Du er her: Forside / Kystbyen Ørnes

Vi bygger kystbyen Ørnes sammen - for Meløy

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?

  Om prosjektet 

  I kommuneplanen for Meløy er det en målsetting at Meløy skal være en attraktiv og god kommune å bo i. En vedtatt strategi for å komme dit er å styrke og utvikle kommunesenteret Ørnes.

  Sammen for Meløy

  Meløy har ti sterke og, på hvert sitt vis, unike bygder som har Ørnes som sitt felles kommunesenter. Skal Ørnes kunne utvikle seg som et bærekraftig sted både for dem som bor der og for bygdene rundt må alle jobbe sammen for å styrke Ørnes som et naturlig senter i kommunen. Uten et godt kommunesenter vil kommunen som helhet svekkes. I tillegg må samspillet mellom bygdene i Meløy styrkes gjennom at bygdene spiller på hverandres identiteter og sterke sider slik at de utfyller hverandre og skaper en samlet, sterk og trygg kommune. 

  Meløy kommune ønsker en helhetlig samfunns- og stedsutvikling i Meløy. På bakgrunn av dette har vi innledet et samarbeid med Bylivsenteret som er opptatte av å skape lokalsamfunn hvor folk kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv. Sammen med Bylivsenteret inviterer vi nå til et felles løft for Meløy ved bruk av metoden parallelloppdrag.

  Hva er parallelloppdrag?

  Parallelloppdrag er et verktøy for å drive langsiktig strategisk by- og samfunnsutvikling. Et parallelloppdrag betyr i korte trekk at tre tverrfaglige arkitektgrupper og eller konsulteringsgrupper jobber parallellt med samme oppgave. En egen vurderingskomitee som består av fagfolk, kommunens folk, lokale og statlige aktører lager, med utgangspunkt i arkitektgruppenes forslag en anbefaling til kommunen. 

  Anbefalingene vil danne grunnlag for videre planarbeid i kommunen.

  Problemstillinger

  Dokumentet "Programbeskrivelse for parallelloppdrag"  danner rammene for det teamene skal arbeide med, og beskriver problemstillingene vi ønsker belyst for å kunne jobbe videre på egenhånd. 

   Meløy kommune har beskrevet sju problemstillinger som teamene skal svare på:

  1. Identitet, skala, arkitektur og natur
  2. Ørnes som sted i Meløy
  3. Handel, turisme og byliv
  4. Boliger og arbeidsplasser i sentrum
  5. Transport
  6. Klimatilpassing og energisystem
  7. Sammen for Meløy - forslag til prosesser

   Utdypende informasjon om de sju problemstillingene finner du i "programbeskrivelse for parallelloppdrag".

  De tre teamene

  Juul/Frost Arkitekter

  Juul/Frost Arkitekter er et internasjonalt og innovativt dansk arkitektfirma med en sammensatt kompetanse fra by, bygnings- og landskapsarkitektur. Firmaet har gjennom mer enn 20 år arbeidet praktisk og teoretisk med utviklingen av byrom, og planlegging og utvikling av nye byområder. Juul/Frost har tidligere fullført flere utviklingsprosjekter i Norge, blant annet for Statsbygg. De har også deltatt i liknende parallelloppdrag for Kyrksæterøra, som skal bli kommunesentrum for Hemne kommune, Tvedt klimakvartal i Forus i Stavanger og utviklingsplan for Longyearbyen.

   

  DRMA Arkitekter

  Et sammensatt team bestående av DRMA arkitekter, landskapskontoret Bjørbekk og Lindheim med arkitekt, forsker og fotograf Rasmus Hjortshøj og rådgiver Arve Vannebo. Teamet har til sammen mangeårig og relevant erfaring med stedsutviklingsprosjekter både i Norge og i Norden. Teamet ledes av DRMA som har spesialisert seg innen småstedsutvikling både innenlands og langs kysten. Kontoret har lang erfaring med ulike parallelloppdrag, områdeplaner, mulighetsstudier, detaljreguleringer og byggeprosjekter. DRMA har tidligere vært involvert i utviklingsprosjekter som Eggedal fjellandsby, Kystbyen Slemmestad og Noresund 2030.

   

  Haugen/ Zohar arkitekter & White arkitekter

  Et solid fagteam i samarbeid med Biotope AS og Transportøkonomisk institutt. Teamet har spesialkompetanse innen steds- og samfunnsutvikling i kystnære områder, og består av personer fra fagmiljøer i Oslo og Vardø med tung og solid erfaring fra strategiarbeid innenfor destinasjonsutvikling, bærekraftig arkitektur og landskapsutforming, klima, transport og arealplanlegging. Teamet er drillet i å tenke nytt og utradisjonelt, samtidig som de baserer seg på analyser og forskningsresultater, og erfaringer fra egne prosjekterte forbildeprosjekter. Teamet har tidligere vært involvert iblant annet parallelloppdraget Kystbyen Brekstad, stedsutviklingsprosjektet TMV odden i Trondheim, og Birdhides/Windshelter i Varanger.

