Du er her: Forside / Modellen Ilag førr ongan / Ilag på kommunenivå

Ilag førr ongan på kommunenivå

Gammelveien 5

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du overordnede planer, satsinger og samarbeidsavtaler.

  Kommunen har ansvar for å gi gode tjenester til innbyggerne. Det finnes internasjonale og nasjonale lover, føringer og retningslinjer kommunen kan og må forholde seg til.

  Innbyggernes helse og trivsel

  Folkehelseoversikten

  Vi har utarbeidet oversikt over befolkningens helsetilstand, og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Oversikten har vi kalt Folkehelsa i Meløy. Kunnskapen bruker vi som grunnlag når vi lager planer, strategier og tiltak i kommunen.

  Folkehelseoversikten

  Ungdata

  Meløy kommune gjennomfører Ungdata-undersøkelse på mellomtrinnet og ungdomstrinnet hvert tredje år. Sist undersøkelse var i 2019. I tillegg gjennomfører Nordland fylkeskommune undersøkelse ved Meløy videregående skole. Samlet gir dette oss viktig kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår i vår kommune. Vi bruker kunnskapen aktivt i arbeid med planer og tiltak i kommunen.

  Her finner du resultatene fra Ungdata i Meløy

  Medvirkning

  Innbyggerne har gjennom sine folkevalgte medvirkning i kommunens styrer, råd og utvalg. Kommunestyret er kommunens øverste organ. 

  Her finner du oversikt over Meløy kommunes styrer, råd og utvalg.

  Barn og unge har en lovfestet rett til å bli hørt i all planlegging i kommunen som berøre dem. Kommunen er avhenging av barn og unges stemme for å utvike gode oppvekstvilkår og trivsel for dem. Gjennom våre rådsorgan sikrer vi dette på kommunenivå.

  Kommunens planer

  Hvordan skal man legge til rette for at alle innbyggere kan få et best mulig liv? Hvordan skal vi legge til rette for at innbyggerne skal få best mulige tjenester?

  Meløy kommune legger planer for dette gjennom kommuneplansystemet

  Her finner du en oversikt over hvordan ledelsen og tjenestene er organisert i Meløy kommune:

  Kommuneplanen

  Kommuneplanen er kommunens øverste plan og styringsdokument. Denne inneholder mål og retningsvalg for kommunen. 

  Kommuneplanen 2021-2030 består av en samfunnsdel og en arealdel:

  Kommunedelplaner

  Kommuneplanen er delt opp i delplaner. Meløy kommunes har følgende delplaner:

  I Kommunedelplan for helse, omsorg og velferd er arbeidet med bedre tverrfaglig innsats og samarbeid tydelig forankret. Her finner du tiltakene som omhandler barn, unge og familier.

  Temaplaner

  Meløy kommune utarbeider en rekke fag- og temaplaner som er styrende for kommunens virksomhet. Dette kan være planer for en enkelt virksomhet eller for en hel sektor. Det kan også være temaplaner som er sektorovergripende. 

  Her finner du temaplanene våre.

  Økonomiplan

  Økonomiplan og budsjett sier noe om hvilke økonomiske rammer og prioriteringer kommunen skal ha i en gitt periode.

  Budsjett og økonomiplan

  Årsmeldinger og årsregnskap 

  Aktuelle satsinger i Meløy

  Systematisk identifikasjon av utsatte barn

  Ilag førr ongan i Meløy

  Inkluderende barnehage- og skolemiljø

  Helsefremmende barnehager

  Helsefremmende skoler

  Folkehelseprogrammet Skole- og fritidskontakt 2022-2024

  Alle med i Meløy - fritidserklæringen

  Meløy er en Av-og-til kommune

  Oppmerksom på selvmordstanker

  Samarbeid med andre

  Interkommunalt samarbeid:

  • Pedagogisk psykologisk tjeneste - Meløy/Gildeskål
  • NAV Gildeskål/Meløy/Rødøy

  Fylkeskommunalt samarbeid:

  Tjenesteavtaler med Nordlandssykehuset HF:

  Alkovettorganisasjonen Av-og-til:

  Fylkeskommunale føringer

  Utenforskap og psykisk helse 0-29 år

  Strategien Divna. Aktan. Alle. Sammen. Ung inkludering i Nordland.

  Helsefremmende barnehager og skoler

  Nullvisjon selvmord i Nordland fylkeskommune

  Statlige føringer

  Barnekonvensjonen

  Barnekonvensjonen

  Barneombudet om Barnekonvensjonen

  Lover

  Kommuneloven

  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Barnevernloven

  Barnehageloven

  Opplæringsloven

  Helsepersonelloven

  Folkehelseloven

  Nasjonale retningslinjer, veiledere og planer

  Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

  Nasjonal veileder Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier

  Barn og unge i plan og byggesak 

  Stortingsmelding 6 (2019-2020): Tett på - tidlig innsats og inkluderne i barnehage, skole og SFO

  Barn som ikke møter på skolen - for skoler og skoleeiere

  Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste

  Samarbeid mellom skole og barnevern

  Samarbeid mellom barnehage og barnevern

  Pasientforløp - psykiske lidelser barn og unge

  Veileder Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

  Alle trenger et trygt hjem - Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024)

  Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord

  Rapporter

  Trøbbel i grenseflatene - samordnet innsats for utsatte barn og unge

  Til de andre nivåene

  Ilag på tjenestenivå

  Ilag for deg

  Sist endret: 14.08.2023