Du er her: Forside / Gebyrer - Politikk og administrasjon

Kommunale avgifter og priser

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du en oversikt over kommunale avgifter og gebyrer.

  Avkjørselstillatelse

  Gebyr for behandling av avkjørselstillatelse fra kommunal vei er kr 2.160. Prisen gjelder for 2023.

  Avløp

  Priser 2023 inklusive merverdiavgift.

   Tilknytning avløp:

  Tilknytning avløp
  Avgiftstype:Pris kr
  Tilknytningsavgift 5 000,00

      

   Avløpsavgift:

   Avløpsavgift
  Avgiftstype:Pris kr 
  Abonnementsgebyr 1164
  Forbruksgebyr (kr/m3) 29,61

   

  Abonnementsgebyr - fastsetting av kategorifaktor:

   

  Abonnementsgebyr - fastsetting av kategorifaktor
  Bygningstype:Faktor:Gebyr kr
  Bolig 1 1 164,00
  Hytte/fritidshus 1 1 164,0 
  Næringsbygg etc. < 300 m3/år 1  1 164,00
  Næringsbygg etc. 301-900 m3/år 3 3 491,00
  Næringsbygg etc. 901-3000 m3/år 7 8 147,00
  Næringsbygg etc. 3001-7000 m3/år 12 13 967,00
  Næringsbygg etc. 7001-10.000 m3/år 16 18 622,50
  Næringsbygg etc. 10.001-15.000 m3/år          20 23 278,00
  Næringsbygg etc. > 15.000 m3/år 30 34 917,00

   

   Slamavgift:

  Slamavgift
  Avgiftstype:Pris kr
  Septikgebyr årlig tømming/pr. tømming 956,00
  Septikgebyr, tømming hvert 2. år          478,00
  Septikgebyr, tømming hvert 4. år 242,00
  Ekstra slamtømming 1 925,00
  Spyling i fbm. tømming, pr. halvtime -

   

  Se også 

  Arealplaner

  Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/område- og detaljreguleringsplaner.

  Gjelder for 2023.

  • Gebyr kr 10 000: for enkle dispensasjonssaker som ifølge delegasjonsreglementet skal avgjøres av administrasjonen.
  • Gebyr kr 12 000: for sammensatte dispensasjonssaker som ifølge delegasjonsreglementet skal avgjøres av administrasjonen.
  • Gebyr kr 23 180: for enkle dispensasjonssaker som skal behandles politisk av planutvalget.
  • Gebyr kr 32 940: for sammensatte dispensasjonssaker som skal behandles politisk av planutvalget.

  Refusjon

  Prisene gjelder for 2023.

  • Satsene tar utgangspunkt i antall parter. Med part forstås eier(e)/fester(e) av eiendom innenfor avgrensningen av refusjonspliktig areal og som er refusjonspliktig etter plan- og bygningslovens § 49.
  Gebyr refusjonssaler
  ParterPris kr
  1 - 5 parter 20 610
  6 - 10 parter 31 904
  11 - 20 parter 49 167
  21 - 40 parter 68 845
  41 parter eller flere      88 611

  Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid

   Gjelder for 2023

  Oppmålingstekniske arbeider eller annet saksbehandlingsarbeid som ikke kan beregnes etter foranstående satser, eller som er å betrakte som konsulentbistand, blir beregnet på grunnlag av anvendt timeverk slik:

  • Timesatser arkitekt/ingeniør/bestyrer av oppmålingsforretning: kr 1 750,-.

   

  Barnehageplass

  Priser 2023 for plass i barnehage

  DagerPriser per måned gjeldene fra 1. januar 2023.
  2 dager per uke         1 480
  3 dager per uke  2 200
  5 dager per uke                 3 000

  Merk at juli er betalingsfri måned.

  Familier med mer enn ett barn i barnehage betaler mindre. Det trekkes 30 prosent fra månedsprisen for barn nummer to, og gratis for barn nummer tre, fire osv

   

  Pris på matpenger

  DagerPriser pr. måned
  2 dager per uke                    215
  3 dager per uke  315
  5 dager per uke  510

  Merk at juli er betalingsfri måned.

  Byggesaker

  Prisene gjelder for 2023.

