres aktivitet for barn og ungdom.
  3. Årsmelding og regnskap for foregående år legges til grunn for tildelingen. Det forutsettes at laget/foreningen fortsatt er i drift i tildelingsåret. Det tildeles ikke midler basert på kommende aktivitet.
  4. Kulturmidler til barn og ungdom tildeles av Meløy Ungdomsråd. 
  5. Kulturmidlene skal fortrinnsvis utbetales i løpet av 1. halvår, med søknadsfrist 15.mars hvert år. 
  6. Retningslinjene revideres hvert 2. år.
  Samfunnshus

  Avsatte midler prioriteres de husene som har en funksjon som bygdas samlingspunkt/kulturhus, samt til samfunnshus på steder der de kommunale gymsalene ikke er naturlige samlingspunkt. Det kan da gis inntil 35% tilskudd av dokumenterte utgifter til strøm, forsikring og kommunale avgifter.

  Idrett

  Drift anlegg
  Beløp avsatt på budsjettet fordeles likt på de idrettsanlegg det søkes tilskudd til.  Med idrettsanlegg menes anlegg som er bygget etter krav for idrettsanlegg, og der det er mottatt spillemidler til anlegget. Anleggene skal være spesifisert i søknaden.

  Drift lag

  Ved fordelingen av driftstilskudd til lagene, fokuseres det på aktiviteten i lagene. Det beregnes et aktivitetstilskudd på ca. kr. 2.000,- pr. aktivitet, begrenset oppad til kr. 14.000,- pr. idrettsgren. Med aktivitet menes aktivitet/gruppe som er i drift med faste treningstimer, trenere og utøvere. Beløpet pr. aktivitet reduseres i tilfeller der det ikke har vært aktivitet i hele sesongen.
  Idrettslag som er særidrettslag gis et generelt tilskudd med bakgrunn i aktivitet. Minimumstilskuddet skal være ca. kr. 6.000,-. En evt. økning av dette tilskuddet kan vurderes ut ifra antall aktive medlemmer, aktivitet og regnskap.
  Det mottas tilskudd kun for tilbud til medlemmer i aldersgruppen fra 6-19 år. Det utarbeides en egen mal for årsmelding som lagene må benytte.


  Meløy idrettsråd

  Det innvilges et årlig tilskudd til drift av Meløy idrettsråd på ca. kr. 1.000,-. (Søknad skal fremmes)

  Sang og musikk

  Kor

  Barne- og ungdomskor gis driftstilskudd etter følgende:
       -     Tilskudd på kr. 200,- for aktive medlemmer under 19 år.
  Minimumstilskudd settes til kr.2.000,- pr kor.

  Korps
  Korpsene gis driftstilskudd etter følgende:

  -          Tilskudd på kr. 850,- for aktive medlemmer under 19 år

  -          Tilskudd på kr. 250,- for aktive medlemmer over 19 år.

  Minimumstilskudd settes til kr. 8.000,- pr korps.

   

  Barn og ungdom

  Ungdomsrådet er delegert tildelingen av kulturmidler til barn og ungdom. Ungdomsrådet har utarbeidet egne retningslinjer som revideres hvert partallsår(2.hvert år).

  Andre tilskudd

  Bygdekinoen

  Det kan gis tilskudd til drift av Bygdekinoen på hvert av visningsstedene i kommunen med inntil kr. 5.000,- pr. driftsår. Søknad må fremmes og rapport fra Bygdekinoen skal foreligge før utbetaling.

  Prosjektstøtte
  Søknad på prosjektmidler skal inneholde en detaljert redegjørelse for det planlagte tiltak med en tilhørende finansieringsplan. Størrelse på tilskudd avhenger av budsjett.
  Det kan gis tilskudd til :
  • Tiltak rettet mot barn – og ungdom
  • Samarbeidsprosjekt med lokale og profesjonelle utøvere der målet er å høyne nivået til lokale utøvere
  • Nyskapende tiltak
  • Offentlige arrangementer (festivaler/dager, kulturarrangement o.l) som ellers ikke forventes å gi et økonomisk overskudd, og som gir Meløy kommune positiv oppmerksomhet i og utenfor kommunen
  • Underskuddsgaranti, begrenset oppad til kr. 10.000,-. Støtten vil da bli redusert eller falle bort i henhold til det faktiske underskudd eller eventuelle overskudd som dokumenteres gjennom regnskap.

