Du er her: Forside / Kommuneplan og kommunedelplaner

Kommunale planer

Meløy rådhus, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Kommuneplanen

  Meløy kommune har en samlet kommuneplan som omfatter både en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen ivaretar både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanens langsiktige del har et 12-årig planperspektiv.

  Kommuneplanens samfunnsdel

  Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. 

  Kommunestyret vedtok ny samfunnsdel i sak 92/21 den 9. desember 2021.

  Her kan du laste ned gjeldende kommuneplanens samfunnsdel 

  Her kan du lese mer om kommuneplanens samfunnsdel, medvirkningsprosessen og politisk behandling.

  Kommuneplanens arealdel

  Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer for ny arealbruk. I planen skal viktige behov for både vern og utbygging samordnes, slik at det blir lettere å utarbeide detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker.

  Kommuneplanens arealdel for 2013-2025 finner du på kommunekart.com.

  Slik søker du i databasen:
  Skriv inn stedet du ønsker informasjon om i søkefeltet, og velg deretter "kartlag" Du får da opp en oversikt over hvilke kartlag som er tilgjengelig for området du har valgt.

  Kommuneplanens arealdel finner du her

  Revisjon av kommueplanens arealdel

  I 2022-23 pågår det et arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Mer informasjon om planarbeidet finner du her.

  Kommunedelplaner

  En kommunedelplan er en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå enn kommuneplanen. Kommunedelplaner dekker en geografisk del av kommunen eller gjelder et bestemt tema. Se "Temaplaner".

  Eksempel på kommunedelplaner:

  Arealplaner

  En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan bli brukt eller hva slags bebyggelse som kan tillates oppført. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser. Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan være berørt av flere.

  En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges.

  Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

  Alle arealplaner finner du i planregisteret til Meløy kommune.

  Temaplaner 

  Meløy kommune utarbeider en rekke fag- og temaplaner som er styrende for kommunens virksomhet. Dette kan være planer for en enkelt virksomhet eller for en hel sektor. Det kan også være temaplaner som er sektorovergripende. 

  Felles for planene er ofte at disse angir faglig innretning og prioritering innen virksomheten, mens den økonomiske prioriteringen blir gjort i det generelle handlingsprogrammet/budsjettet når de ulike tiltakene kan bli gjennomført.

  Aktuelle temaplaner:

  Dispensasjon fra plan

  Hva er en dispensasjon?

  Hovedregelen er at alt skal bygges slik at det er i overensstemmelse med plan- og bygningsloven og kommunens arealplaner. En dispensasjon er et vedtak der kommunen gir en søker tillatelse til å bygge eller gjøre noe som ikke er i overensstemmelse med dette regelverket i en konkret sak. En dispensasjon kan være varig eller tidsbegrenset.

  Plan og kommunalteknikk har veiledningsplikt når det gjelder saker om dispensasjon. Vi anbefaler å bruke kommunens veileder som gir svar på de mest vanlige spørsmålene.

  Tiltak som krever dispensasjon

  Du må søke om dispensasjon for blant annet følgende tiltak:

  Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen.

  Hvordan søke dispensasjon?

  Skal du søke dispensasjon? Da må du bruke søknadsskjema i en av de blå boksene under.

  Dersom du fremmer en dispensasjonssøknad samtidig med søknad om fradeling, så skal du benytte et kombinert skjema som gjelder både dispensasjon og fradeling.

  Søk dispensasjon fra plan                Søk dispensasjon og fradeling

  Krav til søknad

  Plan- og bygningslovens § 19-1 krever at en søknad om dispensasjon må være begrunnet. En beskrivelse av tiltaket er ikke tilstrekkelig som begrunnelse. Kommune kan ikke vektlegge personlige, familiære og økonomiske grunner som begrunnelse for søknaden.

  Beskrivelse og kart
  Legg ved kart og tegninger som viser plassering, mål og størrelse på tiltaket. Du kan skrive ut kart i egnet målestokk fra kommunens kartløsning på nett. 

  Nabovarsel
  Før du sender søknaden til kommunen, skal du varsle alle eiere av bebygde og ubebygde naboeiendommer. Send gjenpart og kvittering av nabovarselet til kommunen som vedlegg til søknaden. 

  Gebyr

  Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/område- og detaljreguleringsplaner.

  Gjelder for 2024.

  • Gebyr kr 10 400: for enkle dispensasjonssaker som ifølge delegasjonsreglementet skal avgjøres av administrasjonen.
  • Gebyr kr 12 480: for sammensatte dispensasjonssaker som ifølge delegasjonsreglementet skal avgjøres av administrasjonen.
  • Gebyr kr 24 107: for enkle dispensasjonssaker som skal behandles politisk av planutvalget.
  • Gebyr kr 34 258: for sammensatte dispensasjonssaker som skal behandles politisk av planutvalget.

  Kommuneplansystem

  Meløy kommuneplansystem beskriver et sett dokumenter, prosesser og aktører som skal:

  • Samordne kommunens ressurser for å gi best mulig tjenester
  • Gi et godt grunnlag for politisk og administrativ styring
  • Legge vekt på innbyggernes og brukernes ønsker og behov

  Kommunestyret vedtok i 2016 reviderte retningslinjer for planlegging i Meløy kommune. Retningslinjene viser sammenhengen mellom langsiktig og kortsiktig planlegging og gir detaljerte føringer om innholdet i ulike plandokumenter, milepæler i planprosessene o.a. og er ment å veilede kommunens ansatte og politikere i ulike planoppgaver.

  Retningslinjer for planlegging i Meløy kommune (pdf) finner du her.  

  Budsjett- og økonomiplan

  Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlig inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i en fireårs-periode. Økonomiplanen skal ligge til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige virksomhet.

  Årsbudsjettet skal vise forventede inntekter og gi økonomiske rammer for hele kommunens virksomhet det nærmeste året.

  Her finner du mer informasjon om kommunens budsjett- og økonomiplaner

  Sist endret: 16.05.2024