  Saksbehandlingsgebyr
  Tiltaksklasse        Eksempel på tiltakPris kr
  1 Utlegg av flytebrygge og fortøyningsbøyer 3 660
  2 Oppføring av brygger og kaianlegg, etablere slip  8 000
  3 Etablere større flytebryggeanlegg, bygge moloer, og legge kabler og rør i sjø 12 000

  Byggesaksbehandling av eneboliger og eneboliger med hybel/hybelleidlighet inntil 40 m2

  Eneboliger, og eneboliger med hybel/ hybelleilighet inntil 40 m2: Kr 18 300,-
  Fritidshus/ hytte:    Kr 12 000,-
  Tilbygg til bolig eller fritidshus innenfor samme boenhet: Kr 12 000,-

   

  Bygg med flere leiligheter/hybelleiligheter

  Bygg med 2 - 4 boenheter             kr 24 200,-

  Bygg med 4 - 10 boenheter           kr 36 600,-

  Bygg med flere enn 10 enheter     kr 48 800,-

   

   

  Andre nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging

  Gebyrene gjelder behandling av søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak. 

  Gebyr saksbehandling
  Areal i m2    Gebyr i kr
  0 - 50   12 000
  51 - 200   18 000
  201 - 700 24 000
  701 - 1000  36 000
  over 1000   45 000

   

  Igangsettingstillatelser

  Igangsettingstillatelser etter gitt rammetillatelse:        kr 3 660,-      

   

  Andre konstruksjoner og anlegg

  • Gebyr kr 7 320,-: gebyr for saksbehandling av arbeider etter plan- og bygningslovens § 20-2 som ikke kan avregnes etter m2.
  • Gebyr kr 3 660,-: gebyr for saksbehandling av søknadspliktige tiltak knyttet til pipe/ildsted.

   

  Søknadspliktige tiltak uten krav om ansvarsrett

  • Gebyr kr 7 320,-: for tiltak som krever oppdateringer av register og kart.
  • Gebyr kr 4 880,-: for tiltak som ikke krever oppdatering av register og kart.

   

  Ominnredning - bruksendring

  Bruksendring  deler av et bygg:    kr 7 320,-

  Bruksendring hele hele bygg:       kr 12 000,-

   

  Avbrutt byggesak og avslag

  Gebyr: 25 prosent av regulativsatsene. 

   

  Godkjenning av foretak og ansvarsrett

  • Gebyr kr 3 360,-: for godkjenning av ansvarsrett for selvbygger etter § 6-8 i forskrift om byggesak.
  • Gebyr kr 3 360,-: for ansvarsrett etter byggesaksforskriften 10§ 11-4 6. ledd; ansvarsrett uten oppfyllelse av formalkravet. (endring av ansvarsrett)

   

  Midlertidig brukstillatelse og fornyelse av tiltak

  Når det i tillegg til ferdigattest blir utstedt midlertidig brukstillatelse, skal du betale et tilleggsgebyr på kr 2 440,-

  • Ved fornyelse av tidligere gitt godkjenning av tiltak, skal du betale 25 prosent av regulativsatsene.

   

  Plassering av bygninger/byggelinjer og andre anlegg

   

  Plassering av bygninger, byggelinjer og beliggenhetskontroll beregnes etter medgått tid.

  Sats for arbeider etter medgått tid:           kr 1 750,-                                                          

  Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/område- og detaljreguleringsplaner.

  Gjelder for 2023.

  • Gebyr kr 10 000: for enkle dispensasjonssaker som ifølge delegasjonsreglementet skal avgjøres av administrasjonen.
  • Gebyr kr 12 000: for sammensatte dispensasjonssaker som ifølge delegasjonsreglementet skal avgjøres av administrasjonen.
  • Gebyr kr 23 180: for enkle dispensasjonssaker som skal behandles politisk av planutvalget.
  • Gebyr kr 32 940: for sammensatte dispensasjonssaker som skal behandles politisk av planutvalget.

  Eiendom

  Prisene gjelder for 2023.

  • Merk at tinglysingsgebyret er ikke inkludert i gebyrene nedenfor og kommer i tillegg. Fra 1. januar 2020 er det almminnelige tinglysingsgebyret differensiert mellom papirbasert innsending og elektronisk innsending. Papirbasert innsending blir brukt på saker som har vedlegg som må sendes i original til tinglysing.
  •  
   • Tinglysingsgebyr ved elektronisk innsending:  kr. 540,-
   • Tinglysingsgebyr ved papirbasert innsending: kr. 585,-
  • Ved forretning over flere tomter  samtidig 
  • Hvis forretningen blir gjennomført uten grensemerking i marka (kontorforretning), skal bare 50 prosent av satsene betales.

