Du er her: Forside / Kriseledelse/beredskap

Kriseledelsen i Meløy

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Kriseledelsen i Meløy kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

  Kontaktinformasjon i krisesituasjon

  • brann: 110
  • politi: 112
  • lege/AMK: 113
  • legevakt i Meløy: 116 117
  • Beredskapskoordinator Meløy kommune: 917 69 704

  Informasjon fra kriseledelsen

  I en krisesituasjon vil kommunens hjemmeside og Facebook-side bli benyttet aktivt til å informere innbyggere og andre. Du finner oss på følgende steder:

  Informasjonsbrosjyren "Når krisen inntreffer"

  I brosjyren "Når krisen inntreffer", finner du mye nyttig informasjon om hva du kan gjøre av forberedelser hvis krisen skulle inntreffe, hva som skjer, og hvordan få hjelp og informasjon.

  Brosjyren ble sendt ut til alle husstander i Meløy våren 2023. Vi anbefaler alle om å ta vare på denne i tilfelle en krisesituasjon skulle oppstå, alternativt printe ut brosjyren herfra. Da strømbrudd og manglende nettilgang kan være en del av krisen, kan det være nyttig å ha papirversjonen liggende lett tilgjengelig. 

  Hva er en krise?

  Krise er alle typer uønskede hendelser som rammer større grupper av mennesker/områder med direkte eller indirekte skader av et omfang som er mer omfattende enn det ordinære hjelpeapparatet kan klare å håndtere tilfredsstillende.

  Beredskapsplanverk

  Plan for kommunal beredskap og kriseledelse 2024

  Plan for kommunal beredskap og kriseledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap i fred og krig utgjør kommunens totale kriseberedskap. 

  ROS Meløy 2020

  Meløy kommunes ROS analyse utgjør sammen med ROS Salten 2017 en helhetlig ROS analyse for hva som kan ha betydning for Meløy kommunes risiko- og sårbarhetsbilde.

  ROS Salten 2017

  ROS Salten er en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Salten-regionen. De kommunene som er med er Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

  Fylkes ROS-2019

  FylkesROS gir et felles regionalt risikobilde for Nordland og er en felles plattform for samarbeidet på regionalt nivå, blant annet i regi av fylkesberedskapsrådet. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide FylkesROS som en del av sin regionale samhandlingsrolle. FylkesROS er fireårig og gjelder for perioden 2019-2023.

  Smittevernplan

  Smittevernplan for Meløy kommune beskriver potensielle smittevernutfordringer i Meløy, samt tiltak og tjenester kommunen har for å forebygge smittsomme sykodommer, og motvirke at de blir overført, både i det daglite rutinearbeid og i beredskapssituasjoner.  

  Pandemiplan

  Pandemiplan for Meløy kommune er en del av Meløy kommunes smittevernplan. Planen har blant annet fokus på organisering av pandemihåndtering i de forskjellige fasene i en pandemi. Planen inneholder en rekke tiltakskort/ underplaner som går mer i detalj på de enkelte tiltakene. 

  Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap 2020-2023

  Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap fungerer som overbygning og bindeledd mellom overordnede styringsdokument og ROS-analyser, beredskapsplaner og virksomhetenes planser for oppfølging av fagområdet. 

  Beredskapsplan for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

  Beredskapsplan for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker, og katastrofer er en del av helseberedskapen i Meløy kommune. Målet med denne planen er å sikre at mennesker som på en særlig måte blir utsatt for belastninger, får tilbud om nødvendig akutt hjelp og psykososial støtte. Dette kan være belastninger som direkte involvering i eller berøring av ulykker, katastrofer og liknende hendelser.

  Disse utgjør kriseledelsen

  Kriseledelsen består av følgende medlemmer:

  • ordfører
  • kommunedirektør
  • kommunalsjef for helse og velferd
  • kommunalsjef for oppvekst
  • kommunalsjef for samfunn
  • kommunalsjef for stab og støtte
  • kommunalsjef for økonomi
  • beredskapskoordinator
  • kommunikasjonsrådgiver

  Beredskapsmedarbeidere og andre fagpersoner innkalles etter behov.

  Kriseledelsens hovedoppgave

  Oppgaven til den kommunale kriseledelsen vil i hovedtrekk være:

  • livreddende innsats
  • hjelpe mennesker som er rammet
  • verne verdier
  • informere og opplyse
  • gjenopprette normalsituasjon

  Psykososialt team

  Det psykososiale teamet er en viktig del av Meløy kommunes kriseledelse. Teamet skal sikre at mennesker som på en særlig måte blir utsatt for belastninger, på grunn av direkte involvering i, eller berøring av ulykker, katastrofer og liknende hendelser får tilbud om nødvendig akutt hjelp og psykososial støtte. 

  Les mer om psykososialt team her.

   

  Sist endret: 23.05.2024