Du er her: Forside / Folkehelse

Folkehelse

Meløy rådhus, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Meløy kommune skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Kommunen skal legge til rette for at innbyggerne enkelt kan ta gode valg som forebygger sykdom, skade, lidelse og fremmer trivsel og sosialt fellesskap. Psykisk helse og ulikhet i helse er områder som kommunen har et ekstra fokus på.

  Folkehelseuka 2023

  I 2023 markerer vi folkehelseuka fra 9. til 17. september (uke 37). Uka før er det Friluftslivets uke. Og uka etter er det Gjenbruksuka.

  Hele programmet finner du her

  Vi inviterer ALLE til å bidra i markeringen av disse ukene - ulike enheter i kommunen, barnehager, skoler, bedrifter, lag og foreninger. Vi oppdaterer programmet fortløpende. Programmet er tilgjengelig elektronisk på kommunes hjemmeside og på plakater på butikkene. Vi deler vi ikke ut brosjyre i papir. 

  Invitasjonsbrev sendt ut lag, foreninger og bedrifter

  Om Folkehelseuka

  Folkehelseuka ble arrangert for første gang 2013 etter initiativ fra Nordland fylkeskommune. Dette med bakgrunn i at de ønsket å fremme og synliggjøre alt det flotte folkehelsearbeidet som blir gjort i Nordland. Meløy kommune er med og markerer folkehelseuka med et rikholdig program i samarbeid med bedrifter, lag og foreninger.

  Tidligere program

  Her har vi lagt ut alle tidligere program fra markeringer i Meløy. Her kan dere finne inspirasjon til arrangementer og tiltak. 

  Folkehelseuka 2022

  Folkehelseuka 2021

  Folkehelseuka 2020

  Folkehelseuka 2019

  Folkehelseuka 2018

  Folkehelseuka 2017

  Folkehelseuka 2016

  Folkehelseuka 2015

  Folkehelseuka 2014

  Folkehelseuka 2013

  Om folkehelse

  Kommunen har folkehelserådgiver som samarbeider med de ulike virksomhetene i kommunen og frivillig sektor. Kommunen har inngått partnerskapsavtalen "Gode lokalsamfunn for alle" med Nordland fylkeskommune. Avtalen er vedtatt av kommunestyret i februar 2023 og legger grunnlag for hvilke områder som kommunen prioriterer i sitt arbeid. I tillegg legger de statlige folkehelsemeldingene føringer for det helsefremmende arbeidet i kommunen. Meløy kommune har ikke en egen folkehelseplan. Mål, strategier og tiltak for å fremme befolkningens helse er tatt med i alle kommunens planer. 

  Koblingsprosess folkehelse og plan

  Figuren er hentet fra kommunetorget.no.

  Folkehelsemeldinger

  Folkehelsedugnaden for hundre år siden stagget de smittsomme sykdommene. En ny dugnad må til for å stagge de levevanerelaterte sykdommene slik at befolkningen holder seg frisk og rask lengst mulig. Helse- og omsorgsdepartementet har kalt inn til dugnad med folkehelsemeldingene:

  Folkehelserådgiver

  Kontaktinformasjon
  Folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen
  Telefon 75 71 00 00
  Telefon  995 26 607
  Epost karmar@meloy.kommune.no

  Send epost

  Folkehelsa i Meløy - 2016

  Vi har utarbeidet en rapport over befolkningens helsetilstand, og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Rapporten har vi kalt Folkehelsa i Meløy - status for Meløy kommune 2016. I rapporten viser vi de utfordringer og ressurser som gjelder for Meløy. Rapporten bruker vi som grunnlag når vi lager planer, strategier og tiltak i kommunen.

  Sammendrag Folkehelsa i Meløy

  Hele rapporten Folkehelsa i Meløy

  Folkehelsa i Meløy - 2020

  Folkehelsa i Meløy 2020 gir oss en oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Kommunen skal bruke oversikten aktivt som kunnskapsgrunnlag for arbeid med kommunal planstrategi, revisjon av kommuneplan og fastsette mål, strategier og tiltak for folkehelsearbeidet. 