  Oppretting av grunneiendom, festegrunn og matrikulering av eksisterende matrikulert grunn: 

   
  ArealPris kr
  Areal fra 0 - 500 m2 14 000
  Areal fra 501 - 2 000 m2 15 750

  Areal per nytt påbegynt daa fra 2 001 m2 medfører
  en økning av gebyret på

    875
  Øverste grense for beregning av gebyret per matrikkelenhet

  31 500

   

  Oppretting av uteareal på eierseksjon

  Gebyr for tillegsareal pr. eierseksjon

  Areal fra 0 - 2000 m2:                               kr 14 000,-

  Areal pr nytt påbegynt 1000 m2:               kr    875,-

   

  Registrering av jordsameie

  Gebyr for registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid.

  Grensejustering

  Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal. Maksimalgrensen er satt til 500 m2. En eiendom kan ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. Grensejustering utløser ikke tinglysningsavgift.

  Gebyr:                       kr 14 000,-

   

  Arealoverføring

  Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegformål.

  Gebyr areal fra 0 - 500 m2:                           kr 14 000,-

  Pr påbegynt 500 m2 utover 500 m2:             kr     875,-

   

  Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

  Gebyr inntil 2 grensemerker:                        kr 5 250,-

  Videre økes gebyret pr punkt med :              kr   875,-

  Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke er koordinatbestemt tidligere/eller klarlegging  av rettigheter

  Gebyr inntil 2 grensemerker:                        kr 10 500,-

  Videre økes gebyret pr punkt med:               kr    875,-

   

   

  Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

  Gebyr oppmålingsforretning: kr 7 000,-

   

  Tidsfrister - matrikkelloven

  Matrikkelforskriften inneholder bestemmelser om tidsfrister. Maksimal behandlingstid for kommunen fra det foreligger en godkjent søknad til matrikkelbrevet skal foreligge, er generelt satt til 16 uker.  Meløy kommune har ved forskrift (FOR 2009-12-10 nr. 1672) utvidet denne frist, slik at dette ikke gjelder i perioden 1. desember til 15. april. I de deler av kommunen (Glomfjellet) hvor nødvendige atkomstveier er vinterstengt etter 15. mai, løper ikke tidsfristen før veiene er åpnet etter vinterstenging.

  Gjelder 2023

  Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

  • Skal kun benyttes der det foreligger entydig/tilfredsstillende målebrev. Hvor målebrev finnes, men uten koordinater eller det utstedes nytt matrikkelbrev over resteiendom, betales gebyr som "Oppretting av matrikkelenhet og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn".
  • Gebyr kr 5 250,- inntil 2 grensemerker. Utover dette økes gebyret per punkt med kr 875,-.

   

  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller kartlegging av rettigheter

  • Gebyr kr 10 500,- inntil 2 grensemerker. Utover dette økes gebyret per punkt med kr 875,-.
  • Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

  Tidsfrister - matrikkelloven

  Matrikkelforskriften inneholder bestemmelser om tidsfrister. Maksimal behandlingstid for kommunen fra det foreligger en godkjent søknad til matrikkelbrevet skal foreligge, er generelt satt til 16 uker.  Meløy kommune har ved forskrift (FOR 2009-12-10 nr. 1672) utvidet denne frist, slik at dette ikke gjelder i perioden 1. desember til 15. april. I de deler av kommunen (Glomfjellet) hvor nødvendige atkomstveier er vinterstengt etter 15. mai, løper ikke tidsfristen før veiene er åpnet etter vinterstenging.

  Grensejustering 

  Prisene gjelder for 2023.

  Grunneiendom

  Grensejustering utløser ikke tinglysingsavgift.

   Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 prosent av eiendommens areal. Maksimalgrensen er satt til 500 m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen.

  Grensejustering gebyr:  kr 14 000,-

   

  Arealoverføring

  Grunneiendom

  • Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres.
  • Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke veiformål.