  Samlinger med teamene

  • Oppstartseminar 11-12 september 

  Oppstartseminaret skal gi en introduksjon til de viktigste problemstillingene parallelloppdraget skal løse, og gi deltakerne nødvendig informasjon og bakgrunnsmateriale for å gjennomføre oppdaget. Teamene vil bli presentert for stedet og sentrale aktører. Deler av møtet vil være åpent for alle interesserte. 

  • Midtveisseminar 21-22. oktober

   Ved Midtveisseminaret skal teamene presentere resultatet av den innledende arbeidsfasen, herunder grep for utvikling av kystbyen Ørnes, og prosess for "Sammen for Meløy". Det vil bli lagt til rette for medvirkning i seminaret. Innspill under og etter seminaret skal lede forslagene inn mot en konkretisering av oppdraget. 

  • Sluttseminar 3-4. desember

  På sluttseminaret presenteres og drøftes teamenes forslag. Det vil både være et møte for spesielt inviterte på dagtid og åpent møte om kvelden. Forslagene fra de tre ulike teamene vil bli utstilt i perioden 4-31. desember slik at innbyggerne får mulighet til å studere dem og komme med sine innspill. 

  Vurderingskomitee

  Det er nedsatt en tverrfaglig vurderingskomitee som vil følge hele prosessen og delta på seminarene. Gruppen ledes av Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig ved BYLIVsenteret og kommunens representant i gjennomføringen av parallelloppdraget. Vurderingskomiteen vil utarbeide en anbefaling for utviklingen av Ørnes, og gi et forslag til videre arbeid innen 1. mars 2020.

  Verktøy - planer, rapporter og analyser

  Om parallelloppdraget

  Programbeskrivelse for parallelloppdrag

  Kommuneplan 

  Meløy kommuneplan 2013-2025

  Kommunedelplan for Ørnes

  Reguleringsplaner området Mosvold-Spildra

  Reguleringsplan for veikryss FV17 Mosvoldveien

  Reguleringsplan for Mosvold 1

  Reguleringsplan for Meløy helse og velferdssenter

  Reguleringsplan for Ørnes sentrum (utfyllingsområdet)

  Reguleringsplan for Ørnes sentrum 2

  Reguleringsplan for Lamarkgården

  Reguleringsplan for Ørnes sentrum 1

  Bebyggelsesplan for Ørnes sentrum 1

  Bebyggelsesplan for Ørnes sentrum 1 felt F3

  Reguleringsplan for Ørnes småbåthavn

  Reguleringsplan for Ørnes panorama

  Reguleringsplan for del av gang- og sykkelvei kryss FV17 Aspdalen

  Reguleringsplan for Blåfjell boligfelt

  Bebyggelsesplan for Havnekvarteret Ørnes

  Bebyggelsesplan for felt B311 Spildervika

  Bebyggelsesplan for Flaten Boligfelt

  Reguleringsplan for Sørgård 2 Boligfelt

  Reguleringsplan for Spildra nedre

  Reguleringsplan for Korsnes Våtvik

  Reguleringsplan for del av Korsnes B308

  Reguleringsplan for Ytre Korsnes

  Reguleringsplan for Våtvikmyra

  Reguleringsplan for tunnel Spildra-Eidbukt

  Næringsliv, handel og service

  Indeks Meløy 2018

  Strategisk næringsplan 2019-2022

  Handels- og sentrumsanalyse 2014

  "Informasjonskveld for handels- og servicenæringer Meløy kommune" av Leva Urban Design

  "Meløy som næringsvennlig kommune" fagrapport fra gjennomført forstudie

  "Evaulering av omstillingsprogrammet i Meløy" av Oxford Research

  "Horisont Meløy 2014" av Erlend Bullvåg, HHB/UIN

  Innbyggerundersøkelser

  UNGdata 2019 - videregående skole

  UNGdata 2019 - ungdomstrinnet

  Ungdata 2015 - ungdomstrinnet

  "Digital medvirkning Meløy kommune 2019" av Leva Urban Design

  Trafikk

  Skredrapporter

  Trafikkmengde i Ørnesområdet (Statens Vegvesen)

  Meløy trafikksikkerhetsplan 2018-2020

  Reguleringsplan for tunnel Spildra-Eidbukt

  Reguleringsplan for veikryss FV17 Mosvoldveien

  Reguleringsplan for del av gang- og sykkelvei kryss FV17 Aspdalen

  Reiseliv

  Reiselivsstrategi for Meløy 2015

  Strategiplan reiseliv Salten 2017-2027 

  Statistisk Sentralbyrå

  Kommunefakta om Meløy

  Kart

  3D kommunekart

   

  Streaming fra møter

   Åpent møte, oppstartseminar 11. september

  Bildegalleri

  Bilder fra oppstartseminar 11. -12. september. 


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sist endret: 20.09.2019