Du er her: Forside / Modellen Ilag førr ongan / Ilag på tjenestenivå

Ilag førr ongan på tjenestenivå

Gammelveien 5

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du hvordan tjenester samarbeider til det beste for barn, unge, gravide og familier.

  Meløy kommune ønsker å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom tjenestene som jobber med barn, unge, gravide og familier. Dette for å kunne gi et godt tilbud på tidligst mulig tidspunkt. Her er en oversikt over samarbeidsrutiner, verktøy og tverrfaglige møter som brukes av de ulike tjenestene.

  Ansvar, oppgaver og kontaktinformasjon

  Her finner du beskrivelse av modellen med organisering, ansvar, oppgaver og kontaktinformasjon.

  Arbeidsoppgaver til teamet
  • Utarbeide og følge opp årsplan for Ilag førr ongan
  • Lede og følge opp samarbeidsmøter mellom tjenestene.
  • Holde oversikt over kompetanse, kompetanseheving, kurs og kompetansedeling innenfor fagområdene som omhandler gravide, barn, unge og familier.
  • Etablere og følge opp kompetansebase i samarbeid med HR-avdelingen i kommunen.
  • Samarbeide med kompetanssentre som for eksempel KoRusRVTS og RKBU.
  • Koordinere og følge opp kompetanseundersøkelser.
  • Koordinere årlige, felles fagdager innenfor fagområdene gravide, barn, unge og familier i samarbeid med aktuelle ledere. 
  • Følge opp arbeidet med BTI-veilederen og Stafettloggen ute i enhetene.
  • Administrerer opplæring og videreutvikling av BTI-veilederen og Stafettloggen.
  • Samarbeide med folkehelserådgiver om tiltak rettet mot befolkningen.
  • Utvikle en kommunikasjonsstrategi for arbeidet. 

  Medvirkning

  Medvirkning fra ansatte

  Vi har etablert arbeidsgrupper som er sammensatt av representanter fra alle enheter som arbeider med gravide, barn, unge og familier. Arbeidsgruppene deltar på fagdager og andre møter der de aktivt deltar i evaluering og utvikling av modellen Ilag førr ongan. 

  Forebyggende møte

  Evaluering av modellen gjennomføres på hver enkelt enhet i forkant av Forebyggende møter. Representanter fra enhetene presenterer resultatene i Forebyggende møte.

  Medvirkning i barnehager og skoler

  Råd og utvalg har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder barnehagen/skolen. Å arbeide for barnas miljø er en sentral oppgave for alle organene. Ved hver barnehage og skole har vi:

  • elevråd
  • foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
  • samarbeidsutvalg (SU)

  I skolene har vi også skolemiljøutvalg. 

  Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser. 

  BTI-veileder

  De ansatte bruker BTI-veilederen og Stafettloggen når de følger opp gravide, barn, ungdom og familier.

  BTI-veileder nivå 0 til 3

  Stafettloggen

  Veiledere og handingsplaner

  Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn, ungdom og familier

  BTI-veilederen

  Rutine for ansvarsgruppe

  Mal for oppstartssamtale i barnehage

  Plan for overganger i Meløyskolen og Meløybarnehagene

  Barn som pårørende

  Alvorlig skolefravær (revidert utgave kommer)

  Handlingsplan gravide og rus (revidert utgave kommer) 

  Individuell plan

  Alle med i Meløy - fritidserklæringen

  Samarbeidsarenaer

  Forebyggende møte

  Vi gjennomfører tverrfaglige møter to ganger i året, som består av representanter fra alle enheter rundt gravide, barn, unge og familier. Første del av møtet vil inneholde en status over oppvektsvilkårene i vår kommune, etterfulgt av en drøfting. Andre del av møtet vil drøfte utfordringene i kommunen, og vi blir enige om felles strategier og tiltak. 

  Fagdag

  Vi arrrangerer fagdag en gang i året for alle ansatte som jobber med gravide, barn, unge og familier. Fagsamlingen blir lagt til en av planleggingsdagene for barnehager og skoler. Innholdet i fagdagen tar utgangspunkt i BTI-undersøkelsen og aktuelle tema fra Forebyggende møte. Teamet Ilag førr ongan og kommunalsjef for Oppvekst er ansvarlige.

  Fagdag 17. november 2023 - Rosa kompetanse og RVTS Nord

  Sted: Meløy kulturhus, Glomfjord
  Tid: kl. 09.00-15.00
  Bevertning: kaffe/te og ellers enkel bevertning, husk å ta med egen matpakke
  Målgruppe: inviterte ansatte som jobber med gravide, barn, unge og familier
  Påmelding: hver enkelt ansatt melder seg på innen 1. november. Ta kontakt med din leder for lenke til påmeldingsskjema. 