   Areal fra 0 - 500 m2:                                    kr 14 000,-

  Pr påbegynt 500 m2 utover 500 m2:              kr   875,-

  Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

  • Gebyr oppmålingsforretning: kr 6 230.

  Tidsfrister - matrikkelloven

  Matrikkelforskriften inneholder bestemmelser om tidsfrister. Maksimal behandlingstid for kommunen fra det foreligger en godkjent søknad til matrikkelbrevet skal foreligge, er generelt satt til 16 uker.  Meløy kommune har ved forskrift (FOR 2009-12-10 nr. 1672) utvidet denne frist, slik at dette ikke gjelder i perioden 1. desember til 15. april. I de deler av kommunen (Glomfjellet) hvor nødvendige atkomstveier er vinterstengt etter 15. mai, løper ikke tidsfristen før veiene er åpnet etter vinterstenging.

  Behandling av delingssaker

   Prisene gjelder for 2023.

  Deling av grunnareal

  • Gebyr kr 7 320,-: for behandling av søknad om fradeling av grunnareal per registrerte delingssak.
  • Gebyr kr 610,- per arealenhet: for behandling av delingssaker med mer enn én arealenhet, betales et tillegg per arealenhet.

   

  Grensejusetering/arealoverføring

  • Gebyr kr 7 320,- for behandling av søknad om grensejustering/arealoverføring per registrerte sak.

   

  Jordlovbehandling

  • Gebyr kr 2 000: for behandling av saker etter jordloven.

  Kart

  Prisene gjelder for 2023. 

  Målebrev/matrikkelbrev

  • Du betaler ikke gebyr for bekreftede kopier av målebrev og matrikkelbrev.

   

  Bruk av kart i digital form

  Digitale FKB data utenom vanlig prosjektarbeid kan bestilles på nettsiden til Statens kartverk

   

  Innhente opplysninger om eiendom

  • Gebyr kr 800: gjelder for rekvirert arbeid i forbindelse med å innhente grunnlagsdata i forbindelse med blant annet kjøp og salg av eiendommer.

  Seksjonering

  Prisene gjelder for 2023.

  • Tinglysningsgebyr elektronisk kr. 540/ tinglysningsgebyr papir kr 585
  • Tinglysningsgebyret er ikke inkludert i gebyret.

  I de tilfeller seksjoneringen krever egen kartforretning, kommer gebyr for denne i tillegg til gebyret for seksjonering.

   

  Gebyr seksjonering
  SeksjoneringPris kr
  Enkel seksjonering uten befaring 6 560

  Sammensatt seksjonering uten befaring (4 seksjoner eller mer)

  8 200
  Enkel seksjonering med befaring 8 200
  Sammensatt seksjonering med befaring (4 seksjoner eller mer) 9 840

   

   Tidsfrister - lov om eierseksjoner

  Kommunen skal behandle seksjoneringssøknaden og registrere seksjonene i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt. Ved retting av søknaden løper fristen fra kommunen har mottatt en rettet søknad. Overholder ikke kommunen disse fristene, blir seksjoneringsgebyret redusert med 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen ikke blir overholdt.

   

  Feiing og tilsyn

  Prisene gjelder for 2023 
  (inkludert mva.)

  Gebyrtype Pris
  Årsavgift feiing og tilsyn av boliger 535,00
  Årsavgift feiing og tilsyn fritidsbolig 322,00

  Fyrverkeri

  Gebyr for å saksbehandle søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri er kr 3 200.

  Gebyret gjelder for 2022.

  Havne- og farvannsloven, behandling av saker

  Prisene gjelder for 2023.

  Saksbehandlingsgebyr
  Tiltaksklasse        Eksempel på tiltakPris kr
  1 Utlegg av flytebrygge og fortøyningsbøyer 3 660
  2 Oppføring av brygger og kaianlegg, etablere slip  8 000
  3 Etablere større flytebryggeanlegg, bygge moloer, og legge kabler og rør i sjø 12 000

  Meløy kulturhus, utleie

  Prisenen gjelder for 2023.