  Her finner du presentasjon av resultater med vurdering.

  Nedenfor vil du kunne hente utvalgte figurer under hvert tema i oversikten.

  Befolkningssammensetning
  1. Befolkningsendring
  2. Endring i kretsene
  3. Fødselsraten
  4. Antall personer i alder 0-17 år
  5. Andel personer i alderen 0-17 år
  6. Andel personer i alder 25-44 år
  7. Prognose 2040 - aldersgrupper over 65 år
  8. Andel personer over 80 år
  9. Andel som bor alene
  10. Andel innvandere
  Oppvekstforhold
  1. Barn i lavinntektshusholdning
  2. Elevtall
  3. Ungdom - dårlig råd
  4. Bemanning og kompetansenivå i barnehagene
  5. Kompetanse i skolene
  6. Leseferdighet
  7. Regneferdighet
  8. Spesialundervisning
  9. Frafall i videregående skole
  10. Mobbing
  11. Fremtidsoptimisme
  12. Vold og mishandling
  13. Barnevern
  14. Bekymringsmeldinger
  15. Barnevernstiltak
  Arbeid og inntekt
  1. Utdanningsnivå 
  2. Unge mottakere av stønad til livsopphold
  3. Arbeidsledighet blant 15-29 år
  4. Arbeidsledighet blant 15-74 år
  5. Andel mottakere uføreytelser blant 18-29 år
  6. Husholdninger med lav inntekt
  7. Andel voksne som opplever økonomiske vansker
  8. Median inntekt
  9. Sysselsetting i ulike næringer
  10. Index Meløy 2019 - hele rapporten
  11. Sykefraværsprosent
  12. Bolig
  Fysisk miljø
  1. Barnehager og skoler i Salten - miljørettet helsevern
  2. Detaljert oversikt barnehager og skoler - miljørettet helsevern
  3. Tilsyn sykehjem - miljørettet helsevern
  4. Ungdom - fornøyd med kollektivtilbudet
  5. Ungdom - fornøyd med lokalmiljøet
  6. Voksne - fornøyd med tilbud og lokalmiljøet
  7. Bygdene - ønsker for nærmiljø
  Sosialt miljø
  1. Andel lag og foreninger
  2. Kulturindeks for Meløy
  3. Dagaktivitetstilbud og støttekontakt
  4. Ungdom - trivsel på skolen
  5. Ungdom - fornøyd med treffsteder
  6. Ungdom - fortrolig venn
  7. Ungdom - ensomhet
  8. Ungdom - trygghet i nærmiljøet
  9. Voksne - livskvalitet og psykisk helse
  10. Valgdeltakelse 2019
  Biologisk og kjemisk miljø
  1. Luftkvalitet
  2. Drikkevann - kvalitet og stabilitet
  3. Andel tilknyttet vannverk
  4. Støy
  Helserelatert atferd
  1. Ungdom - fedme
  2. Ungdom - fedme, kjønn
  3. Kvinner (gravide) - overvekt
  4. Ungdom - skjermbruk
  5. Ungdom - lite fysisk aktive
  6. Voksne - kosthold
  7. Voksne - overvekt og fysisk aktivitet
  8. Kvinner (gravide) - røyking
  9. Voksne - røyking, snusing og alkohol
  10. Ungdom - røyking og snusing
  11. Ungdom - vært beruset
  12. Ungdom - cannabis
  13. Voksne - tannhelse
  14. Skader behandlet på sykehus
  15. Selvrapportert skade
  16. Andel personer med hoftebrudd
  17. Antall drepte og trafikkskadde
  18. Vaksinasjon - 9-åringer
  19. Influensavaksine
  20. Antibiotikaresepter
  Helsetilstand
  1. Forventet levealder
  2. Forventet levealder etter utdanning
  3. Fødselsvekt
  4. Ungdom - fornøyd med helsa
  5. Voksne - trivsel og helse
  6. Ungdom - depressive plager
  7. 15-29 år - psykiske symptomer og lidelser
  8. Bruk av legemidler psykiske lidelser
  9. Bruk av legemidler diabetes type 2
  10. Hjerte- og karsykdom
  11. Nye krefttilfeller
  12. KOLS (lungesykdom) behandlet på sykehus
  13. Bruk av legemidler allergi
  14. Bruk av ADHD-midler
  15. Selvmord

  Årlig helseoversikt - folkehelseprofil

  Hvordan står det til med helsetilstanden i befolkningen i Meløy?