  Alle kan søke på disse, enten som et vedlegg til kulturmiddelsøknaden eller som egen søknad. Prosjektbeskrivelse og budsjett skal vedlegges. Søknadsfrist settes til 15. mars hvert år.

  Alle med i Meløy

  Kommunestyret vedtok i sak 53/19 tilskuddsordningen Alle med i Meløy. Ordningen er for høsten 2019 på 50 000 kroner og det samme for 2020. Ordningen er en prøveordning for disse to årene.
  Ordningen skal evalueres nå i 2021 men det er også satt av midler til ordningen i 2021, i tillegg har vi mottatt tilskudd fra Utdanningsforbundet Meløy til ordningen.

  Retningslinjer
  • Målgruppe
   Barn og unge i alderen fra 6 år til og med 18 år som lever i lavinntektshusholdning og har bostedsadresse i Meløy.
  • Hva kan det søkes støtte til?
   Støtten skal dekke kontingent og/eller utstyr som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Det kan også gis tilskudd til deltakelse i turneringer, leirer og lignende.
   Det kan gis støtte på inntil 3 000 kroner per person per år. I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte. Det må søkes i forkant av oppstart av fritidsaktivitetene.
  • Hvem kan søke?
   Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke, da i tett samarbeid med familien. Dette er for eksempel helsesøstre, lærere, lagledere, trenere med flere. Barnet eller familien kan ikke søke.
  • Krav til søker
   Søker følger opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til. Det forventes ikke at den voksne skal følge personen til aktiviteten, men mer med samtaler om hvordan det går. For eksempel om de husker på å delta i aktiviteten, om det går greit å komme seg til og fra osv. 
   Det er den som søker som må vurderer om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra Alle med i Meløy vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. (Alle med i Meløy er ikke ment å være et håndslag til lag- og foreninger som har trøbbel med å inndrive kontingenter.) Det er barnets/familiens situasjon som er avgjørende. 
  • Slik søker du
   Det skal søkes på eget søknadsskjema. Vær nøye med å lese informasjonsbrevet og fylle ut hele søknadsskjemaet.
   Ved innvilgelse av tilskudd tar kulturkontoret kontakt med søker for å avtale utbetalingsordning.

  Idretts- og kulturfond

  KST vedtok i sak 14/11 et idretts- og kulturfond på kr. 500.000,00 for perioden 2011-2015. Fra 2016 er fondet på kr. 250.000,00.

  Retningslinjer
  1. Formålet med fondet er å fremme idrett og annen kultur i Meløy.
  2. Det kan gis et tilskudd på inntil 25% av godkjente kostnader for anlegg det søkes tilskudd til.
  3. Spillemiddelberettigede anlegg plikter å søke spillemidler.
  4. Søknader som ikke er spillemiddelberettigede prioriteres sammen med spillemiddelbrettigede søknader. Nye søknader plasseres nederst på prioriteringslisten. Anlegg det ikke søkes spillemidler til må på lik linje med disse inneholde tegninger/plan av anlegget, bekreftelse på øvrig finansiering/dugnad og plan for drift.
  5. 80% av tildelt tilskudd til anlegg utbetales når arbeidet er kommet godt i gang, resterende utbetales når anlegget er ferdig og revidert regnskap foreligger.
  6. Søknadsfrist er 1.oktober hvert år og driftsutvalget foretar tildeling av midlene. 