   

   Hele kulturhusetIdrettshallSamfunnssalKantine
  Frivillig lag eller forening kr 4 200* 
  døgnleie

  under 18 år:
  kr 1 836*

  over 18  år:
  kr 3 540*

  kr 2 193*
  døgnleie
   
  Profesjonelle og næringsliv  kr 9 050* kr 6 970* kr 6 610*  
  Andre/private kr 9 050*  kr 6 970* kr 3 280*   Døgnleie kr 1 670 ved konfirmasjoner/dåp.
  Kr 500 for bursdager m/muligheter til halleie.
  Øving/tilrigging per døgn kr 1 380 kr 820 kr 717  
  Øvinger/trening per time   under 18 år: kr 128
  over 18 år: kr 250
     
  Øvinger/trening per time
  private og off. instanser
    kr 410    
  Arrangement per time   kr 338    
  Møter per time     kr 241  
  Lydanlegg     kr 564  
  Fast øving per time     kr 149  
  Kantina per time        kr 195


  * prisene gjelder per døgn inkludert kantina. Døgnet blir regnet fra kl. 08.00.

   

  Priser for utleie av Pyton

  Arrangement kr 350
  Barnebursdag kr 250
  Arrangement i regi av skoleklasser kr 100
  Til øving over 18 år kr 150
  Til øving under 18 år Gratis

  Kaivederlag

  Prisene gjelder for 2023.

   

  Kaivederlag, inklusiv mva.:

  Kaivederlag, eksklusiv mva.
  TonnPris kr
  Brutto tonn 0 - 300     0,97
  For de neste 300 brutto tonn  0,83

  For de neste 600 brutto tonn

  0,48
  For de neste 1800 brutto tonn  0,35
  Over 3000 0,29

   

  • Minstepris for kaivederlag kr. 144,37,-
  • Rutegående passasjerbåt kr 147 per enkeltanløp eller kr 190,31 per døgn per kai.

   

  Vederlag over kai, inklusiv mva.:

  Varevederlag over kai, eksklusiv mva.
  GodsPris kr
  Stykkgods per tonn   42,00
  Trelast, bygningsmoduler 1 m3 = 0,5 tonn   42,00
  Tømmer, kjøretøy annen tunggods   16,40
  Metall, kjøretøy og annet tunggods   34,12
  Stein- og sementbaserte byggevarer   19,68
  Diverse m3-basert last 1 m3 = 1,5 tonn   42,00
  Sand, singel, grus, asfalt 1 m3 = 1,5 tonn   13,77
  Minstepris alle varer per kolli   82,68
  Container med last per 10 fots lengde 229,68
  Lagring på kai eller tilliggende areal per m2 per døgn    7,21

   

  Følgende gjelder for varevederlag: 

  • inngående varevederlag betales av varemottaker
  • utgående varer betales av avsender
  • etter avtale kan vederlag pålegges transportøren
  • for varer i transitt mellom fartøy betales kun for inngående vare 
  • varevederlaget dekker lagring av varer på kommunale kaier inntil 48 timer (fra endt utlossing eller før lasting starter)
  • lagring på kai eller tilliggende kommunalt areal utover 48 timer kan avtales på forhånd: kr 5,00 per m2 per døgn
  • ved rydding og borttransportering av avfall og rengjøring av kai: kr 1 200,- pluss eventuelle utlegg 
  • gebyr for hensetting av kjøretøy, varer og andre gjenstander uten etter avtale: kr 1 000 
  • vannleveranse kan tilbys på Halsa og forutsetter at kommunen kan betjene uttaket - leveransen må bestilles på forhånd: kr 20,00 pr m3 (tonn), minimum kr 200

   

  Behandling av saker etter havne- og farvannsloven:

  Havne- og farvannsloven
  TiltakKr, inklusiv mva
  Mindre tiltak  4 575
  Mellomstore tiltak 10 000
  Større tiltak 15 000

  Meløy fritidsbad

   Prisene gjelder for 2023.

   

  Priser Meløy fritidsbad
  PrisbeskrivelsePris kr
  Barn under 3 år Gratis
  Barn 3 - 16 år  45
  Studenter/elever videregående skole  70
  Honnør/pensjonist  70
  Voksne  80
  Familie (2 + 2)  190
  Tillegg per barn over 2 stk  35
  Meløy svømmeklubb, per time  110
     
  Klippekort 12 ganger  
  Barn/ungdom   375
  Honnør/pensjonist/student  590
  Voksne  700
  Familie (2+2)  1 800
     
  Leie  
  Leie lag/foreninger i åpningstiden, per time  470
  Leie utenom ordinær åpningstid, inkludert personell inntil 25 personer per time  1 945
  Leie utenom ordinær åpningstid, inkludert personell over 25 personer per time 2 560 
  Leie private og offentlige instanser per time 590

  Meløy kulturskole

  Egenbetalingen gjelder per skoleår.