  Det kan du finne ut mer om ved å lese folkehelseprofil og oppvekstprofil for Meløy 2023. Profilene er utgitt av Folkehelseinstituttet og baserer seg på tall om sykdommer og dødsårsaker. Profilene gir oss oversikt over helsen i befolkningen vår og faktorer som påvirker denne.

  Folkehelseprofiler

  Folkehelseprofil for Meløy 2022

  Folkehelseprofil for Meløy 2021

  Folkehelseprofil for Meløy 2020

  Folkehelseprofil for Meløy 2019

  Folkehelseprofil for Meløy 2018

  Oppvekstprofiler

  Oppvekstprofil for Meløy 2022

  Opppvekstprofil for Meløy 2021

  Oppvekstprofil for Meløy 2020

  Ungdata

  Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år i Meløy. Undersøkelsen er elektronisk, og alle ungdomsskoleelever blir invitert til å delta. I Meløy gjennomfører vi også Ungdata junior for alle elevene på mellomtrinnet. 

  I februar 2022 gjennomførte vi Ungdata og Ungdata junior. 

  Ungdataundersøkelsene bidrar til god kunnskap om hvordan det er å vokse opp i Meløy. Resultatene bruker vi til å utvikle våre tilbud og tjenester til det beste for barn, unge og familier i Meløy. 

  Ungdata junior for mellomtrinnet 2022

  Nøkkeltallsrapport Mellomtrinnet 4. - 7. klasse

  Ungdata for ungdomstrinnet 2022

  Nøkkeltallsrapport for ungdomstrinnet

  Presentasjon av Ungdata - fagdag 18. november 2022

  Ungdata for Meløy videregående skole 2022

  Nøkkeltallsrapport for Meløy videregående skole

  Ungdata junior for mellomtrinnet 2019

  Meløy ligger dårligere an enn landet når det gjelder:

  • Jeg kjeder meg i skoletimene
  • Er du med på noen faste fritidsaktiviteter
  • Bruker mer enn fire timer foran en skjerm hver dag (unntatt skolearbeid)

  Meløy ligger bedre an enn landet når det gjelder:

  • Har du blitt stengt ute, plaget eller truet av andre barn

  For øvrig var Meløy omtrent på nivå med landet for andre måleindikatorer. 

  Du kan lese alle resultatene:

  Ungdata for ungdomstrinnet 2019

  Meløy ligger dårligere an enn landet når det gjelder:

  • Fornøyd med lokalmiljøet
  • Fornøyd med skolen sin
  • Fornøyd med helsa si
  • Tror man får et lykkelig liv
  • Deltar i organiserte fritidsaktiviteter
  • Bruker mer enn fire timer foran en skjerm hver dag (unntatt skolearbeid)

  Meløy ligger omtrent på nivå med landet når det gjelder:

  • Fornøyd med foreldrene sine
  • Har minst én fortrolig venn
  • Ute med venner
  • Trener minst én gang i uka
  • Mye plaget av ensomhet
  • Mye plaget av depressive symptomer
  • Beruset på alkohol
  • Bruk av røyk og snus
  • Bruk av hasj
  • Skulket skolen
  • Utsatt for trusler om vold
  • Blir mobbet
  • Bruk av reseptfrie medikamenter

  Du kan lese alle resultatene i rapporten Ungdomsskoleelever i Meløy kommune eller gå inn på Ungdata og søk opp Meløy kommune.

