Du er her: Forside / Kommunens organisasjon

Meløy kommunes organisasjon

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Meløy kommune er organisert med sentrale stabsfunksjoner og to kommunalområder.

  Organisasjon

  Adelheid Buschmann Kristiansen er rådmann i Meløy kommune.

  Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen. Rådmannen er ansvarlig for å utrede saker som skal politikken skal behandle, og skal påse at vedtak blir iverksatt.

  Rådmannens stab

  Følgende er organisert i rådmannens stab:

  • Organisasjonsavdeling (se mer informasjon lenger ned på siden)
  • Plan og kommunalteknikk (se mer informasjon lenger ned på siden)
  • Økonomiavdeling (se mer informasjon lenger ned på siden)
  • Eiendomsavdeling (se mer informasjon lenger ned på siden)
  • controller
  • kommunikasjonsrådgiver
  • formannskapssekretær
  Helse og omsorg

  Helse og omsorg består av sju virksomheter:

  • Helsefremmende og forebyggende
  • Hjemmetjenesten nord
  • Hjemmetjenesten sør
  • Miljøtjenesten
  • NAV velferd
  • Vall sykehjem
  • Ørnes sykehjem

  Følgende er organisert i kommunalsjefens stab:

  • Tildelingskontoret
  • medisinskfaglig rådgiver
  • helsefaglig rådgiver
  • merkantil 
  • demenskoordinator

  Kristin Eide Holdal er kommunalsjef for Helse og omsorg, mobil: 970 84 172.

  Send e-post

  Oppvekst

  Oppvekst består av 18 virksomheter:

  • barnehager (Reipå barnehage, Fjøshaugen barnehage, Spildra barnehage, Neverdal barnehage, Glomfjord barnehage, Halsa barnehage og Vall barnehage)
  • skoler (Halsa skole, Reipå skole, Ørnes skole, Neverdal skole, Glomfjord skole, Enga skole, Spildra skole, Meløy oppvekstsenter og Bolga oppvekstsenter)
  • barneverntjenesten
  • Meløy voksenopplæring/flyktningtjenesten

  Følgende er organisert i kommunalsjefens stab:

  • PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste)
  • Meløy bibliotek
  • Kulturkontoret
  • rådgiver skole
  • rådgiver barnehage

  Marit Buvik er kommunalsjef for Oppvekst, mobil: 481 23 796.

  Send e-post

  Plan og kommunalteknikk

  Plan og kommunalteknikk ivaretar følgende funksjoner:

  • samfunns- og arealplanlegging  
  • byggesak, fradeling og oppmåling
  • tomteforsyning og grunnerverv
  • byggeprosjekter
  • jord- og skogbruk
  • naturforvaltning og motorferdsel i utmark
  • vei, vann og avløp
  • havner og kaier
  • renovasjon
  • forurensning

  Frank Holdal er fungerende leder for Plan og kommunalteknikk, telefon: 75 71 05 77.

  Send e-post

  Organisasjonsavdelingen

  Organisasjonsavdelingen er tillagt det overordnete ansvar for kommunens samlede lønns- personalarbeid, IKT, arkiv og servicetorg. Dette medfører ansvar for prinsipielle og virksomhetsovergripende saker.

  Avdelingen utøver en utstrakt veilednings- og rådgivningsvirksomhet overfor virksomhetene, særlig i avtale- og tariffspørsmål, i juridiske spørsmål, i omstillingssaker, i arbeidsrett og ulike personalsaker.

  Organisasjonsavdelingen leverer tjenester innen følgende hovedområder:

  • lønn
  • HMS
  • pensjon
  • personforsikring 
  • forhandlinger
  • rekruttering/ansettelser
  • kompetanseutvikling 
  • sykefraværsoppfølging
  • personalsaker 
  • IKT
  • arkiv
  • servicetorg

  André Edvardsen er organisasjonssjef, mobil: 970 86 045.

  Send e-post

  Økonomiavdelingen

  Ansvarsområde

  • regnskap - årsberetning
  • Kostra-rapportering
  • økonomiplan
  • årsbudsjett
  • økonomistyring
  • finansforvaltning
  • innfordring av skatt
  • skatteregnskap
  • eiendomsskattekontor

  Eva Stokvik er økonomisjef, mobil 934 01 084.

  Send e-post

  Eiendomsavdelingen

  Meløy kommunes eiendomsavdeling gjennomfører utbyggingsprosjekter, foretar løpende drift- og vedlikehold av kommunens samlede bygningsmasse, herunder kommer vaktmester- og renholdstjenesten. Total byggningsmasse ca. 60.000 m2. 

  Videre forvalter avdelingen kommunens park og grøntanlegg. 

  Kjell-Gunnar Isaksen er eiendomssjef, mobil: 901 34 969.

  Send e-post

  Organisasjonskart

  Her kan du se Meløy kommunes organisasjonskart.

  Kontaktinformasjon til rådmannens ledergruppe

  Her finner du kontaktinformasjon til rådmannens ledergruppe:

  Rådmann Adelheid Buschmann Kristiansen
  mobil: 997 30 922

  Send e-post

  Kommunalsjef Helse og omsorg, Kristin Eide Holdal
  mobil: 970 84 172

  Send e-post

  Kommunalsjef Oppvekst, Marit Buvik
  mobil: 481 23 796

  Send e-post

  Fungerende leder Plan og kommunalteknisk, Frank Holdal
  telefon: 75 71 05 77

  Send e-post

  Økonomisjef Eva Stokvik
  mobil: 934 01 084

  Send e-post

  Organisasjonssjef André Edvardsen
  mobil: 970 86 045

  Send e-post

  Eiendomssjef Kjell-Gunnar Isaksen
  mobil: 901 34 969

  Send e-post

  Sist endret: 14.05.2019