  Halleie barn u/18 år

  Lag og foreninger kan søke om refusjon av betalt halleie for barn og unge under 18 år. Fra 2018 er avsatt beløp kr 300 000. Retningslinjer for ordningen ble vedtatt av Driftsutvalg for oppvekst og helse og omsorg i sak 45/17 den 15.11.2017.

  Retningslinjer
  • Avsatte midler til dekning av halleie utbetales en gang pr. år. Frist for innsending av refusjonskrav er 1. november. Refusjonskravet gjelder avtaler fra januar til desember i søknadsåret.
  • Dersom avsatte midler ikke dekker summen det er søkt om, avkortes alle søknader prosentvis.
  • Halleie dekkes for aktiviteter for barn/unge under 18 år.
  • Det gis ikke dekning av halleie til turneringer, fotballskoler e.l. 
  • Halleie til avvikling av seriekamper i håndball dekkes.
  • Refusjonskrav skal inneholde oversikt over antall timer, hvilken aktivitet og lag de ulike timene gjelder, og inngåtte kontrakter for halleie skal være vedlagt.
  • Halleie dekkes for kontrakter inngått i perioden 01.10-31.04. Unntak er leie som gjelder innendørsidretter som for eksempel håndball, skyting og svømming. Her dekkes leie fra reell oppstartdato. Leie for uteidretter som gjelder i perioden 01.05-30.09 kan dekkes, da ut i fra særskilt søknad.

  Den kulturelle skolesekken

  Grunnskolene i Meløy kan søke støtte hos den kulturelle skolesekken i Meløy for gjennomføring av egne prosjekt.  Kravet er at profesjonelle kunstnere trekkes inn i arbeidet i skolene. Beløpet utbetales etter at rapport og regnskap er godkjent. Innkommende søknader behandles fortløpende og kan sendes til Meløy kulturkontor, Gammelveien 5, 8150 Ørnes. 

  Kontaktperson: Grete Stenersen, avdelingsleder kultur og folkehelse

  Ungdoms aktiviteter og -arrangement

  Har du ideer eller forslag til aktiviteter og ungdomsarrangement som du mener burde vært gjennomført? Meløy Ungdomsråd disponerer inntil kr. 15 000 som kan gis ut til ungdommer med gode ideer. 

  Søknad sendes Meløy Ungdomsråd, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

  Tilskudd til bygdeutvikling

  Meløy kommune ønsker å stimulere til tiltak og prosjekter som skaper gode lokalsamfunn og attraktive bygder. Bygdetilskuddet vil årlig fordele kr. 500.000.

  Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til:

  • møteplasser
  • aktivitetstilbud
  • mindre stedsutviklingstiltak
  • arrangementer som fremmer trivsel og styrker samholdet i lokalsamfunnet

  Tiltakene skal være åpne og tilgjengelige for alle. 

  Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid som gir merverdi for lokalsamfunnet. Tiltakene skal bidra til økt trivsel og gode lokalsamfunn.

  Forhold som vektlegges:

  • Tiltak som kommer store deler av innbyggerne til gode og som fremmer inkludering
  • Tiltak som tilfører lokalsamfunnet noe nytt
  • At tiltaket, så langt det er mulig, er utviklet i samarbeid med dem det skal komme til gode
  • Meløy kommune gir ikke tilskudd til vedlikehold, løpende driftsoppgaver eller allerede igangsatte tiltak

   

  Hva må søknaden inneholde?

  • Kort beskrivelse av prosjektet
  • Kostnads- og finansieringsplan (utgifter, inntekter, egeninnsats)
  • Søkesum (Meløy kommune gir inntil 50% tilskudd beregnet av totalbeløp
  • Søker må gi en forklaring på hvordan drifts- eller vedlikeholdsbehov er tenkt ivaretatt

  Merk at timesats for dugnad settes til kr. 300,-

  Søknadsfrister

  Søknadsfristen er satt til 15. mars og 15. august. 

  Søknaden sendes til:
  Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes
  Kontaktperson: Hanne Barvik, epost: hanne.barvik@meloy.kommune.no

   

  Sist endret: 18.01.2021