  Ungdata for elever ved Meløy videregående skole 2019

  Meløy videregående skole ligger dårligere an enn landet når det gjelder:

  • Fornøyd med lokalmiljøet
  • Fornøyd med helsa si
  • Tror man får et lykkelig liv
  • Deltar i organiserte fritidsaktiviteter
  • Bruker mer enn to timer foran en skjerm hver dag (unntatt skolearbeid)
  • Trener minst én gang i uka
  • Beruset på alkohol
  • Trusler om vold
  • Blir mobbet
  • Seksuell trakassering

  Meløy videregående skole ligger omtrent på nivå med landet:

  • Fornøyd med foreldrene sine
  • Fornøyd med skolen sin
  • Har minst én fortrolig venn
  • Mye plaget av ensomhet
  • Mye plaget av depressive symptomer

  Meløy videregående skole ligger bedre an enn landet:

  • Bruk av hasj

  Du kan lese alle resultatene i rapporten Elever på videregående skole i Meløy kommune.

  Ungdata 2015

  Meløy ligger dårligere an enn landet når det gjelder:

  • Tid brukt på lekser
  • Bruker mer enn to timer foran en skjerm
  • Mye plaget av depressive symptomer
  • Mye plaget av ensomhet
  • Blir mobbet
  • Tror de vil ta høyere utdanning
  • Fornøyd med helsa si
  • Fornøyd med lokalmiljøet
  • Beruset på alkohol
  • Bruk av snus

  Meløy liker omtrent på nivå med landet:

  • Trives på skolen
  • Skoleskulk
  • Fortrolig venn
  • Vært sammen med venner
  • Fornøyd med foreldrene sine
  • Bruk av røyk
  • Trusler om vold

  Meløy ligger bedre an enn landet:

  • Bruk av hasj

  Du kan lese alle resultatene i nøkkeltallsrapporten.

  Helsefremmende barnehager

  Alle barnehagene i Meløy jobber med gitte kriterer fra Nordland fylkeskommune om å bli helsefremmende barnehage. 

  Barnehager i Meløy er skiltet "Helsefremmende barnehage":

  • Reipå barnehage
  • Meløy oppvekstsenter
  • Halsa barnehage
  • Glomfjord barnehage
  • Vall barnehage
  • Utsikten barnehage

  Mer informasjon om helsefremmende barnehager

  Helsefremmende skoler

  Alle skolene i Meløy har over flere år jobbet med gitte kriterer fra Nordland fylkeskommune om å bli helsfremmende skoler. Alle de kommunale skolene i Meløy har fått kvalitetsstemplet helsefremmende skole. Neverdal EnSpire skole er i gang med arbeidet. 

  Mer informasjon om helsefremmende skoler

  Av-og-til kommune

  Meløy kommune har inngått en fireårig samarbeidsavtale med alkovettorganisasjonen Av-og-til. Dette ble vedtatt i kommunestyret 6.mai 2021.

  Av-og-til er en alkovettorganisasjon som jobber for å redusere de negative konsekvensene av alkohol i samfunnet. Organisasjonen samarbeider med kommuner over hele landet om lokaltilpasset rusforebygging. Det er ingen økonomiske forpliktelser knyttet til samarbeidet, men Meløy kommune forplikter seg til å være en Av-og-til kommune i fire år, og til å stille med en kommunal Av-og-til koordinator og prioritere en satsning på alkoholforebygging.

  Les mer arbeidet med Av-og-til i Meløy

  Oppmerksom på selvmordstanker

  Kommunen har i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Vivat selvmordsforebygging utdannet to ansatte til å være kursledere i "Oppmerksom på selvmordstanker", OPS. OPS-kurs er et fire timers kurs for personer over 18 år. Kurset kan gjennomføres for ansatte, og må bestilles via Vivat.

  Kurslederer i Meløy:

  • Greta Solfall, helsefagarbeider i Psykisk helse- og rustjenesten
  • Maritha Birkelund, fagleder for Engavågen barnebolig

  NB! Ved selvmordsfare, ring 113.

  Nærmiljøprosjektet 2015 - 2018

  Vi var med i Helsedirektoratets Nærmiljøprosjekt i perioden 2015 til 2018.

  Målet med prosjektet vårt er: Barn og unge i Meløy ser nytteverdi av å engasjere seg i sitt lokalsamfunn. 

