Du er her: Forside / Barnevern

Barneverntjenesten

Meløy rådhus, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Om tjenesten

  Barneverntjenesten har ansvar og plikt til

  • å undersøke om det er grunnlag for å iverksette tiltak ovenfor barn og deres familier
  • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid
  • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
  • å følge nøye med i de forhold som barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer

  Kontakt oss

  • Ekspedisjon
   Telefon 906 25 540 (telefontid fra kl. 08.00 til 15.30).
  • Bente Sundsfjord, avdelingsleder
   Telefon 958 71 844

  Vakttelefon

  Fra 1. januar 2019 har barneverntjenesten i Meløy kommune døgnbemannet vakttelefon.

  • På hverdager kl. 08.00 - 15.30 kan du ringe telefon 906 25 540
  • Etter stengetid er nummeret til vakttelefonen 911 09 806
  Hjelpetiltak

  Om du trenger hjelp av barneverntjenesten kan du ringe barneverntjenesten på telefon 75 71 00 00 og be om en avtale. Når du møter opp til en samtale vil du sammen med barnevernet kartlegge hvilke behov for hjelp og støtte din familie trenger.

  Det er også mulig å søke hjelp ved familievernkontorene. Der kan familier få rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer, konflikter eller kriser i familien.

  Våre samarbeidspartnere

  Barneverntjenesten i Meløy samarbeider med foreldre, barnehager, skoler, pedagogisk og psykologisk tjeneste (PPT), politi, helsestasjon, flyktningtjenesten, psykisk helse, rusteamet og barne- og ungdomspsykiatri (BUP).

  Loven

  Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn i alderen 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdommen samtykker ved fylte 18 år kan iverksatte tiltak opprettholdes eller erstattes av andre tiltak.

  Melding til barneverntjenesten

  Alle kan melde sin bekymring om barn, ungdom og familier til barneverntjenesten.

  Alle offentlige personer har plikt til å melde bekymring når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling eller andre former for omsorgsvikt.

  Hvordan melde?

  Ønsker du å melde en bekymring til oss? Meldingen kan du sende enten per brev eller elektronisk ved å klikke på den blå knappen under. Å sende bekymringsmeldingen på denne måten krever at du logger deg på ID-porten. 

  Send bekymringsmelding

  Send bekymringsmeldingen per post til:

  • Meløy kommune, barneverntjenesten, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

  Fosterhjem

  Hvert år er det behov for rundt 1000 nye fosterhjem i Norge, og behovet for nye fosterhjem vil øke i årene som kommer. Fosterhjem er det viktigste barneverntiltaket for barn som ikke kan bo hjemme, og åtte av ti fosterforeldre anbefaler andre å ta i mot et barn.

  Alle som vurderer å bli fosterhjem, kan sammen med Fosterhjemstjenesten finne ut om dette er noe for deg og din familie. På fosterhjem.no finner du mye bakgrunnsinformasjon om å være fosterforeldre, informasjon om kurs og møter og ikke minst en oversikt over barn som trenger fosterhjem. 

  Vi i barneverntjenesten har ansvar for å godkjenne fosterhjem for det spesielle barnet som blir plassert, og etablere tilsyn for hvert enkelt fosterbarn som bor i kommunen.

  Hvordan bli fosterhjem?

  Ønsker du å bli fosterhjem? Ta kontakt med oss eller Bufetat.

  Her finner du mer informasjon om hvordan du skal gå fram for å bli fosterhjem.

  Alarmtelefon for barn og unge

  Er du redd når du er hjemme? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Ruser de voksne seg? Er du redd for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse?

  Da kan du ringe 116 111.

  Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt.

  Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. Alarmtelefonen er åpen fra kl. 15.00 på ettermiddagene til 08.00 neste morgen på hverdager og døgnåpen i helgene og på helligdager.

  Her finner du mer informasjon om alarmtelefonen.

  Vanlige spørsmål

  Hvilke type tjenester kan barneverntjenesten i Meløy bidra med?

  Når det blir vurdert at et barn har særlige behov for hjelp, kan barneverntjenesten blant annet tilby råd og veiledning til familien, utvidet foreldreveiledning individuelt eller i grupper og opphold i fosterhjem eller institusjon

  Kan jeg være anonym når jeg kontakter barneverntjenesten?

  Barnevernet kan gi anonymitet til privatpersoner som melder bekymring til barnevernet. Du blir  imidlertid ikke fritatt for vitneplikten dersom saken skal behandles i fylkesnemnd eller domstol. Da opphører anonymiteten. Du kan ringe barneverntjenesten for å drøfte saker anonymt. Det gjelder både private og offentlige personer. Da vil du få klargjort om det er en sak for barnevernet.

  Hva må en melding til barneverntjenesten inneholde?

  En melding til barneverntjenesten er informasjon om at et barn eller familie har det vanskelig. Meldingen må inneholde barnets navn eller adresse. Det er ikke et krav at du har observert det som meldingen refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte blir ikke sett på som en melding.

  Hva skjer etter at jeg har gitt en melding til barneverntjenesten?

  Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Undersøkelser skal starte opp dersom det er rimelig grunn til å anta at det er behov for hjelpetiltak. Meldingen skal legges bort dersom den er åpenbar grunnløs og/eller dersom vilkårene i loven ikke er oppfylt.

  Når er det aktuelt å plassere et barn i fosterhjem eller lignende?

  Barneverntjenesten har som utgangspunkt at barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Når forholdene i hjemmet tilsier det, eller når barnet av andre grunner har særlig behov for det, kan barneverntjenesten sette i verk hjelpetiltak for å bedre situasjonen til barnet. I slike tilfeller legger vi vekt på å finne årsaken til problemene og drøfte dette med foreldrene og barnet.

  Hensynet til hva som er til det beste for barnet skal være avgjørende for hvilke hjelpetiltak som blir satt i verk. Det er først dersom slike hjelpetiltak ikke fører fram, eller blir vurdert som ikke hensiktsmessig, at det kan være aktuelt å plassere barn utenfor hjemmet. Dette kan skje med eller uten foreldrenes samtykke.

  Dersom det er aktuelt å overta omsorgen for et barn, blir dette lagt fram for og behandlet i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

  Har jeg rett til kontakt med barnet mitt hvis det blir plassert i fosterhjem eller institusjon?

  Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre.

  Hvis barnet ikke er plassert på grunnlag av samtykke, er det fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som bestemmer omfanget av samværet. Fylkesnemnda kan bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær. De kan også bestemme at du som forelder ikke skal ha rett til å vite hvor barnet er i de svært alvorlige sakene.

  Får jeg som forelder noen form for bistand i barnevernsaker?

  Rettssikkerheten til barn og foreldre blir høyt prioritert. I saker som går for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker eller det øvrige rettsapparatet, blir alle parter representert gjennom advokat som blir betalt av det offentlige.

  Å fremme sak overfor fylkesnemnda om overtakelse av omsorgen for et barn, er et særdeles alvorlig tiltak som krever omfattende saksforberedelser. Det er strenge krav til dokumentasjon i slike saker.

  Skjema

  Sist endret: 31.03.2023