  Kl. 09.00-09.30

  • Velkommen og innledning v/ Arne Johansen - kommunedirektør
  • Informasjon om Ilag førr ongan v/ Marlene Blomstereng Karlsen - folkehelserådgiver

  Kl. 09.30-11.30

  • Rosa kompetanse

  Kl. 12.15-13.00

  • Rosa kompetanse

  Kl. 13.15-14.00

  • Sunn seksuell utvikling og håndtering av skadelig seksuell atferd
  • Innføring i verktøyet Trafikklyset
   v/ Christy Benedict Edvardsen, RVTS Nord

  Kl. 14.45-15.00

  • Avslutning og vel hjem v/ Mona Mork - kommunalsjef Oppvekst

  Forberedelser til fagdagen:
  foreningenfri.no/rosa-kompetanse
  seksuellatferd.no

  Fagdag 18. november 2022 - Felles Ansvar i Salten og RVTS Nord

  STED: Meløy kulturhus, Glomfjord
  TID: KL. 09.00-15.00
  BEVERTING: kaffe/te og ellers enkel bevertning, husk å ta med egen matpakke
  MÅLGRUPPE: inviterte ansatte som jobber med barn, unge og familier
  PÅMELDING: meld deg på via påmeldingsskjema innen 1. november

  PROGRAM

  Kl. 09.00-10.15

  • Velkommen og innledning v/ Mona Mork - kommunalsjef Oppvekst
  • Informasjon om Ilag førr ongan v/ Marlene Blomstereng Karlsen - folkehelserådgiver
  • Hvordan er det å vokse opp i Meløy? v/ Meløy ungdomsråd

  Kl. 10.30-12.00

  • Fra uro til ro - atferd som utfordrer v/ Marlene Brun Lauridsen - RVTS Nord
  • Et blikk utenfra. Hva ser vi i Meløy og hva kan gjøres? v/ Rune Røbekk - Felles Ansvar i Salten

  Lunsj

  Kl. 12.45-13.15

  • Eksempler på samarbeid der vi lykkes v/ Camilla Johnsen - kommunepsykolog

  Kl. 13.30-14.15

  • Paneldebatt - hva sier ungdommen av vi bør gjøre? Debatt ledet av Eirik Holdal

  Kl. 14.30-15.00

  • Riktig innsats - Hva er viktig at vi jobber med i en femårs-perspektiv? v/ Mona Mork - kommunalsjef Oppvekst
  Fagdag 17. august 2022 - Forandringsfabrikken

  FAGDAGEN ER AVLYST!

  Unge proffer fra Forandringsfabrikken kommer til Meløy den 17. august 2022. Ungdommene skal gi ansatte som jobber med barn, unge og familier råd om:

  • trivsel og psykisk helse
  • samarbeid i tjenestene
  • medvirkning og den viktige samtalen

  Tverrfaglige samarbeidsmøter

  Når to eller flere tjenester samarbeider i et nettverk rundt den gravide, barnet, ungdommen og/eller familien, etablerer vi faste samarbeidmøter. Her deltar den gravide, barnet, ungdom og familien, og de får selv bestemme hvilke ansatte og eventuelle personer i nettverket som skal være med.

  Oversikt over enheter

  Her finner du en oversikt over alle enhetene i vår kommune som jobber med gravide, barn, unge og familier. Vi har også samlet de enhetene, som er lokalisert utenfor vår kommune, men som vi samarbeider med.

  Enheter i kommunen

  Kommunale barnehager

  Kommunale skoler

  Privat skole

  Videregående skole

  Voksenopplæringen

  Helsestasjon 0-5 år

  Helsestasjon for ungdom

  Skolehelsetjenesten 1.-10. trinn

  Skolehelsetjenesten i videregående skole og lærlinger 

  Jordmor

  Familieveileder

  Kommunepsykolog

  Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

  Barnevern

  Flyktningetjenesten

  Psykisk helse og rustjenesten

  Tildelingskontoret

  Kulturkontoret

  Folkehelserådgiver

  Ungdomsklubber

  NAV

  Tannhelsetjenesten

  Politi

  Enheter utenfor kommunen

  Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik (BUP)

  Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP)

  Konsultasjonsteam Statens barnehus

  Familievernkontoret i Salten

  Felles ansvar i Salten

  Krisesenteret i Salten

  Mobbeombudet i Nordland

  De andre nivåene

  Ilag på kommunenivå

  Ilag for deg

  Sist endret: 25.10.2023