  Det er etablert arbeidsgrupper ved Enga og Ørnes skoler med fokus på medvirkning og utvikling av skolenes nærområder.

  Hva skal vi oppnå?

  Etter prosjektperioden skal vi ha oppnådd:

  1. å teste ut ulike metoder og verktøy der elevene sier sin mening.
  2. at elevene ved Enga og Ørnes skoler har laget en plan for skolens nærområde.
  3. å presentere elevenes planer for ledelsen i kommunen. Kommunen skal bruke planene aktivt.
  4. at minst ett større tiltak ved hver skole er gjennomført i løpet av 2018. 
  Prosjektet er delt inn i tre faser

  Prosjektet er delt inn i tre deler der den første omhandler søknad om deltakelse, forstudie og prosjekt- og prosessplan. I den andre fasen er det testing av metoder for barn og unges medvirkning og utarbeidelse av plan for nærområdene. I den tredje fasen er det politisk behandling, fiansiering og iverksetting av konkrete tiltak i de to skolenes nærområder. 

  Organisering av prosjektet

  Prosjektgruppa består av: 

  • Turid Solstrand, familieveileder
  • Sonja Edvardsen, fagleder helsesøstertjenesten
  • Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver (prosjektleder) 

  Det er etablert arbeidsgrupper ved Enga og Ørnes skoler. Arbeidsgruppa har bestått av elever, skolens ledelse, lærer og prosjektgruppa.

  Bakgrunn

  Med bakgrunn i statsbudsjettet for 2015 og invitasjon fra Helsedirektoratet om deltakelse i kartleggings- og utviklingsarbeid om «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse», er det inngått samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og Meløy kommune i forhold til dette prosjektet. 

  Prosjekt- og prosessplan

  Du kan lese mer om planene for prosjektet i prosjekt- og prosessplan.

  Resultater

  Unge tilretteleggere fra MED ungdom i fokus gjennomførte fokusdag ved Ørnes skole i mai 2017. De har laget en rapport fra arbeidet.

  Barn og unges stemme ved Enga skole er presentert i skisseprosjektet som er utarbeidet i samarbeid med landskapsarktiekt Dina Fonn Sætre. 

  Det er viktig at lokalsamfunnet engasjerer seg, og dette har det vært jobbet med på Engavågen ved å samarbeide med grendelaget om folkemøte og stand på nærbutikken

  Første fase, området på baksiden av Enga skole, var ferdig høsten 2020. Arbeidet med fremsiden av skolen skal være ferdig høsten 2023. Arbeidet er i en sluttfase, og her kan du se bilder og lese mer om aktivitetsparken.

  Mediaoppslag

   

  Medvirkning

  Medvirkning fra befolkningen er en sentral del av folkehelsearbeidet. Samarbeid og samhandling med lag, foreninger og ildsjeler skaper møteplasser, samfunnsutvikling, tilhørighet og demokratiopplæring. Meløy har mange aktive bygder og et rikt antall lag og foreninger. Den største folkehelseressursen i vår kommune er det frivillige arbeidet som foregår i alle bygdene.

  Folkehelse handler om livsKRAFT

  Hva gjør at vi har det bra akkurat her i Meløy? I livet, i jobben eller i den bygda vi bor i? Folkehelse handler rett og slett om livsKRAFT. Alle kan bidra. Som den du er, der du bor, på den måten du vil og med de ressursene du har tilgjengelig.

  Lokal medvirkning til regional folkehelseplan for Nordland

  Nordland fylkeskommune ønsker å vite hvordan folk i kommunene har det. Dette skal legge grunnlag for mål og tiltak i planene for Nordland.

  Meløy kommune takket ja til å bidra med lokal medvirkning fra folk i Meløy. I perioden 1. november til 31. desember 2016 ble det gjennomført flere runder der vi undersøkte hvordan folk i Meløy hadde det. Det folk fortalte oss finner du samlet i Rapport lokal medvirkning.

  Kommunes rådsorgan

  Meløy kommunes rådsorgan er Meløy ungdomsråd, eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Folkehelsearbeidet er jevnlig tema på møtene.