   
  DisiplinPris kr
  Elevkontingent kulturskolen 2 980
  Elevkontingent kulturskolen dans 2 385
  Aspirantopplæring korps per halvår * 6 200
  Instrumentleie gitar 700
  Instrumentleie trommesett 1 100
  Materiellavgift dans/ visuell kunst 700
  Materiellavgift bøker/ trommestikker   etter utlegg
  Elevkontingent voksne 6 800
  Leie lysanlegg inntil 3 dager 2 500
  Leie av lydanlegg inntill 3 dager 1 500
  • Prisene er vedtatt i kommunestyret og gjelder for kalenderåret 2023.
  • * Prisen forutsetter at skolens reglement for rapportering og aktivitet blir fulgt. Dette er prisen korpsene betaler for en gruppetime opplæring, og har ingenting med foreldrebetaling å gjøre.
  • Instrumentleie kommer i tillegg kun hvis elever leier instrument fra kulturskolen for å ha hjemme.
  • Materiellavgift for musikkelever gjelder for bøker, trommestikker og annet som lærer kjøper inn i løpet av året. Den blir fakturert sammen med kontingenten.
  • Det blir sendt ut faktura to ganger i året; i oktober og mars. Se reglement for oppsigelse i forhold til betaling.

  Neverdal samfunnshall, utleie

  Satsene gjelder for 2023

   

  Utleie:Pris:
  Hall og vestibyle for inntekstbringende idretts- og kulturarrangement      kr 2 030  per døgn 
  Arrangement i regi av profesjonelle/næringsliv kr 5 230 per døgn
  Arrangement i regi av private (bryllup og lignende) kr 2 600 per døgn
  Kurs og seminar kr    328 per døgn
  Ekstra for teppeleie kr 1 255 per arrangement
  Tilrigging/øving til arrangement kr    500 per døgn
   
  Utleie til:Pris:
  Barn/unge under 18 år   kr 112  per time
  Over 18 år kr 195 per time
  Private og offentlige instanser kr 358 per time
  Vestibyle til private arrangement                 kr 920 per døgn
  Utleie til barnebursdag kr 250

   

  Neverdal skolekorps er innvilget gratis leie til øvinger og seminarer. 
  Vestibylen leies ut gratis til lag og foreninger i forbindelse med møter og lignende.

  Pleie- og omsorgstjenester

  Priser praktisk bistand (gjelder for 2023)

  Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester
  InnteksgruppeTimepris kr Maksimumspris per måned, kr
  Timepris 499  
  Under 2 G pr måned 0 220*
  2 G  inntil 3 G pr måned 499 1 330
  3 G  inntil 4 G pr måned 499 2 350
  4 G  inntil 5 G pr måned 499 3 750
  Fra og med 5 G pr måned 499 4 750

  G = Grunnbeløpet i folketrygden.

  * Statlig fastsetting.

   

   

  Pris på hjemmebaserte tjenester.

  Pris på ulike tjenester
  (prisene gjelder for 2023)
  TjenestePris kr    
  Matsalg/matombringing  120
  Trygghetsalarm, leie per måned      225
  Montering trygghetsalarm  880

  Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer 200

   

  Priser på institusjonsopphold per dag. 

   Priser for institusjonsopphold per dag
  (prisene gjelder for 2023)

  InstitusjonPris kr
  Korttidsopphold per dag                      185
  Dag- og nattopphold per dag       105

  Renovasjon

  Renovasjonsgebyr for 2021. Alle gebyr gjelder for ett år og er eksklusiv moms. 

