Du er her: Forside / Kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Meløy kommune starter nå arbeidet med ny kommuneplanens arealdel.

  Varsel om planoppstart

  Planutvalget vedtok i sak 15/22 den 20. april 2022 å varsle planoppstart for arbeidet med kommuneplanens arealdel og sende forslag til planprogram ut på høring i seks uker.

  Formålet med planprogrammet er å legge rammer for arbeidet med kommuneplanens arealdel og gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og medvirkning.

  I planprogrammet er det også forslag til arealstrategier, som gir overordnede føringer for framtidig arealdisponering og samtidig er et verktøy for å realisere satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Arealstrategiene vil bli lagt til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel og plan- og byggesaksbehandlingen i Meløy kommune.

  Planprogrammet er første trinn i prosessen med revisjon av arealdelen i 2022-2023. 

  Vi ber om at innspill til planprogrammet blir sendt til postmottak@meloy.kommune.no eller til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 10. juni 2022.

  Forslag om endringer av arealbruken i planen sendes til kommunen innen 31. august 2022, se nedenfor.

  Vedtatt planprogram

  Kommunestyret vedtok i sak 51/22 den 29. september 2022 planprogrammet for arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

  Forslag om arealbruksendringer

  Forslag til endringer av arealbruken i planen skal sendes på eget skjema til kommunen. Kommunen stiller krav til kvaliteten på forslag om arealbruksendringer, og forslagsstiller må begrunne forslaget og foreta selvstendige vurderinger av forslagets virkninger på miljø, samfunn og andre forhold i lokalsamfunnet.

  Forslag til ny arealbruk vil bli vurdert opp mot kommunens arealstrategier (se planprogrammets kapittel 5), samt sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft før de eventuelt kan bli godkjent. 

  Fristen for å sende inn forslag om arealbruksendringer var 31. august 2022. Kommunen har innen fristen mottatt 85 forslag.

  Folkemøter høsten 2022

  Meløy kommune inviterte innbyggere, næringsliv og organisasjoner til åpne folkemøter om arbeidet med kommuneplanens arealdel. Møtene ble avholdt i perioden 19. oktober til 3. november 2022. I alt deltok omlag 260 personer på de 12 møtene.

  Nedenfor finner du referater fra møtene.

  I tillegg inviterte vi næringslivet til følgende temamøter: 

  Gjeldende arealdel fra 2013

  Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret i 2013. Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer for ny arealbruk. I planen skal viktige behov for både vern og utbygging samordnes, slik at det blir lettere å utarbeide detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker.

  Gjeldende arealdel finner du i kommunens planregister (se planID 2012003-2012011 og 2017001)

  Arbeidet som nå blir startet opp er revisjon av kommuneplanens arealdel for både land- og sjøarealene i Meløy kommune. 

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål om planarbeidet? Ta kontakt med:

  Sist endret: 23.11.2022