  Frivillighet

  Den største folkehelseressursen i vår kommune er den frivillige innsatsen som foregår i alle bygdene.

  Godt folkehelsearbeid oppnås ved samhandling

  Psykisk helse, tobakk og rus

  Vi ønsker å øke kunnskapen om psykisk helse, tobakk og rus. Vi har etablert en samhandlingsgruppe på tvers av ulike tjenester for å tenke smart når det kommer til arbeidet med psykisk helse, tobakk og rus. Gruppa ønsker å være en ressurs for barnehagene og skolene i Meløy slik at vi sammen oppnår kriteriene for helsefremmende arbeid i skoler og barnehager. 

  Aktivitet og friluftsliv

  I folkehelsearbeidet er aktivitet og friluftsliv viktig. Det foregår mye godt arbeid i Meløy i de ulike tjenestene og gjennom lag og foreninger.

  Kommunen har etablert en samhandlingsgruppe som ønsker å være en ressurs særlig for skolene i forhold til fysisk aktivitet og friluftsliv. I kriteriene for helsefremmende skole, er det et krav at skolene legger til rette for at alle elever er fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag. 

  Kosthold og tannhelse

  Vi ønsker å spre kunnskap om ernæring og tannhelse. Vi ønsker å motivere for ’tenner for livet’ og et sunt kosthold. Et sunt kosthold gir energi som varer og er med på å forebygge sykdom. Vi samarbeider på tvers av ulike tjenester for å tenke smart når det kommer til kostholdstiltak og arbeidet med god tannhelse. 

  Bo- og nærmiljø

  I partnerskapsavtalen "Gode lokalsamfunn for alle" har kommunen forpliktet seg til å arbeide med framtidsrettet stedsutvikling og attraktive steder å møtes blant annet for å forebygge ensomhet og inaktivitet. 

  Meløy kommune har deltatt Helsedirektoratet sitt prosjekt "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse" (Nærmiljøprosjektet) i perioden 2015 og 2015. I Meløy hadde vi fokus på barn og unges stemme og utvikling av nærområdene til Ørnes og Enga skoler. 

  Trafikksikkerhet

  Meløy kommune har vedtatt:

  Utjevning i sosiale helseforskjeller

  Helsen er forskjellig hos ulike grupper i samfunnet. Generelt er det slik at de som har lang utdanning har bedre helse enn de som har kort utdanning. Det er også ofte slik at de som har høy inntekt, har en bedre helse enn de som har lav inntekt. Vi jobber for at alle skal ha best mulig helse. Et eksempel på tiltak er å jobbe for at de som har dårlig råd, har mulighet til å delta på fritidsaktivteter på lik linje med alle andre. 

  Les mer om arbeidet med Alle med i Meløy

  Miljørettet helsevern

  Folkehelse og miljørettet helsevern er lovpålagte oppgaver. Det er Helse- og miljøtilsyn Salten som gjennomfører tilsyn, veiledning og synliggjøring av fagområdene med visjonen bedre folkehelse og miljø i Salten. Meløy kommune er én av i alt 11 eierkommuner av Helse- og miljøtilsyn Salten.

  Meløy frisklivsentral

  Folkehelserådgiver og koordinator for Meløy frisklivsentral samarbeider om flere tiltak og arrangement.

  Årets folkehelsekommune 2014

  Meløy kommune ble kåret til årets folkehelsekommune 2014. Prisen ble delt ut av fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Grete Bang (Ap). Varaordfører Greta Solfall og folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen mottok prisen på vegne av kommunen og fikk et bilde av nasjonalfjellet Stetinden og en sjekk på 100 000 kroner. Bildet henger i kantina ved Meløy rådhus. Pengepremien på 100 000 kroner gikk til møteplasser i sentrumsområdene i bygdene. Lag og foreninger fikk anledning til å søke på bord/benker, paviljong, lekeapparat (ikke lekeplasser), treningsapparat, skulpturer eller andre varige forskjønningstiltak. 

  Sist endret: 30.08.2023