   

  Betalingsregulativ for renovasjonsavgift Iris Salten
  Tjeneste:krpris
  Minstegebyr kr   2 282
  80 l kr   2 282
  130 l kr   2 555
  190 l kr   2 879
  240 l kr   3 148
  350 l kr    3 748 
  500 l kr    6 246
  660 l kr    8 229
  750 l kr   9 342
  Per m3 i container kr  12 927
  Levering per 100 l sekk (gul) i tillegg kr 78
  Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant kr 1 140
  Grovavfallsruter per tonn, inkludert transport,
  deponiavgift og behandlingsgebyr       
  kr 3 821
  Fradrag i gebyret som følge av hjemmekompostering kr 299
  Feriehenting kr 68
  Bytting av dunk kr 304
  Kommunalt renovasjonsgebyr per abonnent kr 75

  Skolefritidsordningen (SFO)

  Satsene gjelder for 2023

   

  Priser for plass i skolefritidsordningen (SFO)
  SFO-tilbudPris per måned, kr
  Sats 1: SFO på skoledager, 10 måneder i året      2 340
  Sats 2: Helårs-SFO, 11 måneder i året  2 808

   

  Det gis ingen søskenmoderasjon i SFO.

   

  Pris for matpenger i SFO
  MatpengerPris per måned, kr
  Sats 1: SFO på skoledager (10 måneder i året)   230
  Sats 2: Helårs-SFO (11 måneder i året) 300

  Utleie kommunale driftstjenester

  Prisene gjelder for 2023. Merverdiavgift kommer i tillegg til alle priser.

   

  Priser for utleie av kommunale tjenester
  AktivitetPris kroner
  Utstyr per time (minimum 1 time, deretter intervall 0,5 time) 370,00
  Rigg 643,00
  Tilkjøring hele kommunen 253,00
  Mannskap ordinær arbeidstid (minimun 1 time, deretter per påbegynte halve time) 566,00
  Mannskap utenom ordinær arbeidstid (minimum 2 timer, deretter per påbegynte halve time) 947,00
  Tyngre kjøretøy (traktor, veihøvel -eksklusiv mannskap) 762,00
  Legging av trekkrør, kr. per meter for første rør 422,00
  Per trekkrør som legges samtidig, kr. per meter 210,00
  Leie teletiner per døgn, inkludert drivstoff, transport og arbeidstid 3900,00
  Leie teletiner per helg (tre døgn) 9150,00

   

  Regelverk

  1. Kommunens arbeidstakere skal ikke utføre arbeid som er et brudd på sentrale/lokale forskrifter.
  2. Arbeid med å spyle ledningsnett og steaming skal utføres av to mann.
  3. Tidsforbruk for utstyr settes til minimun 1 time. Etter første time vil det bli fakturert for hver påbegynte halve time.
  4. Tidsforbruk for mannskap blir fakturert for faktisk medgått tid med 0,5 time intervall, dog minimum 1 time for arbeid innenfor ordinær arbeidstid. For arbeid utenom ordinær arbeidstid vil tidsforbruket være minimun 2 timer per mann.

  Utslippstillatelse

  Gebyr for å behandle søknad om utslippstillatelse er kr 2 160.

  Prisen gjelder for 2023.

  Eventuelle ekstra kostnader som vil påløpe utenom det gebyret dekker, må søker selv dekke. Se forurensningsforskriften § 11-4.

  Vannavgift

  Prisene gjelder for 2023 og er inkludert merverdiavgift.

  Priser vannavgift
  AvgiftstypePris kr
  Leie vannmåler per år  250,00
  Abonnementsgebyr  2 930,00
  Forbruksgebyr (kr/m3)  29,25
  Uten vannmåler: 1 m2 (BRA) = 1,2 m3  
  Fylling av vanntanker over 10 m3/år  54,32
  Gebyr per fylling vanntanker 374,00
  Tilknytningsavgift    5 000,00

   

   Abonnementsgebyr - fastsetting av kategorifaktor:

  Abonnementsgebyr
  Bygningstype/forbruk Kategorifaktor   Gebyr kr 
  Bolig 1       2 930,00
  Hytte/fritidshus 1       2 930,00
  Næringsbygg etc. <300 m3/år 1       2 930,00
  Næringsbygg etc. 301-900 m3/år 3       8 790,00
  Næringsbygg etc. 901-3000 m3/år 7      20 511,25
  Næringsbygg etc. 3001-7000 m3/år 12     36 595,00
  Næringsbygg etc. 7001-10.000 m3/år 16     46 883,00
  Næringsbygg etc. 10.001-15.000 m3/år         20     58 604,00
  Næringsbygg etc. >15.000 m3/år 30     87 906,00

  Se også forskrift vann- og avløpsgebyr for Meløy kommune

  Sist endret: 26.10.2023